വിദ്യാലയം

അദ്ധ്യാപകരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്, അറിവ് പങ്കിട്ട് നല്‍കാനും, വിദ്യ അഭ്

അദ്ധ്യാപകരുടെ മേൽ‍നോട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് വിദ്യാലയം (അഥവാ പള്ളിക്കൂടം, പാഠശാല). മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. മിക്കരാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങൾ മുഖേനയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധിതവുമാണ്. ഔപചാരികവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്രമാനുഗതമായി വ്യത്യസ്ത വിദ്യാലയവിഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ഈ വിഭജനത്തിന്റെ നാമങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (നാമഭേദങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗം കാണുക). എങ്കിലും സാമാന്യമായി ബാലകർക്കുള്ള വിദ്യാലയത്തെ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയം എന്നും പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം പൂർ‌‍ത്തിയാക്കിയ കൗമാരക്കാർക്കുള്ള വിദ്യാലയത്തെ ദ്വിതീയ വിദ്യാലയം എന്നും പറയുന്നു.

ഒരു വിദ്യാലയ കെട്ടിടം

കാതലായ ഈ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പുറമേ മിക്കരാജ്യങ്ങളിലെയും കുട്ടികൾക്ക് ഇവയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. പ്രായം വളരെ കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് (സാധാരണയായി 3 മുതൽ 5 വരെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക്)വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബാലവാടികൾ (kindergartens). ദ്വിതീയവിദ്യാലയത്തിന് ശേഷം ഉപരിപഠനത്തിനായി മഹാവിദ്യാലയങ്ങൾ (colleges), വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ (universities) മുതലായവ ലബ്ധമാണ്.

സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഒരു പ്രത്യേകവിഷയത്തിൽ വിശേഷവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളും ഉണ്ട്. നൃത്തവിദ്യാലയങ്ങൾ, സംഗീതവിദ്യാലയങ്ങൾ, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവിദ്യാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. തൊഴിൽ‌‍‌പരമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാലയങ്ങൾ (vocational schools), സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യാലയങ്ങൾ (technical schools) മുതലായവയും ഉണ്ട്.

സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളും സർക്കാർ-ഇതര വിദ്യാലയങ്ങളും ഉണ്ട്. സർക്കാർ-ഇതര വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്വകാര്യവിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നാണ് സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്നത്. മുതിർന്ന ആൾകാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളും സൈനികപരിശീലനം നൽകുന്ന സൈനികവിദ്യാലയങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഐക്യരൂപവേഷം ധരിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി

മനുഷ്യന്റെ നിത്യജീവിതത്തിനും വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും ആവശ്യമായ വിവിധ വിദ്യകളിലുള്ള അഭ്യസനം വിദ്യാലയങ്ങൾ നൽകുന്നു. വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അദ്ധ്യാപനമാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക. എഴുത്ത്, വായന, അടിസ്ഥാന ഗണിതക്രിയകൾ മുതലായവയിൽ പരിശീലനം നൽകുക, സാഹിത്യം, ഗണിതം, ശാസ്ത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം മുതലായവയിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ മിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളിലും ചിത്രകല, സംഗീതം തുടങ്ങിയ കലകളും കായികവിനോദങ്ങളും അഭ്യസിപ്പിക്കുയും ചെയ്യുന്നു.

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

അതിപ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുതന്നെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സ്ഥലത്ത് കുട്ടികളെ സംഘങ്ങളാക്കി വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന രീതി നിലനിന്നിരുന്നു. പ്രാചീന ഭാരതത്തിലും (കാണുക: ഗുരുകുലം), പ്രാചീന ഗ്രീസിലും (കാണുക: അകാഡമി) പ്രാചീന ചൈനയിലും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു.

പിൽക്കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഏതാണ്ട് പൂർണമായും മതങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. പ്രധാനമായും മതപരമായ ആശയങ്ങളുടെ അഭ്യസനമായിരുന്നു ഈ വിദ്യാലയങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇസ്ലാമിക മസ്ജിദുകളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മദ്രസകളും, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സെമിനാരികൾ അഥവാ പള്ളിക്കൂടങ്ങളും ഹൈന്ദവ വേദപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്ന പാഠശാലകളും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

1856-ൽ അന്നത്തെ വരാപ്പുഴ അതിരൂപത മെത്രാപ്പോലീത്താ ബെർണദീൻ ബച്ചനെല്ലി "പള്ളികൾ തോറും പള്ളിക്കൂടം" എന്ന പേരിൽ എല്ലാ പള്ളികൾക്കൊപ്പവും വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇത് പിന്നീട് പള്ളിക്കൂടം എന്ന വാക്കിന്റെ ഉൽഭവത്തിന് കാരണമായി.[1] കാലക്രമേണ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ എന്നപേര് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പര്യായമായി പരിണമിച്ചു. ആധുനികകാലത്ത് പള്ളിക്കൂടം, പാഠശാല തുടങ്ങിയ പദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാലയം എന്നതിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ്.

നാമഭേദങ്ങൾ

തിരുത്തുക

വിദ്യാലയം എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രയോഗവും, വ്യത്യസ്ത വിദ്യാഭ്യാസതലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനുള്ള നാമകരണവും, രാജ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യതാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഗുരുകുലങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ധ്യാപകനോടൊപ്പം അദ്ധ്യാപകന്റെ മഠത്തിൽ താമസിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിരുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഇത്.

മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ്ത്തിനായി മദ്രസകൾ രൂപംകൊണ്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകൾ അനുസരിച്ച് 18-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭാരതത്തിന് തനതായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസരീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഓരോ അമ്പലങ്ങൾക്കും അനുബന്ധമായി പാഠശാലകളും, ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളോട് അനുബന്ധമായുള്ള വിഹാരങ്ങളും, മസ്ജിദുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി മദ്രസകളും രാജ്യമൊട്ടുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എഴുത്ത്, വായന, ബീജഗണിതം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, നിയമം, അതിഭൗതികം, ന്യായം, തർക്കം, ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം, ആദ്ധ്യാത്മികവിദ്യ, മതം, മുതലായ വിഷയങ്ങൾ ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ രാജ്യമൊട്ടാകെ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസരീതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.

അനേകായിരും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന വിശാലമായ വളപ്പുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ മുതൽ ഒരു വൃക്ഷത്തണലിലെ നാമമാത്രമായ വളപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യലയം വരെ ആധുനികഭാരതത്തിൽ ഉണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ, കേന്ദ്രീയ മാധ്യമിക ശിക്ഷാ സമിതി (Central Board for Secondary Education (CBSE)), ഭാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രമാണപത്ര പരീക്ഷാ സഭ (Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE)), വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മദ്രസ സമിതികൾ, വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതികൾ, ആംഗല-ഭാരതീയ സമിതി എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ സമിതികൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാതൃകാ പാഠ്യക്രമം ഭാഷകൾ, ഗണിതം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പൊതവിജ്ഞാനം, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, സംഗണകശാസ്ത്രം,തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ശാരീരിക വിദ്യാഭ്യാസം, കായികവിനോദങ്ങൾ, ആരോഗ്യവിദ്യാഭ്യാസം, സംഗീതം, നാടകം, നൃത്തം തുടങ്ങ്നിയ അനേകം പാഠ്യപദ്ധതി-ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവയ്ക്കൊപ്പ്ം ഉണ്ട്.

യൂറോപ്പ്

തിരുത്തുക

വടക്കേ അമേരിക്കയും ഐക്യനാടുകളും

തിരുത്തുക

വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ പൂർ‌‍വവിദ്യാലയം (preschool), കിന്റർഗാർടൻ, മൗലിക വിദ്യാലയം (elementary school), മധ്യവിദ്യാലയം (middle school) അഥവാ കനിഷ്ഠ ഉന്നത വിദ്യാലയം (junior high school), ജ്യേഷ്ഠ ഉന്നത വിദ്യാലയം (senior high school), മഹാവിദ്യാലയം (college), വിശ്വവിദ്യാലയം (university), തുടങ്ങി വിവിധതലങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളെ വിവക്ഷിക്കുന്നതിന് വിദ്യാലയം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഐക്യനാടുകളിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളെകുറിക്കാൻ വ്യാകരണ വിദ്യാലയം (grammar school), ഗ്രേഡ് വിദ്യാലയം (grade school) എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയും പ്രവർത്തനവും

തിരുത്തുക

സർക്കാരിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഉടമസ്ഥതയിലാണ് മിക്കരാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൽനിന്നുള്ള ധനം സ്വീകരിക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന് സ്വകാര്യവിദ്യാലയങ്ങളും ഉണ്ട്. സ്വകാര്യവിദ്യാലയങ്ങൾ സാധാരണയായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ശുല്കം സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു; എന്നാൽ ചില സ്വകാര്യസ്കൂളുകൾ സർക്കാർധനസഹായത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

അധ്യാപനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി രൂപവത്കരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ. ക്ലാസ്മുറികൾക്കാണ് ഒരു വിദ്യാലയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രാധാന്യമെങ്കിലും മറ്റ് അനേകം വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.  1. "Jeevanadam. Retrieved 01 Sept 2018". Archived from the original on 2021-06-07. Retrieved 2021-06-07.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിദ്യാലയം&oldid=3808496" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്