ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾക്കോ സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനോ, പ്രകടനത്തിനോ, പ്രവർത്തനത്തിനോ ആണ്‌ വിനോദം എന്നു പറയുന്നത്‌. ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വിനോദങ്ങളിൽ നേരിട്ടിപെടാതിരിക്കുകയോ നേരിട്ടിടപെടുകയോ ചെയ്യാം. ഉദാഹരണമായി നാടകം, സിനിമയോ കാണുന്ന ഒരാൾ അതിൽ നേരിട്ടിടപെടുന്നില്ല, എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കളികളിൽ ഒരാൾ നേരിട്ടിടപെടുന്നതു വഴിയെ സാധാരണ സന്തോഷം ലഭിക്കാറുള്ളു. അതേസമയം കായികാധ്വാനമുള്ള കളികളിൽ നേരിട്ടിടപെടുന്നവർക്കും, പുറമേ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഒരേ സമയം വിനോദമായനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്‌.

കേരളീയ വിനോദങ്ങൾതിരുത്തുക

ഉഷ്ണകാലാവസ്ഥമൂലം അധികം കായിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത മലയാളികൾക്കു തനതായ ചില കലാ-കായിക വിനോദങ്ങളുണ്ട്. കബഡി, കിളിത്തട്ടുകളി, നാടൻ ചീട്ടുകളി, ചതുരംഗം, തുടങ്ങിയവയാണ് മലയാളികളുടെ പ്രധാന വിനോദങ്ങൾ. ഇന്ന് വോളിബോൾ‍, ക്രിക്കറ്റ്, തുടങ്ങിയവ സാർവത്രികമാണ്.

മറുനാടൻ മലയാളികൾ അവരുടെ ഒഴിവുദിനങ്ങൾ വിനോദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഉല്ലാസയാത്രകൾക്കായി വേർതിരിക്കാറുണ്ട്. തനത് ഇനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിദേശ വിനോദങ്ങളും ഇവർ ആസ്വദിക്കുന്നു.

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിനോദം&oldid=1673895" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്