വർഗ്ഗം:അപ്പൊസ്തോലന്മാർ

പ്രധാന ലേഖനം: അപ്പോസ്തലന്മാർ

സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും സഭക്ക് ആത്മീയ നേതൃത്വം നല്കുവാനും യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം പരിശീലനവും ഉപദേശവും ലഭിച്ച തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യൻമാരാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ അഥവാ ശ്ലീഹന്മാർ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:അപ്പൊസ്തോലന്മാർ&oldid=1063571" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്