വിക്കിപീഡിയ:സ്വാഗതം (Welcome)

(വിക്കിപീഡിയ:Welcome, newcomers എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
വഴികാട്ടി (Help)
Read in Malayalam
അംഗമാവുക
മലയാളം എഴുതുവാൻ
യുണികോഡ്‌ ഫോണ്ടുകൾ
പരീക്ഷണങ്ങൾ
സംവാദ സഹായി
യൂസർ പേജ് സഹായി
സംശയം ചോദിക്കാൻ
കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ
ശൈലീ പുസ്തകം
ലേഖനം തുടങ്ങുക
തിരുത്തൽ വഴികാട്ടി
കണ്ണികൾ ചേർക്കുവാൻ
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ചിട്ടവട്ടം
വിക്കി ലിങ്കുകൾ
സചിത്രലേഖനങ്ങൾ
ഫലകങ്ങൾ
വർഗ്ഗീകരണം
മീഡിയ സഹായി
പട്ടികകൾ
വീഡിയോ പരിശീലനം
കണ്ടുതിരുത്തൽ
കണ്ടുതിരുത്തൽ വഴികാട്ടി

താങ്കൾക്ക് ഇതു വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ബ്രൗസർ മലയാളം വായിക്കാൻ സജ്ജമാണ്‌. If you have problem reading Malayalam , please click here.


On this page we will try to explain how to contribute to Malayalam Wikipedia. Malayalam Wikipedia uses Unicode to encode its pages.

Please take a look at how to edit a page and the Welcome page from English Wikipedia for guidelines. In order to contribute to Malayalam Wikipedia, you'll need to use either

(i) Transliteration software like Varamozhi that uses an intuitive scheme to produce Malayalam letters from Malayalam-typed-in-English text, or
(ii) Software that supports Malayalam keyboards (the usual keyboard in which the keys are interpreted differently).

All contributors to Malayalam Wikipedia use Varamozhi at the time of writing this (May, 2003). Varamozhi doesn't have direct support for Unicode. You need to choose some non-Unicode font which Varamozhi supports for displaying the Malayalam letters in Varamozhi. Malayalam text from Varamozhi's window must not be cut and paste into Wikipedia's edit window since this is not in Unicode. Note that the Thoolika font option in Varamozhi refers to a non-Unicode font of the same name. You have to use the "export to UTF8" feature in Varamozhi which will open up a browser showing the material encoded in Unicode. This should be cut-and-paste into Wikipedia's edit box and appropriate edits done. You are strongly recommended to use the Sandbox page to get some practice in adding and manipulating material before editing real articles.

Note that "export to UTF8" crashes in Win95/98 with older versions of Varamozhi. This bug has now been fixed. Some other bugs which produced incorrect Unicode have also been fixed very recently. So it is highly recommended that you grab the latest version of Varamozhi from http://varamozhi.sourceforge.net before you start using it for contributing to Wikipedia.

Aksharamala and C-dit's Nila are two other places to get help in writing Malayalam using transliteration method.

Additional Points തിരുത്തുക

A few points to remember when adding material:

  • Do register and always remember to login before adding material.
  • Please try to add the Unicode encoded text produced by Varamozhi without trying to correct the apparent "spelling mistakes". Most of these "mistakes" are due to problems with the font and script processor which we hope will be fixed in the near future.
  • If you use Varamozhi, try to post the English text you used to produce the Malayalam text in the "Discuss this page" page for the corresponding article. See for eg., this discussion page for the articleമഹാത്മാഗാന്ധി. This is a temporary measure for easily correcting some potential mistakes in Unicode encoding produced by Varamozhi till Varamozhi and Unicode support become bug free.

For more personalized help, please see the following Talk pages and leave a message for more help:

Sunil's Talk Page
Praveen's Talk Page
Shiju's Talk Page
Jacob's Talk Page
User:Manjithkaini's Talk Page in English Wikipedia
Manjithkaini's Talk Page
Fifthman's Talk Page