സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഐ.യു.സി.എൻ. പരിപാലന സ്ഥിതി

ഐ യു സി എന്നിന്റെ പട്ടികപ്രകാരം സംരകക്ഷണനില സമീപഭാവിയിൽ ഭീതിജനകമായ നിലയിലുള്ള സ്പീഷിസിനെയാണ് എന്നതിനെയാണ് സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ (Near Threatened) (NT) എന്നു പറയുന്നത്. ഈ നിലയിലുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഐ യു സി എൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഐ യു സി എന്നിന്റെ വേർഷൻ 2.3 പ്രകാരമുള്ള മാനദണ്ഡംതിരുത്തുക


കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക