വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2020

There are no discussions on this page.

മജിസിയ ഭാനു എന്ന ലേഖനം ഫൗണ്ടൻ ടൂളിൽ ചേർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല -Shaikmk (സംവാദം) 16:04, 12 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)[]

@Shaikmk: ലേഖനം മിനിമം 300 വാക്കുകൾ അടങ്ങിയതായിരിക്കണം. മജിസിയ ഭാനു എന്ന ലേഖനം ഈ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല.-❙❚❚❙❙ ജിനോയ് ❚❙❚❙❙ 16:39, 12 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)[]
"വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2020" എന്ന പദ്ധതി താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.