(ഈ താളിന്റെ തലക്കെട്ട് മാറ്റുന്നതു് വിക്കിപീഡിയ യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും)

അക്ഷരത്തെറ്റുകളും അവയ്ക്കു വേണ്ട തിരുത്തുകളും ചേർക്കുന്ന വിധം തിരുത്തുക

വ്യാപകമായും വ്യക്തമായും വിക്കിപീഡിയയിൽ കാണുന്ന അക്ഷരത്തെറ്റുകളുള്ള വാക്കുകൾ AWB, വിക്കിഎഡ്, പൈത്തൺ / പൈവിക്കിപീഡിയ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ രൂപത്തിലേക്കു് മാറ്റുന്നതിനു് ഉപയോഗിക്കുന്ന പട്ടികയാണിതു്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതുക്കിയതും സമഗ്രമായതുമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ കാണുക.

<Typo word="ഈ തിരുത്തിനൊരു പേരു് (വേണമെങ്കിൽ മാത്രം)" find=''തിരയുവാനുള്ള Regex കോഡ്'' replace="തിരുത്തുവാനുള്ള Regex കോഡ്''/>

മുകളിലെ ഉദ്ധരണീചിഹ്നങ്ങൾക്കു പുറത്ത് വാക്കുകൾക്കു് ഇടയ്ക്കു് ചേർക്കപ്പെടുന്ന സ്പേസ് അവഗണിക്കപ്പെടും.

ഈ പട്ടിക തിരുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു് തിരുത്തുക

 • നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അക്ഷരത്തെറ്റുള്ള വാക്കോ പ്രയോഗമോ ആദ്യം തന്നെ വിക്കിപീഡിയയിൽ സാധാരണ സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞുനോക്കുക. ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾക്കു വിരുദ്ധമായി ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ തിരുത്തിനു് പ്രസക്തിയുണ്ടാവുന്നില്ല എന്നു കണ്ടേക്കാം. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ തിരുത്ത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമാണു ചെയ്യുക. അതിനാൽ ആ തരം വാക്കുകൾ ഈ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാതിരിക്കുക. പകരം, ഈ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാം.
 • നിങ്ങൾക്കു് ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായി ചേർക്കാൻ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലോ അതിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിലോ ഈ താളിന്റെ സംവാദത്താളിലോ ഇവിടെത്തന്നെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാവുന്നവ എന്ന ഖണ്ഡികയിലോ ചേർത്തുവെക്കാം. മറ്റാരെങ്കിലും അവ പരിശോധിച്ച് പിന്നീട് ഇവിടെ ചേർത്തുകൊള്ളും.
 • ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഫലകങ്ങൾ, ലിങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ വിക്കിപീഡിയ ഘടകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വയമേവ തിരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല.

തിരുത്തുവാനുള്ള അക്ഷരത്തെറ്റുകളുടെ പട്ടിക തിരുത്തുക

പട്ടികയിൽ ചേർക്കാവുന്നവ തിരുത്തുക

 • ഉൽഘാട -> ഉദ്ഘാട


ഇതിനകം പട്ടികയിൽ ചേർത്തവ തിരുത്തുക

പരിശോധനയും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകളും എളുപ്പത്തിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി, പുതിയ പദങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ പട്ടികയുടേ മേൽവരികളിൽ തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.


<Typo word=" തത്വ →‎ തത്ത്വ" find=" തത്വ" replace=" തത്ത്വ"/>

<Typo word=" നിസാരം →‎ നിസ്സാരം " find=" നിസാരം " replace=" നിസ്സാരം "/>

<Typo word=" പ്രവർത്തി →‎ പ്രവൃത്തി " find=" പ്രവർത്തി " replace=" പ്രവൃത്തി "/>

<Typo word=" വർജ്യം →‎ വർജ്ജ്യം " find=" വർജ്യം " replace=" വർജ്ജ്യം "/>

<Typo word=" വിമ്മിഷ്ട →‎ വിമ്മിട്ട" find=" വിമ്മിഷ്ട" replace=" വിമ്മിട്ട"/>

<Typo word=" വിമ്മിഷ്ഠ →‎ വിമ്മിട്ട" find=" വിമ്മിഷ്ഠ" replace=" വിമ്മിട്ട"/>

<Typo word=" വൃത →‎ വ്രത " find=" വൃത " replace=" വ്രത "/>

<Typo word=" വൃതം →‎ വ്രതം " find=" വൃതം " replace=" വ്രതം "/>

<Typo word=" വൃതമെ →‎ വ്രതമെ" find=" വൃതമെ" replace=" വ്രതമെ"/>

<Typo word=" വൃതശു →‎ വ്രതശു" find=" വൃതശു" replace=" വ്രതശു"/>

<Typo word=" വൃതാനു →‎ വ്രതാനു" find=" വൃതാനു" replace=" വ്രതാനു"/>

<Typo word=" സ്പുടം →‎ സ്ഫുടം " find=" സ്പുടം " replace=" സ്ഫുടം "/>

<Typo word="= ആധാര സൂചിക = →‎ =അവലംബം=" find="= ആധാര സൂചിക =" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="= ആധാര സൂചി = →‎ =അവലംബം=" find="= ആധാര സൂചി =" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="= ആധാര സൂചി = →‎ =അവലംബം=" find="= ആധാര സൂചി =" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="= ആധാര സൂചിക = →‎ =അവലംബം=" find="= ആധാര സൂചിക =" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="= ആധാരസൂചി = →‎ =അവലംബം=" find="= ആധാരസൂചി =" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="= ആധാരസൂചി = →‎ =അവലംബം=" find="= ആധാരസൂചി =" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="= ആധാരസൂചിക = →‎ =അവലംബം=" find="= ആധാരസൂചിക =" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="= ആധാരസൂചിക = →‎ =അവലംബം=" find="= ആധാരസൂചിക =" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="=ആധാര സൂചി= →‎ =അവലംബം=" find="=ആധാര സൂചി=" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="=ആധാര സൂചിക= →‎ =അവലംബം=" find="=ആധാര സൂചിക=" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="=ആധാരസൂചി= →‎ =അവലംബം=" find="=ആധാരസൂചി=" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="=ആധാരസൂചിക= →‎ =അവലംബം=" find="=ആധാരസൂചിക=" replace="=അവലംബം="/>

<Typo word="അകത്തളിര →‎ അകതളിര" find="അകത്തളിര" replace="അകതളിര"/>

<Typo word="അകത്തളിർ →‎ അകതളിർ" find="അകത്തളിർ" replace="അകതളിർ"/>

<Typo word="അകർന്ന് →‎ അകന്ന്" find="അകർന്ന്" replace="അകന്ന്"/>

<Typo word="അകമ്പിടി →‎ അകമ്പടി" find="അകമ്പിടി" replace="അകമ്പടി"/>

<Typo word="അകിമ്പടി →‎ അകമ്പടി‌" find="അകിമ്പടി" replace="അകമ്പടി‌"/>

<Typo word="അകൽച →‎ അകൽച്ച" find="അകൽച" replace="അകൽച്ച"/>

<Typo word="അക്ഷറം →‎ അക്ഷരം" find="അക്ഷറം" replace="അക്ഷരം"/>

<Typo word="അഷ്കരം →‎ അക്ഷരം" find="അഷ്കരം" replace="അക്ഷരം"/>

<Typo word="അക്ഷറങ്ങളുടെ →‎ അക്ഷരങ്ങളുടെ" find="അക്ഷറങ്ങളുടെ" replace="അക്ഷരങ്ങളുടെ"/>

<Typo word="അഘില →‎ അഖില" find="അഘില" replace="അഖില"/>

<Typo word="അഗദി →‎ അഗതി" find="അഗദി" replace="അഗതി"/>

<Typo word="അഗധി →‎ അഗതി" find="അഗധി" replace="അഗതി"/>

<Typo word="അങ്കത്വം →‎ അംഗത്വം" find="അങ്കത്വം" replace="അംഗത്വം"/>

<Typo word="അങ്കബലം →‎ അംഗബലം" find="അങ്കബലം" replace="അംഗബലം"/>

<Typo word="അംഘബംഖം →‎ അംഗഭംഗം" find="അംഘബംഖം" replace="അംഗഭംഗം"/>

<Typo word="അംഘബംഗം →‎ അംഗഭംഗം" find="അംഘബംഗം" replace="അംഗഭംഗം"/>

<Typo word="അംഘഭംഗം →‎ അംഗഭംഗം" find="അംഘഭംഗം" replace="അംഗഭംഗം"/>

<Typo word="അങ്കപങ്കം →‎ അംഗഭംഗം" find="അങ്കപങ്കം" replace="അംഗഭംഗം"/>

<Typo word="അഗാതം →‎ അഗാധം" find="അഗാതം" replace="അഗാധം"/>

<Typo word="അഘാതം →‎ അഗാധം" find="അഘാതം" replace="അഗാധം"/>

<Typo word="അഘാധം →‎ അഗാധം" find="അഘാധം" replace="അഗാധം"/>

<Typo word="അംഗീകൃദം →‎ അംഗീകൃതം" find="അംഗീകൃദം" replace="അംഗീകൃതം"/>

<Typo word="അംഗീകൃധം →‎ അംഗീകൃതം" find="അംഗീകൃധം" replace="അംഗീകൃതം"/>

<Typo word="അങ്കീകൃതം →‎ അംഗീകൃതം" find="അങ്കീകൃതം" replace="അംഗീകൃതം"/>

<Typo word="അംഗുശ്ടം →‎ അംഗുഷ്ഠം" find="അംഗുശ്ടം" replace="അംഗുഷ്ഠം"/>

<Typo word="അംഗുശ്ട്ടം →‎ അംഗുഷ്ഠം" find="അംഗുശ്ട്ടം" replace="അംഗുഷ്ഠം"/>

<Typo word="അങ്കുഷ്ടം →‎ അംഗുഷ്ഠം" find="അങ്കുഷ്ടം" replace="അംഗുഷ്ഠം"/>

<Typo word="അഗ്നിഭാധ →‎ അഗ്നിബാധ" find="അഗ്നിഭാധ" replace="അഗ്നിബാധ"/>

<Typo word="അംഗണം →‎ അങ്കണം" find="അംഗണം" replace="അങ്കണം"/>

<Typo word="അംഗവീരൻ →‎ അങ്കവീരൻ" find="അംഗവീരൻ" replace="അങ്കവീരൻ"/>

<Typo word="അങ്ങിനെ →‎ അങ്ങനെ" find="അങ്ങിനെ" replace="അങ്ങനെ"/>

<Typo word="അങ്ങെനെ →‎ അങ്ങനെ" find="അങ്ങെനെ" replace="അങ്ങനെ"/>

<Typo word="അഛൻ →‎ അച്ഛൻ" find="അഛൻ" replace="അച്ഛൻ"/>

<Typo word="അഛ്ചൻ →‎ അച്ഛൻ" find="അഛ്ചൻ" replace="അച്ഛൻ"/>

<Typo word="അശ്ചൻ →‎ അച്ഛൻ" find="അശ്ചൻ" replace="അച്ഛൻ"/>

<Typo word="അച്ചുതൻ →‎ അച്യുതൻ" find="അച്ചുതൻ" replace="അച്യുതൻ"/>

<Typo word="അഞ്ജാം →‎ അഞ്ചാം" find="അഞ്ജാം" replace="അഞ്ചാം"/>

<Typo word="അംജനം →‎ അഞ്ജനം" find="അംജനം" replace="അഞ്ജനം"/>

<Typo word="അഞ്ചനം →‎ അഞ്ജനം" find="അഞ്ചനം" replace="അഞ്ജനം"/>

<Typo word="അഞ്ജലീ →‎ അഞ്ജലി" find="അഞ്ജലീ" replace="അഞ്ജലി"/>

<Typo word="അഞ്ജലീബന്ധം →‎ അഞ്ജലിബന്ധം" find="അഞ്ജലീബന്ധം" replace="അഞ്ജലിബന്ധം"/>

<Typo word="അടിമത്വ →‎ അടിമത്ത" find="അടിമത്വ" replace="അടിമത്ത"/>

<Typo word="അടിമത്വം →‎ അടിമത്തം" find="അടിമത്വം" replace="അടിമത്തം"/>

<Typo word="അടിയന്തിര →‎ അടിയന്തര" find="അടിയന്തിര" replace="അടിയന്തര"/>

<Typo word="അട്ടിപ്പേറായി →‎ അട്ടിപ്പേരായി" find="അട്ടിപ്പേറായി" replace="അട്ടിപ്പേരായി"/>

<Typo word="അണ്ഠകടാഹ →‎ അണ്ഡകടാഹ" find="അണ്ഠകടാഹ" replace="അണ്ഡകടാഹ"/>

<Typo word="അതത →‎ അതാത" find="അതത" replace="അതാത"/>

<Typo word="അതത് →‎ അതാത്" find="അതത്" replace="അതാത്"/>

<Typo word="അതിഥീ →‎ അതിഥി" find="അതിഥീ" replace="അതിഥി"/>

<Typo word="അതിധി →‎ അതിഥി" find="അതിധി" replace="അതിഥി"/>

<Typo word="അഥിതി →‎ അതിഥി" find="അഥിതി" replace="അതിഥി"/>

<Typo word="അഥിധി →‎ അതിഥി" find="അഥിധി" replace="അതിഥി"/>

<Typo word="അധിതി →‎ അതിഥി" find="അധിതി" replace="അതിഥി"/>

<Typo word="അതിഥീപൂജ →‎ അതിഥിപൂജ" find="അതിഥീപൂജ" replace="അതിഥിപൂജ"/>

<Typo word="അതിർതി →‎ അതിർത്തി" find="അതിർതി" replace="അതിർത്തി"/>

<Typo word="അതിർഥി →‎ അതിർത്തി" find="അതിർഥി" replace="അതിർത്തി"/>

<Typo word="അതൃത്തി →‎ അതിർത്തി" find="അതൃത്തി" replace="അതിർത്തി"/>

<Typo word="അഥിർത്തി →‎ അതിർത്തി" find="അഥിർത്തി" replace="അതിർത്തി"/>

<Typo word="അഥിർഥി →‎ അതിർത്തി" find="അഥിർഥി" replace="അതിർത്തി"/>

<Typo word="അധിർത്തി →‎ അതിർത്തി" find="അധിർത്തി" replace="അതിർത്തി"/>

<Typo word="അദ്ഭുത →‎ അത്ഭുത" find="അദ്ഭുത" replace="അത്ഭുത"/>

<Typo word="അദ്ഭുതം →‎ അത്ഭുതം" find="അദ്ഭുതം" replace="അത്ഭുതം"/>

<Typo word="അത്യുഛകോടി →‎ അത്യുച്ചകോടി" find="അത്യുഛകോടി" replace="അത്യുച്ചകോടി"/>

<Typo word="അത്ത്യുജ്ജലം →‎ അത്യുജ്ജ്വലം" find="അത്ത്യുജ്ജലം" replace="അത്യുജ്ജ്വലം"/>

<Typo word="അത്യുജ്ജലം →‎ അത്യുജ്ജ്വലം" find="അത്യുജ്ജലം" replace="അത്യുജ്ജ്വലം"/>

<Typo word="അധവാ →‎ അഥവാ" find="അധവാ" replace="അഥവാ"/>

<Typo word="അദ്രിശ്യ →‎ അദൃശ്യ" find="അദ്രിശ്യ" replace="അദൃശ്യ"/>

<Typo word="അദ്ധേഹ →‎ അദ്ദേഹ" find="അദ്ധേഹ" replace="അദ്ദേഹ"/>

<Typo word="അധ്യയന →‎ അദ്ധ്യയന" find="അധ്യയന" replace="അദ്ധ്യയന"/>

<Typo word="അധ്യാപക →‎ അദ്ധ്യാപക" find="അധ്യാപക" replace="അദ്ധ്യാപക"/>

<Typo word="അധ്യാപിക →‎ അദ്ധ്യാപിക" find="അധ്യാപിക" replace="അദ്ധ്യാപിക"/>

<Typo word="അധ:കൃത →‎ അധഃകൃത" find="അധ:കൃത" replace="അധഃകൃത"/>

<Typo word="അധകൃത →‎ അധഃകൃത" find="അധകൃത" replace="അധഃകൃത"/>

<Typo word="അധക്കൃത →‎ അധഃകൃത" find="അധക്കൃത" replace="അധഃകൃത"/>

<Typo word="അധ:കൃതം →‎ അധഃകൃതം" find="അധ:കൃതം" replace="അധഃകൃതം"/>

<Typo word="അധകൃതം →‎ അധഃകൃതം" find="അധകൃതം" replace="അധഃകൃതം"/>

<Typo word="അധക്കൃതം →‎ അധഃകൃതം" find="അധക്കൃതം" replace="അധഃകൃതം"/>

<Typo word="അധ: പതന →‎ അധഃപതന" find="അധ: പതന" replace="അധഃപതന"/>

<Typo word="അധ:പതന →‎ അധഃപതന" find="അധ:പതന" replace="അധഃപതന"/>

<Typo word="അധപതന →‎ അധഃപതന" find="അധപതന" replace="അധഃപതന"/>

<Typo word="അധപ്പതന →‎ അധഃപതന" find="അധപ്പതന" replace="അധഃപതന"/>

<Typo word="അധ:പതനം →‎ അധഃപതനം" find="അധ:പതനം" replace="അധഃപതനം"/>

<Typo word="അധപതനം →‎ അധഃപതനം" find="അധപതനം" replace="അധഃപതനം"/>

<Typo word="അധപ്പതനം →‎ അധഃപതനം" find="അധപ്പതനം" replace="അധഃപതനം"/>

<Typo word="അധപതിക്കുക →‎ അധഃപതിക്കുക" find="അധപതിക്കുക" replace="അധഃപതിക്കുക"/>

<Typo word="അഥരം →‎ അധരം" find="അഥരം" replace="അധരം"/>

<Typo word="അദരം →‎ അധരം" find="അദരം" replace="അധരം"/>

<Typo word="അഥിപൻ →‎ അധിപൻ" find="അഥിപൻ" replace="അധിപൻ"/>

<Typo word="അദിപൻ →‎ അധിപൻ" find="അദിപൻ" replace="അധിപൻ"/>

<Typo word="അഥീനത →‎ അധീനത" find="അഥീനത" replace="അധീനത"/>

<Typo word="അദീനത →‎ അധീനത" find="അദീനത" replace="അധീനത"/>

<Typo word="അധീനധ →‎ അധീനത" find="അധീനധ" replace="അധീനത"/>

<Typo word="അനദികൃതം →‎ അനധികൃതം" find="അനദികൃതം" replace="അനധികൃതം"/>

<Typo word="അനന്ദം →‎ അനന്തം" find="അനന്ദം" replace="അനന്തം"/>

<Typo word="അനന്തിര →‎ അനന്തര" find="അനന്തിര" replace="അനന്തര"/>

<Typo word="അനന്തിരം →‎ അനന്തരം" find="അനന്തിരം" replace="അനന്തരം"/>

<Typo word="അനന്തിരവൻ →‎ അനന്തരവൻ" find="അനന്തിരവൻ" replace="അനന്തരവൻ"/>

<Typo word="അനന്തിരാ →‎ അനന്തരാ" find="അനന്തിരാ" replace="അനന്തരാ"/>

<Typo word="അനർഖം →‎ അനർഘം" find="അനർഖം" replace="അനർഘം"/>

<Typo word="അനർഗം →‎ അനർഘം" find="അനർഗം" replace="അനർഘം"/>

<Typo word="അനാശ്ചാദന →‎ അനാച്ഛാദന" find="അനാശ്ചാദന" replace="അനാച്ഛാദന"/>

<Typo word="അനാശ്ചാദനം →‎ അനാച്ഛാദനം" find="അനാശ്ചാദനം" replace="അനാച്ഛാദനം"/>

<Typo word="അനാദ →‎ അനാഥ" find="അനാദ" replace="അനാഥ"/>

<Typo word="അനാധ →‎ അനാഥ" find="അനാധ" replace="അനാഥ"/>

<Typo word="അനാവിശ്യ →‎ അനാവശ്യ" find="അനാവിശ്യ" replace="അനാവശ്യ"/>

<Typo word="അനുകാമി →‎ അനുഗാമി" find="അനുകാമി" replace="അനുഗാമി"/>

<Typo word="അനുഗ്രഹീത →‎ അനുഗൃഹീത" find="അനുഗ്രഹീത" replace="അനുഗൃഹീത"/>

<Typo word="അനുഗ്രഹീതം →‎ അനുഗൃഹീതം" find="അനുഗ്രഹീതം" replace="അനുഗൃഹീതം"/>

<Typo word="അനുഗ്രഹീതൻ →‎ അനുഗൃഹീതൻ" find="അനുഗ്രഹീതൻ" replace="അനുഗൃഹീതൻ"/>

<Typo word="അനുരുക്ത →‎ അനുരക്ത" find="അനുരുക്ത" replace="അനുരക്ത"/>

<Typo word="അനുരുക്തയാണ് →‎ അനുരക്തയാണ്" find="അനുരുക്തയാണ്" replace="അനുരക്തയാണ്"/>

<Typo word="അനുരൂപി →‎ അനുരൂപൻ" find="അനുരൂപി" replace="അനുരൂപൻ"/>

<Typo word="അനുവധിക്ക →‎ അനുവദിക്ക" find="അനുവധിക്ക" replace="അനുവദിക്ക"/>

<Typo word="അനുസ്സരണ →‎ അനുസരണ" find="അനുസ്സരണ" replace="അനുസരണ"/>

<Typo word="അനുസ്സരണം →‎ അനുസരണം" find="അനുസ്സരണം" replace="അനുസരണം"/>

<Typo word="അനുസ്സരിക്കുക →‎ അനുസരിക്കുക" find="അനുസ്സരിക്കുക" replace="അനുസരിക്കുക"/>

<Typo word="അനുസരണമായ →‎ അനുസൃതമായ" find="അനുസരണമായ" replace="അനുസൃതമായ"/>

<Typo word="അന്തകരണ →‎ അന്തഃകരണ" find="അന്തകരണ" replace="അന്തഃകരണ"/>

<Typo word="അന്തക്കരണ →‎ അന്തഃകരണ" find="അന്തക്കരണ" replace="അന്തഃകരണ"/>

<Typo word="അന്തപുര →‎ അന്തഃപുര" find="അന്തപുര" replace="അന്തഃപുര"/>

<Typo word="അന്തപ്പുര →‎ അന്തഃപുര" find="അന്തപ്പുര" replace="അന്തഃപുര"/>

<Typo word="അന്തപുരം →‎ അന്തഃപുരം" find="അന്തപുരം" replace="അന്തഃപുരം"/>

<Typo word="അന്തഛിദ്രം →‎ അന്തശ്ഛിദ്രം" find="അന്തഛിദ്രം" replace="അന്തശ്ഛിദ്രം"/>

<Typo word="അന്തസത്ത →‎ അന്തഃസത്ത" find="അന്തസത്ത" replace="അന്തഃസത്ത"/>

<Typo word="അപരാഥം →‎ അപരാധം" find="അപരാഥം" replace="അപരാധം"/>

<Typo word="അപരാന്നം →‎ അപരാഹ്നം" find="അപരാന്നം" replace="അപരാഹ്നം"/>

<Typo word="അപൂർവം →‎ അപൂർവ്വം" find="അപൂർവം" replace="അപൂർവ്വം"/>

<Typo word="അപൂർവ്വഉപകരണം →‎ അപൂർവ്വോപകരണം" find="അപൂർവ്വഉപകരണം" replace="അപൂർവ്വോപകരണം"/>

<Typo word="അംഭരം →‎ അംബരം" find="അംഭരം" replace="അംബരം"/>

<Typo word="അബയം →‎ അഭയം" find="അബയം" replace="അഭയം"/>

<Typo word="അബയാർതി →‎ അഭയാർത്ഥി" find="അബയാർതി" replace="അഭയാർത്ഥി"/>

<Typo word="അബയാർത്ഥി →‎ അഭയാർത്ഥി" find="അബയാർത്ഥി" replace="അഭയാർത്ഥി"/>

<Typo word="അബയാർഥി →‎ അഭയാർത്ഥി" find="അബയാർഥി" replace="അഭയാർത്ഥി"/>

<Typo word="അഭയാർതി →‎ അഭയാർത്ഥി" find="അഭയാർതി" replace="അഭയാർത്ഥി"/>

<Typo word="അഭയാർഥി →‎ അഭയാർത്ഥി" find="അഭയാർഥി" replace="അഭയാർത്ഥി"/>

<Typo word="അഭിഃപ്രായം →‎ അഭിപ്രായം" find="അഭിഃപ്രായം" replace="അഭിപ്രായം"/>

<Typo word="അഭീഷ്ഠ →‎ അഭീഷ്ട" find="അഭീഷ്ഠ" replace="അഭീഷ്ട"/>

<Typo word="അഭീഷ്ഠം →‎ അഭീഷ്ടം" find="അഭീഷ്ഠം" replace="അഭീഷ്ടം"/>

<Typo word="അഭ്യസ്ഥ →‎ അഭ്യസ്ത" find="അഭ്യസ്ഥ" replace="അഭ്യസ്ത"/>

<Typo word="അഭ്യസ്ഥവിദ്യർ →‎ അഭ്യസ്തവിദ്യർ" find="അഭ്യസ്ഥവിദ്യർ" replace="അഭ്യസ്തവിദ്യർ"/>

<Typo word="അമർത്ഥ്യത →‎ അമർത്യത" find="അമർത്ഥ്യത" replace="അമർത്യത"/>

<Typo word="അമോഘവീര്യവാൻ →‎ അമോഘവീര്യൻ" find="അമോഘവീര്യവാൻ" replace="അമോഘവീര്യൻ"/>

<Typo word="അയോധ്യ →‎ അയോദ്ധ്യ" find="അയോധ്യ" replace="അയോദ്ധ്യ"/>

<Typo word="അരങ്ഗ് →‎ അരങ്ങ്" find="അരങ്ഗ്" replace="അരങ്ങ്"/>

<Typo word="അരവിന്തം →‎ അരവിന്ദം" find="അരവിന്തം" replace="അരവിന്ദം"/>

<Typo word="അർഥ →‎ അർത്ഥ" find="അർഥ" replace="അർത്ഥ"/>

<Typo word="അർത്തം →‎ അർത്ഥം" find="അർത്തം" replace="അർത്ഥം"/>

<Typo word="അർഥം →‎ അർത്ഥം" find="അർഥം" replace="അർത്ഥം"/>

<Typo word="അർഥമാക്കുക →‎ അർത്ഥമാക്കുക" find="അർഥമാക്കുക" replace="അർത്ഥമാക്കുക"/>

<Typo word="അല്ലങ്കി →‎ അല്ലെങ്കി" find="അല്ലങ്കി" replace="അല്ലെങ്കി"/>

<Typo word="അവുധി →‎ അവധി" find="അവുധി" replace="അവധി"/>

<Typo word="അവലംഭം →‎ അവലംബം" find="അവലംഭം" replace="അവലംബം"/>

<Typo word="പ്രമാണ ആധാര സൂചി →‎ അവലംബം" find="പ്രമാണ ആധാര സൂചി" replace="അവലംബം"/>

<Typo word="പ്രമാണ ആധാരസൂചി →‎ അവലംബം" find="പ്രമാണ ആധാരസൂചി" replace="അവലംബം"/>

<Typo word="പ്രമാണാധാര സൂചി →‎ അവലംബം" find="പ്രമാണാധാര സൂചി" replace="അവലംബം"/>

<Typo word="പ്രമാണാധാരസൂചി →‎ അവലംബം" find="പ്രമാണാധാരസൂചി" replace="അവലംബം"/>

<Typo word="അവസ്ത →‎ അവസ്ഥ" find="അവസ്ത" replace="അവസ്ഥ"/>

<Typo word="അശ്ശേഷ →‎ അശേഷ" find="അശ്ശേഷ" replace="അശേഷ"/>

<Typo word="അശ്ശേഷം →‎ അശേഷം" find="അശ്ശേഷം" replace="അശേഷം"/>

<Typo word="അശ്വാരൂടൻ →‎ അശ്വാരൂഢൻ" find="അശ്വാരൂടൻ" replace="അശ്വാരൂഢൻ"/>

<Typo word="അഷ്ഠം →‎ അഷ്ടം" find="അഷ്ഠം" replace="അഷ്ടം"/>

<Typo word="അഷ്ഠമി →‎ അഷ്ടമി" find="അഷ്ഠമി" replace="അഷ്ടമി"/>

<Typo word="അസന്നിഗ്ദ്ധ →‎ അസന്ദിഗ്ദ്ധ" find="അസന്നിഗ്ദ്ധ" replace="അസന്ദിഗ്ദ്ധ"/>

<Typo word="അസ്സഹനീയ →‎ അസഹനീയ" find="അസ്സഹനീയ" replace="അസഹനീയ"/>

<Typo word="അസ്സുഖം →‎ അസുഖം" find="അസ്സുഖം" replace="അസുഖം"/>

<Typo word="അസുയകലുഷിതൻ →‎ അസൂയകലുഷിതൻ" find="അസുയകലുഷിതൻ" replace="അസൂയകലുഷിതൻ"/>

<Typo word="അസ്ത്രപ്രജ്ഞ →‎ അസ്തപ്രജ്ഞ" find="അസ്ത്രപ്രജ്ഞ" replace="അസ്തപ്രജ്ഞ"/>

<Typo word="അസ്ഥപ്രജ്ഞ →‎ അസ്തപ്രജ്ഞ" find="അസ്ഥപ്രജ്ഞ" replace="അസ്തപ്രജ്ഞ"/>

<Typo word="അസ്തമന →‎ അസ്തമയ" find="അസ്തമന" replace="അസ്തമയ"/>

<Typo word="അസ്തമനം →‎ അസ്തമയം" find="അസ്തമനം" replace="അസ്തമയം"/>

<Typo word="അസ്ഥിത്വ →‎ അസ്തിത്വ" find="അസ്ഥിത്വ" replace="അസ്തിത്വ"/>

<Typo word="അസ്വാസ്ഥത →‎ അസ്വസ്ഥത" find="അസ്വാസ്ഥത" replace="അസ്വസ്ഥത"/>

<Typo word="അഹോയീശ →‎ അഹോ ഈശ" find="അഹോയീശ" replace="അഹോ ഈശ"/>

<Typo word="അഹോവൃത്തി →‎ അഹോർവൃത്തി" find="അഹോവൃത്തി" replace="അഹോർവൃത്തി"/>

<Typo word="ആക്രിതി →‎ ആകൃതി" find="ആക്രിതി" replace="ആകൃതി"/>

<Typo word="ആഖാതം →‎ ആഘാതം" find="ആഖാതം" replace="ആഘാതം"/>

<Typo word="ആഗാദം →‎ ആഘാതം" find="ആഗാദം" replace="ആഘാതം"/>

<Typo word="ആഗാധം →‎ ആഘാതം" find="ആഗാധം" replace="ആഘാതം"/>

<Typo word="ആജാനബാഹു →‎ ആജാനുബാഹു" find="ആജാനബാഹു" replace="ആജാനുബാഹു"/>

<Typo word="ആഢംബര →‎ ആഡംബര" find="ആഢംബര" replace="ആഡംബര"/>

<Typo word="ആടംബരം →‎ ആഡംബരം" find="ആടംബരം" replace="ആഡംബരം"/>

<Typo word="ആടംഭരം →‎ ആഡംബരം" find="ആടംഭരം" replace="ആഡംബരം"/>

<Typo word="ആഡംഭരം →‎ ആഡംബരം" find="ആഡംഭരം" replace="ആഡംബരം"/>

<Typo word="ആഢംബരം →‎ ആഡംബരം" find="ആഢംബരം" replace="ആഡംബരം"/>

<Typo word="ആണന്ന് →‎ ആണെന്ന്" find="ആണന്ന്" replace="ആണെന്ന്"/>

<Typo word="ആത്മഹത്തി →‎ ആത്മഹത്യ" find="ആത്മഹത്തി" replace="ആത്മഹത്യ"/>

<Typo word="ആധിത്യൻ →‎ ആദിത്യൻ" find="ആധിത്യൻ" replace="ആദിത്യൻ"/>

<Typo word="ആധ്യന്തം →‎ ആദ്യന്തം" find="ആധ്യന്തം" replace="ആദ്യന്തം"/>

<Typo word="ആദിക്യം →‎ ആധിക്യം" find="ആദിക്യം" replace="ആധിക്യം"/>

<Typo word="ആധുനീക →‎ ആധുനിക" find="ആധുനീക" replace="ആധുനിക"/>

<Typo word="അധ്യക്ഷം →‎ ആധ്യക്ഷ്യം" find="അധ്യക്ഷം" replace="ആധ്യക്ഷ്യം"/>

<Typo word="ആധ്യക്ഷം →‎ ആധ്യക്ഷ്യം" find="ആധ്യക്ഷം" replace="ആധ്യക്ഷ്യം"/>

<Typo word="ആനന്തം →‎ ആനന്ദം" find="ആനന്തം" replace="ആനന്ദം"/>

<Typo word="അന്വീക്ഷികി →‎ ആന്വീക്ഷികി" find="അന്വീക്ഷികി" replace="ആന്വീക്ഷികി"/>

<Typo word="ആപത്ശങ്ക →‎ ആപച്ഛങ്ക" find="ആപത്ശങ്ക" replace="ആപച്ഛങ്ക"/>

<Typo word="ആപച്ഛങ്ക →‎ ആപത്ശങ്ക" find="ആപച്ഛങ്ക" replace="ആപത്ശങ്ക"/>

<Typo word="ആമുഗം →‎ ആമുഖം" find="ആമുഗം" replace="ആമുഖം"/>

<Typo word="ആമുഘം →‎ ആമുഖം" find="ആമുഘം" replace="ആമുഖം"/>

<Typo word="ആലങ്കാരീക →‎ ആലങ്കാരിക" find="ആലങ്കാരീക" replace="ആലങ്കാരിക"/>

<Typo word="ആച്ശര്യം →‎ ആശ്ചര്യം" find="ആച്ശര്യം" replace="ആശ്ചര്യം"/>

<Typo word="ആഛര്യം →‎ ആശ്ചര്യം" find="ആഛര്യം" replace="ആശ്ചര്യം"/>

<Typo word="ആശ്ച്ഛര്യം →‎ ആശ്ചര്യം" find="ആശ്ച്ഛര്യം" replace="ആശ്ചര്യം"/>

<Typo word="ആഷാടം →‎ ആഷാഢം" find="ആഷാടം" replace="ആഷാഢം"/>

<Typo word="ആഷാഠം →‎ ആഷാഢം" find="ആഷാഠം" replace="ആഷാഢം"/>

<Typo word="ആസ്വാദ്യകര →‎ ആസ്വാദ്യ" find="ആസ്വാദ്യകര" replace="ആസ്വാദ്യ"/>

<Typo word="ഇങ്ങിനെ →‎ ഇങ്ങനെ" find="ഇങ്ങിനെ" replace="ഇങ്ങനെ"/>

<Typo word="ഇങ്ങെനെ →‎ ഇങ്ങനെ" find="ഇങ്ങെനെ" replace="ഇങ്ങനെ"/>

<Typo word="ഇച്ച →‎ ഇച്ഛ" find="ഇച്ച" replace="ഇച്ഛ"/>

<Typo word="ഇഛ →‎ ഇച്ഛ" find="ഇഛ" replace="ഇച്ഛ"/>

<Typo word="ഇഛ്ച →‎ ഇച്ഛ" find="ഇഛ്ച" replace="ഇച്ഛ"/>

<Typo word="ഇദ്ധേഹ →‎ ഇദ്ദേഹ" find="ഇദ്ധേഹ" replace="ഇദ്ദേഹ"/>

<Typo word="ഇല്ലങ്കി →‎ ഇല്ലെങ്കി" find="ഇല്ലങ്കി" replace="ഇല്ലെങ്കി"/>

<Typo word="ഇല്ലങ്കിലും →‎ ഇല്ലെങ്കിലും" find="ഇല്ലങ്കിലും" replace="ഇല്ലെങ്കിലും"/>

<Typo word="ഇല്ലങ്കിൽ →‎ ഇല്ലെങ്കിൽ" find="ഇല്ലങ്കിൽ" replace="ഇല്ലെങ്കിൽ"/>

<Typo word="ഉചിഥം →‎ ഉചിതം" find="ഉചിഥം" replace="ഉചിതം"/>

<Typo word="ഉചിദം →‎ ഉചിതം" find="ഉചിദം" replace="ഉചിതം"/>

<Typo word="ഉജിതം →‎ ഉചിതം" find="ഉജിതം" replace="ഉചിതം"/>

<Typo word="ഉച്ചബാഷിണി →‎ ഉച്ചഭാഷിണി" find="ഉച്ചബാഷിണി" replace="ഉച്ചഭാഷിണി"/>

<Typo word="ഉച്ചഭാഷ്ണി →‎ ഉച്ചഭാഷിണി" find="ഉച്ചഭാഷ്ണി" replace="ഉച്ചഭാഷിണി"/>

<Typo word="ഉച്ഛാരണ →‎ ഉച്ചാരണ" find="ഉച്ഛാരണ" replace="ഉച്ചാരണ"/>

<Typo word="ഉഛാരണ →‎ ഉച്ചാരണ" find="ഉഛാരണ" replace="ഉച്ചാരണ"/>

<Typo word="ഉച്ഛാരണം →‎ ഉച്ചാരണം" find="ഉച്ഛാരണം" replace="ഉച്ചാരണം"/>

<Typo word="ഉഛാരണം →‎ ഉച്ചാരണം" find="ഉഛാരണം" replace="ഉച്ചാരണം"/>

<Typo word="ഉജാരണം →‎ ഉച്ചാരണം" find="ഉജാരണം" replace="ഉച്ചാരണം"/>

<Typo word="ഉച്ചിഷ്ഠ →‎ ഉച്ചിഷ്ട" find="ഉച്ചിഷ്ഠ" replace="ഉച്ചിഷ്ട"/>

<Typo word="ഉച്ചിഷ്ടം →‎ ഉച്ഛിഷ്ടം" find="ഉച്ചിഷ്ടം" replace="ഉച്ഛിഷ്ടം"/>

<Typo word="ഉച്ചിഷ്ഠം →‎ ഉച്ഛിഷ്ടം" find="ഉച്ചിഷ്ഠം" replace="ഉച്ഛിഷ്ടം"/>

<Typo word="ഉച്ഛൃംഘലൻ →‎ ഉച്ഛൃംഖലൻ" find="ഉച്ഛൃംഘലൻ" replace="ഉച്ഛൃംഖലൻ"/>

<Typo word="ഉഛ്വാസ →‎ ഉച്ഛ്വാസ" find="ഉഛ്വാസ" replace="ഉച്ഛ്വാസ"/>

<Typo word="ഉഛ്വാസം →‎ ഉച്ഛ്വാസം" find="ഉഛ്വാസം" replace="ഉച്ഛ്വാസം"/>

<Typo word="ഉജ്വല →‎ ഉജ്ജ്വല" find="ഉജ്വല" replace="ഉജ്ജ്വല"/>

<Typo word="ഉജ്വലം →‎ ഉജ്ജ്വലം" find="ഉജ്വലം" replace="ഉജ്ജ്വലം"/>

<Typo word="ഉജ്വലമാക്കുക →‎ ഉജ്ജ്വലമാക്കുക" find="ഉജ്വലമാക്കുക" replace="ഉജ്ജ്വലമാക്കുക"/>

<Typo word="ഉടമസ്തൻ →‎ ഉടമസ്ഥൻ" find="ഉടമസ്തൻ" replace="ഉടമസ്ഥൻ"/>

<Typo word="ഉടംപടി →‎ ഉടമ്പടി" find="ഉടംപടി" replace="ഉടമ്പടി"/>

<Typo word="ഉടമ്ബടി →‎ ഉടമ്പടി" find="ഉടമ്ബടി" replace="ഉടമ്പടി"/>

<Typo word="ഉടമ്ഭടി →‎ ഉടമ്പടി" find="ഉടമ്ഭടി" replace="ഉടമ്പടി"/>

<Typo word="ഉഡ്ഡിയനം →‎ ഉഡ്ഡീനം, ഉഡ്ഡയനം" find="ഉഡ്ഡിയനം" replace="ഉഡ്ഡീനം, ഉഡ്ഡയനം"/>

<Typo word="ഉണ്ണികഥകൾ →‎ ഉണ്ണിക്കഥകൾ" find="ഉണ്ണികഥകൾ" replace="ഉണ്ണിക്കഥകൾ"/>

<Typo word="ഉണ്ണിക്കധകൾ →‎ ഉണ്ണിക്കഥകൾ" find="ഉണ്ണിക്കധകൾ" replace="ഉണ്ണിക്കഥകൾ"/>

<Typo word="ഉത്കണ്ട →‎ ഉത്കണ്ഠ" find="ഉത്കണ്ട" replace="ഉത്കണ്ഠ"/>

<Typo word="ഉല്കണ്ഠ →‎ ഉത്കണ്ഠ" find="ഉല്കണ്ഠ" replace="ഉത്കണ്ഠ"/>

<Typo word="ഉത്തരവാധ →‎ ഉത്തരവാദ" find="ഉത്തരവാധ" replace="ഉത്തരവാദ"/>

<Typo word="ഉത്തരവാധി →‎ ഉത്തരവാദി" find="ഉത്തരവാധി" replace="ഉത്തരവാദി"/>

<Typo word="ഉത്തരവാദിത്വ →‎ ഉത്തരവാദിത്ത" find="ഉത്തരവാദിത്വ" replace="ഉത്തരവാദിത്ത"/>

<Typo word="ഉത്തരവാധിത്വ →‎ ഉത്തരവാദിത്ത" find="ഉത്തരവാധിത്വ" replace="ഉത്തരവാദിത്ത"/>

<Typo word="ഉത്ഗ്രഥന →‎ ഉദ്ഗ്രഥന" find="ഉത്ഗ്രഥന" replace="ഉദ്ഗ്രഥന"/>

<Typo word="ഉത്ഗ്രഥനം →‎ ഉദ്ഗ്രഥനം" find="ഉത്ഗ്രഥനം" replace="ഉദ്ഗ്രഥനം"/>

<Typo word="ഉത്ഘാടന →‎ ഉദ്ഘാടന" find="ഉത്ഘാടന" replace="ഉദ്ഘാടന"/>

<Typo word="ഉൽഘാടന →‎ ഉദ്ഘാടന" find="ഉൽഘാടന" replace="ഉദ്ഘാടന"/>

<Typo word="ഉത്ഘാടനം →‎ ഉദ്ഘാടനം" find="ഉത്ഘാടനം" replace="ഉദ്ഘാടനം"/>

<Typo word="ഉൽഘാടനം →‎ ഉദ്ഘാടനം" find="ഉൽഘാടനം" replace="ഉദ്ഘാടനം"/>

<Typo word="ഉത്ഘോഷിക്ക →‎ ഉദ്ഘോഷിക്ക" find="ഉത്ഘോഷിക്ക" replace="ഉദ്ഘോഷിക്ക"/>

<Typo word="ഉത്ഘോഷിക്കുക →‎ ഉദ്ഘോഷിക്കുക" find="ഉത്ഘോഷിക്കുക" replace="ഉദ്ഘോഷിക്കുക"/>

<Typo word="ഉദ്ധേശ →‎ ഉദ്ദേശ" find="ഉദ്ധേശ" replace="ഉദ്ദേശ"/>

<Typo word="ഉത്ബോധന →‎ ഉദ്ബോധന" find="ഉത്ബോധന" replace="ഉദ്ബോധന"/>

<Typo word="ഉത്ബോധനം →‎ ഉദ്ബോധനം" find="ഉത്ബോധനം" replace="ഉദ്ബോധനം"/>

<Typo word="ഉപകാരപ്രധം →‎ ഉപകാരപ്രദം" find="ഉപകാരപ്രധം" replace="ഉപകാരപ്രദം"/>

<Typo word="ഉപവൃഷ്ടൻ →‎ ഉപവിഷ്ടൻ" find="ഉപവൃഷ്ടൻ" replace="ഉപവിഷ്ടൻ"/>

<Typo word="ഉൾക്കടദുഃഖം →‎ ഉൾകടദുഃഖം" find="ഉൾക്കടദുഃഖം" replace="ഉൾകടദുഃഖം"/>

<Typo word="ഉൾപ്പട →‎ ഉൾപ്പെടെ" find="ഉൾപ്പട" replace="ഉൾപ്പെടെ"/>

<Typo word="ഉൾപ്പടെ →‎ ഉൾപ്പെടെ" find="ഉൾപ്പടെ" replace="ഉൾപ്പെടെ"/>

<Typo word="ഊർജം →‎ ഊർജ്ജം" find="ഊർജം" replace="ഊർജ്ജം"/>

<Typo word="ഊർജം →‎ ഊർജ്ജം " find="ഊർജം " replace="ഊർജ്ജം "/>

<Typo word="ഊർജത് →‎ ഊർജ്ജത്" find="ഊർജത്" replace="ഊർജ്ജത്"/>

<Typo word="ഊർജമാ →‎ ഊർജ്ജമാ" find="ഊർജമാ" replace="ഊർജ്ജമാ"/>

<Typo word="ഊർജ്ജ്വസ്സ്വ →‎ ഊർജ്ജസ്വ" find="ഊർജ്ജ്വസ്സ്വ" replace="ഊർജ്ജസ്വ"/>

<Typo word="ഊർജ്വസ്വ →‎ ഊർജ്ജസ്വ" find="ഊർജ്വസ്വ" replace="ഊർജ്ജസ്വ"/>

<Typo word="ഊർജ്വസ്സ്വ →‎ ഊർജ്ജസ്വ" find="ഊർജ്വസ്സ്വ" replace="ഊർജ്ജസ്വ"/>

<Typo word="ഊർജ്വസ്വം →‎ ഊർജ്ജസ്വം" find="ഊർജ്വസ്വം" replace="ഊർജ്ജസ്വം"/>

<Typo word="ഊർജ്ജ്വസ്സ്വലം →‎ ഊർജ്ജസ്വലം" find="ഊർജ്ജ്വസ്സ്വലം" replace="ഊർജ്ജസ്വലം"/>

<Typo word="ഊർജ്വസ്വലം →‎ ഊർജ്ജസ്വലം" find="ഊർജ്വസ്വലം" replace="ഊർജ്ജസ്വലം"/>

<Typo word="ഊർജ്വസ്സ്വലം →‎ ഊർജ്ജസ്വലം" find="ഊർജ്വസ്സ്വലം" replace="ഊർജ്ജസ്വലം"/>

<Typo word="ഊർജ്ജ്വസ്സ്വലമായി →‎ ഊർജ്ജസ്വലമായി" find="ഊർജ്ജ്വസ്സ്വലമായി" replace="ഊർജ്ജസ്വലമായി"/>

<Typo word="ഊർജ്വസ്വലമായി →‎ ഊർജ്ജസ്വലമായി" find="ഊർജ്വസ്വലമായി" replace="ഊർജ്ജസ്വലമായി"/>

<Typo word="ഊർജ്വസ്സ്വലമായി →‎ ഊർജ്ജസ്വലമായി" find="ഊർജ്വസ്സ്വലമായി" replace="ഊർജ്ജസ്വലമായി"/>

<Typo word="ഊർജി →‎ ഊർജ്ജി" find="ഊർജി" replace="ഊർജ്ജി"/>

<Typo word="ഊർജിതം →‎ ഊർജ്ജിതം" find="ഊർജിതം" replace="ഊർജ്ജിതം"/>

<Typo word="ഊർജിതമായി →‎ ഊർജ്ജിതമായി" find="ഊർജിതമായി" replace="ഊർജ്ജിതമായി"/>

<Typo word="ഊർജോ →‎ ഊർജ്ജോ" find="ഊർജോ" replace="ഊർജ്ജോ"/>

<Typo word="ഊർദ്ധം →‎ ഊർദ്ധ്വം" find="ഊർദ്ധം" replace="ഊർദ്ധ്വം"/>

<Typo word="എങ്ങിനെ →‎ എങ്ങനെ" find="എങ്ങിനെ" replace="എങ്ങനെ"/>

<Typo word="എങ്ങെനെ →‎ എങ്ങനെ" find="എങ്ങെനെ" replace="എങ്ങനെ"/>

<Typo word="എൺചുവടി →‎ എഞ്ചുവടി" find="എൺചുവടി" replace="എഞ്ചുവടി"/>

<Typo word="എതൃക്ക →‎ എതിർക്ക" find="എതൃക്ക" replace="എതിർക്ക"/>

<Typo word="ഇഞ്ചിനീയർ →‎ എൻജിനീയർ" find="ഇഞ്ചിനീയർ" replace="എൻജിനീയർ"/>

<Typo word="എന്തന്ന് →‎ എന്തെന്ന്" find="എന്തന്ന്" replace="എന്തെന്ന്"/>

<Typo word="എന്ന്തു →‎ എന്നതു" find="എന്ന്തു" replace="എന്നതു"/>

<Typo word="എന്നിട്ടാല്ലേ →‎ എന്നിട്ടല്ലേ" find="എന്നിട്ടാല്ലേ" replace="എന്നിട്ടല്ലേ"/>

<Typo word="എന്നേയുള്ളു →‎ എന്നേ ഉള്ളു" find="എന്നേയുള്ളു" replace="എന്നേ ഉള്ളു"/>

<Typo word="എഴുന്നെള്ളുക →‎ എഴുന്നള്ളുക" find="എഴുന്നെള്ളുക" replace="എഴുന്നള്ളുക"/>

<Typo word="ഐശ്ചിക →‎ ഐച്ഛിക" find="ഐശ്ചിക" replace="ഐച്ഛിക"/>

<Typo word="ഐതീഹ്യ →‎ ഐതിഹ്യ" find="ഐതീഹ്യ" replace="ഐതിഹ്യ"/>

<Typo word="ഐതീഹ്യം →‎ ഐതിഹ്യം" find="ഐതീഹ്യം" replace="ഐതിഹ്യം"/>

<Typo word="ഓർക്കാഴിക →‎ ഓർക്കായ്ക" find="ഓർക്കാഴിക" replace="ഓർക്കായ്ക"/>

<Typo word="ഔഥാര്യം →‎ ഔദാര്യം" find="ഔഥാര്യം" replace="ഔദാര്യം"/>

<Typo word="ഔധാര്യം →‎ ഔദാര്യം" find="ഔധാര്യം" replace="ഔദാര്യം"/>

<Typo word="ഔദ്യോഗിഗ →‎ ഔദ്യോഗിക" find="ഔദ്യോഗിഗ" replace="ഔദ്യോഗിക"/>

<Typo word="ഔദ്യോദിക →‎ ഔദ്യോഗിക" find="ഔദ്യോദിക" replace="ഔദ്യോഗിക"/>

<Typo word="ഔത്സുഖ്യം →‎ ഔൽസുക്യം" find="ഔത്സുഖ്യം" replace="ഔൽസുക്യം"/>

<Typo word="ഔത്സുഖ്യ →‎ ഔൽസുഖ്യ" find="ഔത്സുഖ്യ" replace="ഔൽസുഖ്യ"/>

<Typo word="ഔഷഥം →‎ ഔഷധം" find="ഔഷഥം" replace="ഔഷധം"/>

<Typo word="ഔഷദം →‎ ഔഷധം" find="ഔഷദം" replace="ഔഷധം"/>

<Typo word="കടംകഥ →‎ കടങ്കഥ" find="കടംകഥ" replace="കടങ്കഥ"/>

<Typo word="കടചിൽ →‎ കടച്ചിൽ" find="കടചിൽ" replace="കടച്ചിൽ"/>

<Typo word="കടുംകയ് →‎ കടുംകൈ" find="കടുംകയ്" replace="കടുംകൈ"/>

<Typo word="കടിനം →‎ കഠിനം" find="കടിനം" replace="കഠിനം"/>

<Typo word="കർണ്ണകി →‎ കണ്ണകി" find="കർണ്ണകി" replace="കണ്ണകി"/>

<Typo word="കതന →‎ കതിന" find="കതന" replace="കതിന"/>

<Typo word="കദിന →‎ കതിന" find="കദിന" replace="കതിന"/>

<Typo word="കഥനകഥ →‎ കദനകഥ" find="കഥനകഥ" replace="കദനകഥ"/>

<Typo word="കദംമ്പം →‎ കദംബം" find="കദംമ്പം" replace="കദംബം"/>

<Typo word="കബന്ദം →‎ കബന്ധം" find="കബന്ദം" replace="കബന്ധം"/>

<Typo word="കമ്പനി →‎ കമ്പെനി" find="കമ്പനി" replace="കമ്പെനി"/>

<Typo word="കമ്മട്ടി →‎ കമ്മിറ്റി" find="കമ്മട്ടി" replace="കമ്മിറ്റി"/>

<Typo word="കരസ്തം →‎ കരസ്ഥം" find="കരസ്തം" replace="കരസ്ഥം"/>

<Typo word="കർശ്ശന →‎ കർശന" find="കർശ്ശന" replace="കർശന"/>

<Typo word="കർശന →‎ കർശ്ശന" find="കർശന" replace="കർശ്ശന"/>

<Typo word="കവിടി →‎ കവടി" find="കവിടി" replace="കവടി"/>

<Typo word="കവുടി →‎ കവടി" find="കവുടി" replace="കവടി"/>

<Typo word="കവയത്രി →‎ കവയിത്രി" find="കവയത്രി" replace="കവയിത്രി"/>

<Typo word="കശവ് →‎ കസവ്" find="കശവ്" replace="കസവ്"/>

<Typo word="കളബം →‎ കളഭം" find="കളബം" replace="കളഭം"/>

<Typo word="കാര്യസ്തൻ →‎ കാര്യസ്ഥൻ" find="കാര്യസ്തൻ" replace="കാര്യസ്ഥൻ"/>

<Typo word="കാവിടി →‎ കാവടി" find="കാവിടി" replace="കാവടി"/>

<Typo word="കാവക്കാരൻ →‎ കാവൽക്കാരൻ" find="കാവക്കാരൻ" replace="കാവൽക്കാരൻ"/>

<Typo word="കിട്ടാട്ടെ →‎ കിട്ടട്ടെ" find="കിട്ടാട്ടെ" replace="കിട്ടട്ടെ"/>

<Typo word="കൃമ്മീരവധം →‎ കിർമീരവധം" find="കൃമ്മീരവധം" replace="കിർമീരവധം"/>

<Typo word="കുടിശിക →‎ കുടിശ്ശിക" find="കുടിശിക" replace="കുടിശ്ശിക"/>

<Typo word="കുടിശ്ശിഖ →‎ കുടിശ്ശിക" find="കുടിശ്ശിഖ" replace="കുടിശ്ശിക"/>

<Typo word="കുഡുംബം →‎ കുടുംബം" find="കുഡുംബം" replace="കുടുംബം"/>

<Typo word="കുണ്ഠലം →‎ കുണ്ഡലം" find="കുണ്ഠലം" replace="കുണ്ഡലം"/>

<Typo word="കുതൂഹലന്നായി →‎ കുതൂഹലിന്നായി" find="കുതൂഹലന്നായി" replace="കുതൂഹലിന്നായി"/>

<Typo word="കുത്തതപ്പാട്ടം →‎ കുത്തകപ്പാട്ടം" find="കുത്തതപ്പാട്ടം" replace="കുത്തകപ്പാട്ടം"/>

<Typo word="കുഷ്ടം →‎ കുഷ്ഠം" find="കുഷ്ടം" replace="കുഷ്ഠം"/>

<Typo word="കുശൃതി →‎ കുസൃതി" find="കുശൃതി" replace="കുസൃതി"/>

<Typo word="കുരിചായത് →‎ കുറിച്ചായത്" find="കുരിചായത്" replace="കുറിച്ചായത്"/>

<Typo word="കുറിചായത് →‎ കുറിച്ചായത്" find="കുറിചായത്" replace="കുറിച്ചായത്"/>

<Typo word="കുരിച്ചു് →‎ കുറിച്ചു്" find="കുരിച്ചു്" replace="കുറിച്ചു്"/>

<Typo word="കുരിച് →‎ കുറിച്ച്" find="കുരിച്" replace="കുറിച്ച്"/>

<Typo word="ക്രിത്യ →‎ കൃത്യ" find="ക്രിത്യ" replace="കൃത്യ"/>

<Typo word="കൃതൃമം →‎ കൃത്രിമം" find="കൃതൃമം" replace="കൃത്രിമം"/>

<Typo word="ക്രിത്രിമം →‎ കൃത്രിമം" find="ക്രിത്രിമം" replace="കൃത്രിമം"/>

<Typo word="കയ്യ് →‎ കൈ" find="കയ്യ്" replace="കൈ"/>

<Typo word="കയ്‌വശം →‎ കൈവശം" find="കയ്‌വശം" replace="കൈവശം"/>

<Typo word="കൊണ്ട്ട് →‎ കൊണ്ട്" find="കൊണ്ട്ട്" replace="കൊണ്ട്"/>

<Typo word="കൊൻറ് →‎ കൊണ്ട്" find="കൊൻറ്" replace="കൊണ്ട്"/>

<Typo word="കൊന്റ് →‎ കൊണ്ട്" find="കൊന്റ്" replace="കൊണ്ട്"/>

<Typo word="കോഷ്ടം →‎ കോഷ്ഠം" find="കോഷ്ടം" replace="കോഷ്ഠം"/>

<Typo word="കൃതു →‎ ക്രതു" find="കൃതു" replace="ക്രതു"/>

<Typo word="ക്രോടീകരിക്ക →‎ ക്രോഡീകരിക്ക" find="ക്രോടീകരിക്ക" replace="ക്രോഡീകരിക്ക"/>

<Typo word="കണ്ഡകാവ്യം →‎ ഖണ്ഡകാവ്യം" find="കണ്ഡകാവ്യം" replace="ഖണ്ഡകാവ്യം"/>

<Typo word="ഗരം →‎ ഖരം" find="ഗരം" replace="ഖരം"/>

<Typo word="ഗന്ദം →‎ ഗന്ധം" find="ഗന്ദം" replace="ഗന്ധം"/>

<Typo word="ഗമഗം →‎ ഗമകം" find="ഗമഗം" replace="ഗമകം"/>

<Typo word="ഗരുഢ →‎ ഗരുഡ" find="ഗരുഢ" replace="ഗരുഡ"/>

<Typo word="ഗരുടൻ →‎ ഗരുഡൻ" find="ഗരുടൻ" replace="ഗരുഡൻ"/>

<Typo word="ഗരുഠൻ →‎ ഗരുഡൻ" find="ഗരുഠൻ" replace="ഗരുഡൻ"/>

<Typo word="ഗരുഢൻ →‎ ഗരുഡൻ" find="ഗരുഢൻ" replace="ഗരുഡൻ"/>

<Typo word="ഗൽഗതം →‎ ഗൽഗദം" find="ഗൽഗതം" replace="ഗൽഗദം"/>

<Typo word="ഗാന്തർവം →‎ ഗാന്ധർവം" find="ഗാന്തർവം" replace="ഗാന്ധർവം"/>

<Typo word="ഗാന്ദർവം →‎ ഗാന്ധർവം" find="ഗാന്ദർവം" replace="ഗാന്ധർവം"/>

<Typo word="ഗുംഭനം →‎ ഗുംഫനം" find="ഗുംഭനം" replace="ഗുംഫനം"/>

<Typo word="ഗൃഹസ്തൻ →‎ ഗൃഹസ്ഥൻ" find="ഗൃഹസ്തൻ" replace="ഗൃഹസ്ഥൻ"/>

<Typo word="ഗ്രന്ധം →‎ ഗ്രന്ഥം" find="ഗ്രന്ധം" replace="ഗ്രന്ഥം"/>

<Typo word="ഘണ്ഡാ →‎ ഘണ്ടാ" find="ഘണ്ഡാ" replace="ഘണ്ടാ"/>

<Typo word="ചട്ട്ണി →‎ ചട്ണി" find="ചട്ട്ണി" replace="ചട്ണി"/>

<Typo word="ചതുരസ്രം →‎ ചതുരശ്രം" find="ചതുരസ്രം" replace="ചതുരശ്രം"/>

<Typo word="ചെരിച്ച് →‎ ചരിച്ച്" find="ചെരിച്ച്" replace="ചരിച്ച്"/>

<Typo word="ചാനളിനില്ല →‎ ചാനലിനില്ല" find="ചാനളിനില്ല" replace="ചാനലിനില്ല"/>

<Typo word="ചാനെൽ →‎ ചാനൽ" find="ചാനെൽ" replace="ചാനൽ"/>

<Typo word="ചാനേൽ →‎ ചാനൽ" find="ചാനേൽ" replace="ചാനൽ"/>

<Typo word="ചാമ്പയ്ങ്ങ →‎ ചാമ്പയ്ക്ക" find="ചാമ്പയ്ങ്ങ" replace="ചാമ്പയ്ക്ക"/>

<Typo word="ചെതൽ →‎ ചിതൽ" find="ചെതൽ" replace="ചിതൽ"/>

<Typo word="ചിത്രക്കാരൻ →‎ ചിത്രകാരൻ" find="ചിത്രക്കാരൻ" replace="ചിത്രകാരൻ"/>

<Typo word="ചിന്താർമണി →‎ ചിന്താമണി" find="ചിന്താർമണി" replace="ചിന്താമണി"/>

<Typo word="ചുമ്മനം →‎ ചുംബനം" find="ചുമ്മനം" replace="ചുംബനം"/>

<Typo word="ചുകപ്പു →‎ ചുവപ്പ്" find="ചുകപ്പു" replace="ചുവപ്പ്"/>

<Typo word="ചൂഡാർമണി →‎ ചൂഡാമണി" find="ചൂഡാർമണി" replace="ചൂഡാമണി"/>

<Typo word="ചിലവാ →‎ ചെലവാ" find="ചിലവാ" replace="ചെലവാ"/>

<Typo word="ചിലവാക്കുക →‎ ചെലവാക്കുക" find="ചിലവാക്കുക" replace="ചെലവാക്കുക"/>

<Typo word="ചിലവു →‎ ചെലവു" find="ചിലവു" replace="ചെലവു"/>

<Typo word="ചിലവ് →‎ ചെലവ്" find="ചിലവ്" replace="ചെലവ്"/>

<Typo word="ചിലവ് →‎ ചെലവ് " find="ചിലവ് " replace="ചെലവ് "/>

<Typo word="ചേതഭ്രമം →‎ ചേതോവിഭ്രമം" find="ചേതഭ്രമം" replace="ചേതോവിഭ്രമം"/>

<Typo word="ചോതിച്ചപ്പോൾ →‎ ചോദിച്ചപ്പോൾ" find="ചോതിച്ചപ്പോൾ" replace="ചോദിച്ചപ്പോൾ"/>

<Typo word="ചോദ്യച്ഛിന്നം →‎ ചോദ്യചിഹ്നം" find="ചോദ്യച്ഛിന്നം" replace="ചോദ്യചിഹ്നം"/>

<Typo word="ശർദ്ദി →‎ ഛർദ്ദി" find="ശർദ്ദി" replace="ഛർദ്ദി"/>

<Typo word="ജഡായു →‎ ജടായു" find="ജഡായു" replace="ജടായു"/>

<Typo word="ജാംബുവതി →‎ ജാംബവതി" find="ജാംബുവതി" replace="ജാംബവതി"/>

<Typo word="ജാമ്പവതി →‎ ജാംബവതി" find="ജാമ്പവതി" replace="ജാംബവതി"/>

<Typo word="ജീവശ്ചവ →‎ ജീവച്ഛവ" find="ജീവശ്ചവ" replace="ജീവച്ഛവ"/>

<Typo word="ജീവശ്ശവ →‎ ജീവച്ഛവ" find="ജീവശ്ശവ" replace="ജീവച്ഛവ"/>

<Typo word="ജീവശ്ച‌വം →‎ ജീവച്ഛവം" find="ജീവശ്ച‌വം" replace="ജീവച്ഛവം"/>

<Typo word="ജീവശ്ശവം →‎ ജീവച്ഛവം" find="ജീവശ്ശവം" replace="ജീവച്ഛവം"/>

<Typo word="ജേഷ്ട →‎ ജ്യേഷ്ഠ" find="ജേഷ്ട" replace="ജ്യേഷ്ഠ"/>

<Typo word="ജേഷ്ഠ →‎ ജ്യേഷ്ഠ" find="ജേഷ്ഠ" replace="ജ്യേഷ്ഠ"/>

<Typo word="ജ്യേഷ്ട →‎ ജ്യേഷ്ഠ" find="ജ്യേഷ്ട" replace="ജ്യേഷ്ഠ"/>

<Typo word="ജേഷ്ടൻ →‎ ജ്യേഷ്ഠൻ" find="ജേഷ്ടൻ" replace="ജ്യേഷ്ഠൻ"/>

<Typo word="ജേഷ്ഠൻ →‎ ജ്യേഷ്ഠൻ" find="ജേഷ്ഠൻ" replace="ജ്യേഷ്ഠൻ"/>

<Typo word="ജ്യേഷ്ടൻ →‎ ജ്യേഷ്ഠൻ" find="ജ്യേഷ്ടൻ" replace="ജ്യേഷ്ഠൻ"/>

<Typo word="ഝടതി →‎ ഝടിതി" find="ഝടതി" replace="ഝടിതി"/>

<Typo word="ഝടുതി →‎ ഝടിതി" find="ഝടുതി" replace="ഝടിതി"/>

<Typo word="ഝഡുതി →‎ ഝടിതി" find="ഝഡുതി" replace="ഝടിതി"/>

<Typo word="ജാൻസിറാണി →‎ ഝാൻസിറാണി" find="ജാൻസിറാണി" replace="ഝാൻസിറാണി"/>

<Typo word="ഞാങ്ങൾ →‎ ഞങ്ങൾ" find="ഞാങ്ങൾ" replace="ഞങ്ങൾ"/>

<Typo word="ടിക്കറ്റ് →‎ ടിക്കെറ്റ്" find="ടിക്കറ്റ്" replace="ടിക്കെറ്റ്"/>

<Typo word="തഗർക്കൽ →‎ തകർക്കൽ" find="തഗർക്കൽ" replace="തകർക്കൽ"/>

<Typo word="തഗർക്കുന്ന →‎ തകർക്കുന്ന" find="തഗർക്കുന്ന" replace="തകർക്കുന്ന"/>

<Typo word="തഗർച്ച →‎ തകർച്ച" find="തഗർച്ച" replace="തകർച്ച"/>

<Typo word="തക്രിതിയായ് →‎ തകൃതിയായ്" find="തക്രിതിയായ്" replace="തകൃതിയായ്"/>

<Typo word="തങ്കക്കൊടം →‎ തങ്കക്കുടം" find="തങ്കക്കൊടം" replace="തങ്കക്കുടം"/>

<Typo word="തങ്കവാദിൽ →‎ തങ്കവാതിൽ" find="തങ്കവാദിൽ" replace="തങ്കവാതിൽ"/>

<Typo word="തച്ഛൻ →‎ തച്ചൻ" find="തച്ഛൻ" replace="തച്ചൻ"/>

<Typo word="തഡയണം →‎ തടയണം" find="തഡയണം" replace="തടയണം"/>

<Typo word="തഡയൽ →‎ തടയൽ" find="തഡയൽ" replace="തടയൽ"/>

<Typo word="തഡയുക →‎ തടയുക" find="തഡയുക" replace="തടയുക"/>

<Typo word="തടാഗം →‎ തടാകം" find="തടാഗം" replace="തടാകം"/>

<Typo word="തണൽമ്മരം →‎ തണൽമരം" find="തണൽമ്മരം" replace="തണൽമരം"/>

<Typo word="തൽകാലം →‎ തത്കാലം" find="തൽകാലം" replace="തത്കാലം"/>

<Typo word="തത്വം →‎ തത്ത്വം" find="തത്വം" replace="തത്ത്വം"/>

<Typo word="തത്വപടനം →‎ തത്ത്വപഠനം" find="തത്വപടനം" replace="തത്ത്വപഠനം"/>

<Typo word="തത്വമസി →‎ തത്ത്വമസി" find="തത്വമസി" replace="തത്ത്വമസി"/>

<Typo word="തത്വാർത്ത →‎ തത്വാർത്ഥ" find="തത്വാർത്ത" replace="തത്വാർത്ഥ"/>

<Typo word="തൽസമയം →‎ തത്സമയം" find="തൽസമയം" replace="തത്സമയം"/>

<Typo word="തഥനുസൃതമായ →‎ തദനുസൃതമായ" find="തഥനുസൃതമായ" replace="തദനുസൃതമായ"/>

<Typo word="തനദായ →‎ തനതായ" find="തനദായ" replace="തനതായ"/>

<Typo word="തന്ത്രപ്രഥാനം →‎ തന്ത്രപ്രധാനം" find="തന്ത്രപ്രഥാനം" replace="തന്ത്രപ്രധാനം"/>

<Typo word="തന്ത്രപ്രദാനം →‎ തന്ത്രപ്രധാനം" find="തന്ത്രപ്രദാനം" replace="തന്ത്രപ്രധാനം"/>

<Typo word="തപശക്തി →‎ തപഃശക്തി" find="തപശക്തി" replace="തപഃശക്തി"/>

<Typo word="തപസി →‎ തപസ്വി" find="തപസി" replace="തപസ്വി"/>

<Typo word="തബസ്വി →‎ തപസ്വി" find="തബസ്വി" replace="തപസ്വി"/>

<Typo word="തപസ്വിനായ് →‎ തപസ്സിനായി" find="തപസ്വിനായ്" replace="തപസ്സിനായി"/>

<Typo word="തബസ്സ് →‎ തപസ്സ്" find="തബസ്സ്" replace="തപസ്സ്"/>

<Typo word="തബാൽ →‎ തപാൽ" find="തബാൽ" replace="തപാൽ"/>

<Typo word="തബിയ്ക്കുന്നു →‎ തപിയ്ക്കുന്നു" find="തബിയ്ക്കുന്നു" replace="തപിയ്ക്കുന്നു"/>

<Typo word="തബൊവനം →‎ തപോവനം" find="തബൊവനം" replace="തപോവനം"/>

<Typo word="തഭല →‎ തബല" find="തഭല" replace="തബല"/>

<Typo word="തമോഖർത്തം →‎ തമോഗർത്തം" find="തമോഖർത്തം" replace="തമോഗർത്തം"/>

<Typo word="തംബുരാട്ടി →‎ തമ്പുരാട്ടി" find="തംബുരാട്ടി" replace="തമ്പുരാട്ടി"/>

<Typo word="തംബുരാൻ →‎ തമ്പുരാൻ" find="തംബുരാൻ" replace="തമ്പുരാൻ"/>

<Typo word="തരംഖം →‎ തരംഗം" find="തരംഖം" replace="തരംഗം"/>

<Typo word="തരംഘം →‎ തരംഗം" find="തരംഘം" replace="തരംഗം"/>

<Typo word="തരംഖിണി →‎ തരംഗിണി" find="തരംഖിണി" replace="തരംഗിണി"/>

<Typo word="തരഘിണി →‎ തരംഗിണി" find="തരഘിണി" replace="തരംഗിണി"/>

<Typo word="തരിശുബൂമി →‎ തരിശുഭൂമി" find="തരിശുബൂമി" replace="തരിശുഭൂമി"/>

<Typo word="തരുണപഥവി →‎ തരുണപദവി" find="തരുണപഥവി" replace="തരുണപദവി"/>

<Typo word="തരുണപധവി →‎ തരുണപദവി" find="തരുണപധവി" replace="തരുണപദവി"/>

<Typo word="തലമുഡി →‎ തലമുടി" find="തലമുഡി" replace="തലമുടി"/>

<Typo word="തലവേഥന →‎ തലവേദന" find="തലവേഥന" replace="തലവേദന"/>

<Typo word="തലവേധന →‎ തലവേദന" find="തലവേധന" replace="തലവേദന"/>

<Typo word="തലസ്താനം →‎ തലസ്ഥാനം" find="തലസ്താനം" replace="തലസ്ഥാനം"/>

<Typo word="തറവാഡി →‎ തറവാടി" find="തറവാഡി" replace="തറവാടി"/>

<Typo word="താന്കൾ →‎ താങ്കൾ‌" find="താന്കൾ" replace="താങ്കൾ‌"/>

<Typo word="താങ്കൾക് →‎ താങ്കൾക്ക്" find="താങ്കൾക്" replace="താങ്കൾക്ക്"/>

<Typo word="താണ്ടവം →‎ താണ്ഡവം" find="താണ്ടവം" replace="താണ്ഡവം"/>

<Typo word="താപസ്സ →‎ താപസ" find="താപസ്സ" replace="താപസ"/>

<Typo word="താപസ്സൻ →‎ താപസൻ" find="താപസ്സൻ" replace="താപസൻ"/>

<Typo word="താല്പര്യം →‎ താൽപര്യം" find="താല്പര്യം" replace="താൽപര്യം"/>

<Typo word="തിമിംഗല →‎ തിമിംഗില" find="തിമിംഗല" replace="തിമിംഗില"/>

<Typo word="തീഷണ →‎ തീക്ഷ്ണ" find="തീഷണ" replace="തീക്ഷ്ണ"/>

<Typo word="തീഷ്ണ →‎ തീക്ഷ്ണ" find="തീഷ്ണ" replace="തീക്ഷ്ണ"/>

<Typo word="തീഷ്ണം →‎ തീക്ഷ്ണം" find="തീഷ്ണം" replace="തീക്ഷ്ണം"/>

<Typo word="തീപ്പട്ടി →‎ തീപ്പെട്ടി" find="തീപ്പട്ടി" replace="തീപ്പെട്ടി"/>

<Typo word="തീർത്തം →‎ തീർത്ഥം" find="തീർത്തം" replace="തീർത്ഥം"/>

<Typo word="തീർത്തങ്ങൾ →‎ തീർത്ഥങ്ങൾ" find="തീർത്തങ്ങൾ" replace="തീർത്ഥങ്ങൾ"/>

<Typo word="തീവണ്ടിപ്പാഥ →‎ തീവണ്ടിപ്പാത" find="തീവണ്ടിപ്പാഥ" replace="തീവണ്ടിപ്പാത"/>

<Typo word="തീവ്രവാതം →‎ തീവ്രവാദം" find="തീവ്രവാതം" replace="തീവ്രവാദം"/>

<Typo word="തീവ്രവാഥം →‎ തീവ്രവാദം" find="തീവ്രവാഥം" replace="തീവ്രവാദം"/>

<Typo word="തീവ്രവാധം →‎ തീവ്രവാദം" find="തീവ്രവാധം" replace="തീവ്രവാദം"/>

<Typo word="തുച്ചം →‎ തുച്ഛം" find="തുച്ചം" replace="തുച്ഛം"/>

<Typo word="തുഡക്കം →‎ തുടക്കം" find="തുഡക്കം" replace="തുടക്കം"/>

<Typo word="തുഡരും →‎ തുടരും" find="തുഡരും" replace="തുടരും"/>

<Typo word="തുടർക്കത →‎ തുടർക്കഥ" find="തുടർക്കത" replace="തുടർക്കഥ"/>

<Typo word="തുടർക്കദ →‎ തുടർക്കഥ" find="തുടർക്കദ" replace="തുടർക്കഥ"/>

<Typo word="തുംബ →‎ തുമ്പ" find="തുംബ" replace="തുമ്പ"/>

<Typo word="തുരംഗം →‎ തുരങ്കം" find="തുരംഗം" replace="തുരങ്കം"/>

<Typo word="തുരംഘം →‎ തുരങ്കം" find="തുരംഘം" replace="തുരങ്കം"/>

<Typo word="തുർക്കിബാഷ →‎ തുർക്കിഭാഷ" find="തുർക്കിബാഷ" replace="തുർക്കിഭാഷ"/>

<Typo word="തുലനാവസ്ത →‎ തുലനാവസ്ഥ" find="തുലനാവസ്ത" replace="തുലനാവസ്ഥ"/>

<Typo word="തുലാബാരം →‎ തുലാഭാരം" find="തുലാബാരം" replace="തുലാഭാരം"/>

<Typo word="തുല്യദുക്കിതർ →‎ തുല്യദുഃഖിതർ" find="തുല്യദുക്കിതർ" replace="തുല്യദുഃഖിതർ"/>

<Typo word="തുല്യദുഖിതർ →‎ തുല്യദുഃഖിതർ" find="തുല്യദുഖിതർ" replace="തുല്യദുഃഖിതർ"/>

<Typo word="തുല്യപംഗാളികൾ →‎ തുല്യപങ്കാളികൾ" find="തുല്യപംഗാളികൾ" replace="തുല്യപങ്കാളികൾ"/>

<Typo word="തുല്യപ്രാഥാന്യം →‎ തുല്യപ്രാധാന്യം" find="തുല്യപ്രാഥാന്യം" replace="തുല്യപ്രാധാന്യം"/>

<Typo word="തുല്യപ്രാദാന്യം →‎ തുല്യപ്രാധാന്യം" find="തുല്യപ്രാദാന്യം" replace="തുല്യപ്രാധാന്യം"/>

<Typo word="തുലസി →‎ തുളസി" find="തുലസി" replace="തുളസി"/>

<Typo word="തൊളസി →‎ തുളസി" find="തൊളസി" replace="തുളസി"/>

<Typo word="തുലസിക്കതിർ →‎ തുളസിക്കതിർ" find="തുലസിക്കതിർ" replace="തുളസിക്കതിർ"/>

<Typo word="തൊളസിക്കതിർ →‎ തുളസിക്കതിർ" find="തൊളസിക്കതിർ" replace="തുളസിക്കതിർ"/>

<Typo word="തുലസീ →‎ തുളസീ" find="തുലസീ" replace="തുളസീ"/>

<Typo word="തുലസീഗ്രന്ഥാലയം →‎ തുളസീഗ്രന്ഥാലയം" find="തുലസീഗ്രന്ഥാലയം" replace="തുളസീഗ്രന്ഥാലയം"/>

<Typo word="തുലസീതളങ്ങൾ →‎ തുളസീദളങ്ങൾ" find="തുലസീതളങ്ങൾ" replace="തുളസീദളങ്ങൾ"/>

<Typo word="തുളസീധാമം →‎ തുളസീദാമം" find="തുളസീധാമം" replace="തുളസീദാമം"/>

<Typo word="തുലസീദാസചരിത്രം →‎ തുളസീദാസചരിത്രം" find="തുലസീദാസചരിത്രം" replace="തുളസീദാസചരിത്രം"/>

<Typo word="തുറമുകം →‎ തുറമുഖം" find="തുറമുകം" replace="തുറമുഖം"/>

<Typo word="തുറമുഗം →‎ തുറമുഖം" find="തുറമുഗം" replace="തുറമുഖം"/>

<Typo word="തുറമുഘം →‎ തുറമുഖം" find="തുറമുഘം" replace="തുറമുഖം"/>

<Typo word="തൂവല് →‎ തൂവൽ" find="തൂവല്" replace="തൂവൽ"/>

<Typo word="ത്രിതീയ →‎ തൃതീയ" find="ത്രിതീയ" replace="തൃതീയ"/>

<Typo word="ത്രപ്തി →‎ തൃപ്തി" find="ത്രപ്തി" replace="തൃപ്തി"/>

<Typo word="ത്രിപ്രയാർ →‎ തൃപ്രയാർ" find="ത്രിപ്രയാർ" replace="തൃപ്രയാർ"/>

<Typo word="ത്രിശ്ശൂർ →‎ തൃശ്ശൂർ" find="ത്രിശ്ശൂർ" replace="തൃശ്ശൂർ"/>

<Typo word="തിരയുക →‎ തെരയുക" find="തിരയുക" replace="തെരയുക"/>

<Typo word="തൃകോണ →‎ ത്രികോണ" find="തൃകോണ" replace="ത്രികോണ"/>

<Typo word="തൃകോണം →‎ ത്രികോണം" find="തൃകോണം" replace="ത്രികോണം"/>

<Typo word="തൃശങ്കു →‎ ത്രിശങ്കു" find="തൃശങ്കു" replace="ത്രിശങ്കു"/>

<Typo word="ദാരിദ്രം →‎ ദാരിദ്ര്യം" find="ദാരിദ്രം" replace="ദാരിദ്ര്യം"/>

<Typo word="ദിവ്യത്ത്വ →‎ ദിവ്യത്വ" find="ദിവ്യത്ത്വ" replace="ദിവ്യത്വ"/>

<Typo word="ദു:ഖം →‎ ദുഃഖം" find="ദു:ഖം" replace="ദുഃഖം"/>

<Typo word="ദുഖം →‎ ദുഃഖം" find="ദുഖം" replace="ദുഃഖം"/>

<Typo word="ദു:ഖത്ത →‎ ദുഃഖത്ത" find="ദു:ഖത്ത" replace="ദുഃഖത്ത"/>

<Typo word="ദുഖത്ത →‎ ദുഃഖത്ത" find="ദുഖത്ത" replace="ദുഃഖത്ത"/>

<Typo word="ദു:ഖമ →‎ ദുഃഖമ" find="ദു:ഖമ" replace="ദുഃഖമ"/>

<Typo word="ദുഖമ →‎ ദുഃഖമ" find="ദുഖമ" replace="ദുഃഖമ"/>

<Typo word="ദുശീല →‎ ദുശ്ശീല" find="ദുശീല" replace="ദുശ്ശീല"/>

<Typo word="ദുശീലം →‎ ദുശ്ശീലം" find="ദുശീലം" replace="ദുശ്ശീലം"/>

<Typo word="ദുഷ്ടലാകിന്റെ →‎ ദുഷ്ടലാക്കിന്റെ" find="ദുഷ്ടലാകിന്റെ" replace="ദുഷ്ടലാക്കിന്റെ"/>

<Typo word="ദുഷ്ടലാക് →‎ ദുഷ്ടലാക്ക്" find="ദുഷ്ടലാക്" replace="ദുഷ്ടലാക്ക്"/>

<Typo word="ദൈവീക →‎ ദൈവിക" find="ദൈവീക" replace="ദൈവിക"/>

<Typo word="ദൃഷ്ടാവ് →‎ ദ്രഷ്ടാവ്" find="ദൃഷ്ടാവ്" replace="ദ്രഷ്ടാവ്"/>

<Typo word="ധൃതഗതി →‎ ദ്രുതഗതി" find="ധൃതഗതി" replace="ദ്രുതഗതി"/>

<Typo word="ദ്വന്ദയു →‎ ദ്വന്ദ്വയു" find="ദ്വന്ദയു" replace="ദ്വന്ദ്വയു"/>

<Typo word="ദ്വന്ദയുദ്ധം →‎ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം" find="ദ്വന്ദയുദ്ധം" replace="ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം"/>

<Typo word="ധനജ്ഞയ →‎ ധനഞ്ജയ" find="ധനജ്ഞയ" replace="ധനഞ്ജയ"/>

<Typo word="ധനജ്ഞയൻ →‎ ധനഞ്ജയൻ" find="ധനജ്ഞയൻ" replace="ധനഞ്ജയൻ"/>

<Typo word="ധനഃസ്ഥിതി →‎ ധനസ്ഥിതി" find="ധനഃസ്ഥിതി" replace="ധനസ്ഥിതി"/>

<Typo word="ധാർമീക →‎ ധാർമ്മിക" find="ധാർമീക" replace="ധാർമ്മിക"/>

<Typo word="ധാർമ്മീക →‎ ധാർമ്മിക" find="ധാർമ്മീക" replace="ധാർമ്മിക"/>

<Typo word="ധൂമഹേതു →‎ ധൂമകേതു" find="ധൂമഹേതു" replace="ധൂമകേതു"/>

<Typo word="ഞടുങ്ങി →‎ നടുങ്ങി" find="ഞടുങ്ങി" replace="നടുങ്ങി"/>

<Typo word="നരഹത്തി →‎ നരഹത്യ" find="നരഹത്തി" replace="നരഹത്യ"/>

<Typo word="നവോഡ →‎ നവോഢ" find="നവോഡ" replace="നവോഢ"/>

<Typo word="നവോഥാന →‎ നവോത്ഥാന" find="നവോഥാന" replace="നവോത്ഥാന"/>

<Typo word="നവോദ്ഥാന →‎ നവോത്ഥാന" find="നവോദ്ഥാന" replace="നവോത്ഥാന"/>

<Typo word="നവോദ്ധാന →‎ നവോത്ഥാന" find="നവോദ്ധാന" replace="നവോത്ഥാന"/>

<Typo word="നവോധാന →‎ നവോത്ഥാന" find="നവോധാന" replace="നവോത്ഥാന"/>

<Typo word="നവോഥാനം →‎ നവോത്ഥാനം" find="നവോഥാനം" replace="നവോത്ഥാനം"/>

<Typo word="നവോദ്ഥാനം →‎ നവോത്ഥാനം" find="നവോദ്ഥാനം" replace="നവോത്ഥാനം"/>

<Typo word="നവോദ്ധാനം →‎ നവോത്ഥാനം" find="നവോദ്ധാനം" replace="നവോത്ഥാനം"/>

<Typo word="നവോധാനം →‎ നവോത്ഥാനം" find="നവോധാനം" replace="നവോത്ഥാനം"/>

<Typo word="നാക്കേൽ →‎ നാക്കിൽ" find="നാക്കേൽ" replace="നാക്കിൽ"/>

<Typo word="നാട്ടായ്മ →‎ നാട്ടാണ്മ" find="നാട്ടായ്മ" replace="നാട്ടാണ്മ"/>

<Typo word="നാടി →‎ നാഡി" find="നാടി" replace="നാഡി"/>

<Typo word="നിഖണ്ടു →‎ നിഘണ്ടു" find="നിഖണ്ടു" replace="നിഘണ്ടു"/>

<Typo word="നിഖണ്ഡു →‎ നിഘണ്ടു" find="നിഖണ്ഡു" replace="നിഘണ്ടു"/>

<Typo word="നിഘണ്ഡു →‎ നിഘണ്ടു" find="നിഘണ്ഡു" replace="നിഘണ്ടു"/>

<Typo word="നിണക്ക് →‎ നിനക്ക്" find="നിണക്ക്" replace="നിനക്ക്"/>

<Typo word="നിമഗ്ദൻ →‎ നിമഗ്നൻ" find="നിമഗ്ദൻ" replace="നിമഗ്നൻ"/>

<Typo word="നിരസ്സിക്കു →‎ നിരസിക്കു" find="നിരസ്സിക്കു" replace="നിരസിക്കു"/>

<Typo word="നിരസ്സിക്കുക →‎ നിരസിക്കുക" find="നിരസ്സിക്കുക" replace="നിരസിക്കുക"/>

<Typo word="നിർദേശ →‎ നിർദ്ദേശ" find="നിർദേശ" replace="നിർദ്ദേശ"/>

<Typo word="നിർദ്ധേശ →‎ നിർദ്ദേശ" find="നിർദ്ധേശ" replace="നിർദ്ദേശ"/>

<Typo word="നിർധേശ →‎ നിർദ്ദേശ" find="നിർധേശ" replace="നിർദ്ദേശ"/>

<Typo word="നിർമല →‎ നിർമ്മല" find="നിർമല" replace="നിർമ്മല"/>

<Typo word="നിർമാണ →‎ നിർമ്മാണ" find="നിർമാണ" replace="നിർമ്മാണ"/>

<Typo word="നിർമാണം →‎ നിർമ്മാണം" find="നിർമാണം" replace="നിർമ്മാണം"/>

<Typo word="നിർമിക് →‎ നിർമ്മിക്" find="നിർമിക്" replace="നിർമ്മിക്"/>

<Typo word="നിച്ചയം →‎ നിശ്ചയം" find="നിച്ചയം" replace="നിശ്ചയം"/>

<Typo word="നിഛയം →‎ നിശ്ചയം" find="നിഛയം" replace="നിശ്ചയം"/>

<Typo word="നിഛ്ചയം →‎ നിശ്ചയം" find="നിഛ്ചയം" replace="നിശ്ചയം"/>

<Typo word="നിഛലം →‎ നിശ്ചലം" find="നിഛലം" replace="നിശ്ചലം"/>

<Typo word="നിഛ്ചലം →‎ നിശ്ചലം" find="നിഛ്ചലം" replace="നിശ്ചലം"/>

<Typo word="നിശ്ചേഷ്ഠൻ →‎ നിശ്ചേഷ്ടൻ" find="നിശ്ചേഷ്ഠൻ" replace="നിശ്ചേഷ്ടൻ"/>

<Typo word="നിശബ്ദ →‎ നിശ്ശബ്ദ" find="നിശബ്ദ" replace="നിശ്ശബ്ദ"/>

<Typo word="നിശബ്ദം →‎ നിശ്ശബ്ദം" find="നിശബ്ദം" replace="നിശ്ശബ്ദം"/>

<Typo word="നിശേഷ →‎ നിശ്ശേഷ" find="നിശേഷ" replace="നിശ്ശേഷ"/>

<Typo word="നിശേഷം →‎ നിശ്ശേഷം" find="നിശേഷം" replace="നിശ്ശേഷം"/>

<Typo word="നിഷ്ക്രീയ →‎ നിഷ്ക്രിയ" find="നിഷ്ക്രീയ" replace="നിഷ്ക്രിയ"/>

<Typo word="നിഷ്ടുരം →‎ നിഷ്ഠുരം" find="നിഷ്ടുരം" replace="നിഷ്ഠുരം"/>

<Typo word="നിഷ്ടൂരം →‎ നിഷ്ഠുരം" find="നിഷ്ടൂരം" replace="നിഷ്ഠുരം"/>

<Typo word="നിഷ്ഠൂരം →‎ നിഷ്ഠുരം" find="നിഷ്ഠൂരം" replace="നിഷ്ഠുരം"/>

<Typo word="നിക്ഷ്പക്ഷ →‎ നിഷ്പക്ഷ" find="നിക്ഷ്പക്ഷ" replace="നിഷ്പക്ഷ"/>

<Typo word="നിസംശയ →‎ നിസ്സംശയ" find="നിസംശയ" replace="നിസ്സംശയ"/>

<Typo word="നിസംശയം →‎ നിസ്സംശയം" find="നിസംശയം" replace="നിസ്സംശയം"/>

<Typo word="നിസാരം →‎ നിസ്സാരം" find="നിസാരം" replace="നിസ്സാരം"/>

<Typo word="നിസാരത →‎ നിസ്സാരത" find="നിസാരത" replace="നിസ്സാരത"/>

<Typo word="നിസാരതം →‎ നിസ്സാരതം" find="നിസാരതം" replace="നിസ്സാരതം"/>

<Typo word="നിസാരമാ →‎ നിസ്സാരമാ" find="നിസാരമാ " replace="നിസ്സാരമാ"/>

<Typo word="നിസാരമാണ് →‎ നിസ്സാരമാണ്" find="നിസാരമാണ്" replace="നിസ്സാരമാണ്"/>

<Typo word="നിസ്വാർത്ഥ →‎ നിസ്സ്വാർത്ഥ" find="നിസ്വാർത്ഥ" replace="നിസ്സ്വാർത്ഥ"/>

<Typo word="നിസ്വാർത്ഥം →‎ നിസ്സ്വാർത്ഥം" find="നിസ്വാർത്ഥം" replace="നിസ്സ്വാർത്ഥം"/>

<Typo word="നിസ്വാർത്ഥമായി →‎ നിസ്സ്വാർത്ഥമായി" find="നിസ്വാർത്ഥമായി" replace="നിസ്സ്വാർത്ഥമായി"/>

<Typo word="നീരാഞ്ജന →‎ നീരാജന" find="നീരാഞ്ജന" replace="നീരാജന"/>

<Typo word="നീരാജനം →‎ നീരാഞ്ജനം" find="നീരാജനം" replace="നീരാഞ്ജനം"/>

<Typo word="നേത്രിത്വ →‎ നേതൃത്വ" find="നേത്രിത്വ" replace="നേതൃത്വ"/>

<Typo word="നേർത്തേ →‎ നേരത്തേ‌" find="നേർത്തേ" replace="നേരത്തേ‌"/>

<Typo word="നയ്യായികൻ →‎ നൈയായികൻ" find="നയ്യായികൻ" replace="നൈയായികൻ"/>

<Typo word="പകരമയും →‎ പകരമായും" find="പകരമയും" replace="പകരമായും"/>

<Typo word="പകർച്ചവ്യാധികളെക്കുറിച്ചു →‎ പകർച്ചവ്യാധികളെക്കുറിച്ച്" find="പകർച്ചവ്യാധികളെക്കുറിച്ചു" replace="പകർച്ചവ്യാധികളെക്കുറിച്ച്"/>

<Typo word="പകരപ്പ് →‎ പകർപ്പ്" find="പകരപ്പ്" replace="പകർപ്പ്"/>

<Typo word="പകലുകള് →‎ പകലുകൾ" find="പകലുകള്" replace="പകലുകൾ"/>

<Typo word="പകലി →‎ പകൽ" find="പകലി" replace="പകൽ"/>

<Typo word="പക്ഷത്താണെന്നു →‎ പക്ഷത്താണെന്ന്" find="പക്ഷത്താണെന്നു" replace="പക്ഷത്താണെന്ന്"/>

<Typo word="പക്ഷപാദി →‎ പക്ഷപാതി" find="പക്ഷപാദി" replace="പക്ഷപാതി"/>

<Typo word="പങ്കാളിത്വ →‎ പങ്കാളിത്ത" find="പങ്കാളിത്വ" replace="പങ്കാളിത്ത"/>

<Typo word="പങ്കാളിത്വം →‎ പങ്കാളിത്തം" find="പങ്കാളിത്വം" replace="പങ്കാളിത്തം"/>

<Typo word="പങ്കുവയ്കുക →‎ പങ്കുവെക്കുക" find="പങ്കുവയ്കുക" replace="പങ്കുവെക്കുക"/>

<Typo word="പച്ചൈക്കിളി →‎ പച്ചക്കിളി" find="പച്ചൈക്കിളി" replace="പച്ചക്കിളി"/>

<Typo word="പഞ്ചാര →‎ പഞ്ചസാര" find="പഞ്ചാര" replace="പഞ്ചസാര"/>

<Typo word="പഞ്ജായത്ത് →‎ പഞ്ചായത്ത്" find="പഞ്ജായത്ത്" replace="പഞ്ചായത്ത്"/>

<Typo word="പട്ടാളക്യാംബിൽ →‎ പട്ടാളക്യാമ്പിൽ" find="പട്ടാളക്യാംബിൽ" replace="പട്ടാളക്യാമ്പിൽ"/>

<Typo word="പട്ടാളക്യാംബ് →‎ പട്ടാളക്യാമ്പ്" find="പട്ടാളക്യാംബ്" replace="പട്ടാളക്യാമ്പ്"/>

<Typo word="പടനം →‎ പഠനം" find="പടനം" replace="പഠനം"/>

<Typo word="പഡനം →‎ പഠനം" find="പഡനം" replace="പഠനം"/>

<Typo word="പഢനം →‎ പഠനം" find="പഢനം" replace="പഠനം"/>

<Typo word="പഠിത്വം →‎ പഠിത്തം" find="പഠിത്വം" replace="പഠിത്തം"/>

<Typo word="പണ്ഠം →‎ പണ്ടം" find="പണ്ഠം" replace="പണ്ടം"/>

<Typo word="പണ്ഡം →‎ പണ്ടം" find="പണ്ഡം" replace="പണ്ടം"/>

<Typo word="പണ്ഠാരം →‎ പണ്ടാരം" find="പണ്ഠാരം" replace="പണ്ടാരം"/>

<Typo word="പണ്ഡാരം →‎ പണ്ടാരം" find="പണ്ഡാരം" replace="പണ്ടാരം"/>

<Typo word="പതിവൃത →‎ പതിവ്രത" find="പതിവൃത" replace="പതിവ്രത"/>

<Typo word="പതിവ്രതരത്നം →‎ പതിവ്രാതരത്നം" find="പതിവ്രതരത്നം" replace="പതിവ്രാതരത്നം"/>

<Typo word="പതവി →‎ പദവി" find="പതവി" replace="പദവി"/>

<Typo word="പധവി →‎ പദവി" find="പധവി" replace="പദവി"/>

<Typo word="പംബരം →‎ പമ്പരം" find="പംബരം" replace="പമ്പരം"/>

<Typo word="ഭരദേവ →‎ പരദേവ" find="ഭരദേവ" replace="പരദേവ"/>

<Typo word="ഭരദേവത →‎ പരദേവത" find="ഭരദേവത" replace="പരദേവത"/>

<Typo word="പരമാവദി →‎ പരമാവധി" find="പരമാവദി" replace="പരമാവധി"/>

<Typo word="പരപ്പേർ →‎ പരല്‌പേർ" find="പരപ്പേർ" replace="പരല്‌പേർ"/>

<Typo word="പരവദാനി →‎ പരവതാനി" find="പരവദാനി" replace="പരവതാനി"/>

<Typo word="പരവധാനി →‎ പരവതാനി" find="പരവധാനി" replace="പരവതാനി"/>

<Typo word="പരസ്യതിലൂടെയും →‎ പരസ്യത്തിലൂടെയും" find="പരസ്യതിലൂടെയും" replace="പരസ്യത്തിലൂടെയും"/>

<Typo word="പരിജ →‎ പരിച" find="പരിജ" replace="പരിച"/>

<Typo word="പരിജയം →‎ പരിചയം" find="പരിജയം" replace="പരിചയം"/>

<Typo word="പരിണിത →‎ പരിണത" find="പരിണിത" replace="പരിണത"/>

<Typo word="പരിണത →‎ പരിണിത" find="പരിണത" replace="പരിണിത"/>

<Typo word="പരിണേതൻ →‎ പരിണീതൻ" find="പരിണേതൻ" replace="പരിണീതൻ"/>

<Typo word="പരിതസ്ഥിതി →‎ പരിതഃസ്ഥിതി" find="പരിതസ്ഥിതി" replace="പരിതഃസ്ഥിതി"/>

<Typo word="പരിത്യാകം →‎ പരിത്യാഗം" find="പരിത്യാകം" replace="പരിത്യാഗം"/>

<Typo word="പരിമിദം →‎ പരിമിതം" find="പരിമിദം" replace="പരിമിതം"/>

<Typo word="പരിമിധം →‎ പരിമിതം" find="പരിമിധം" replace="പരിമിതം"/>

<Typo word="പരൂക്ഷ →‎ പരീക്ഷ" find="പരൂക്ഷ" replace="പരീക്ഷ"/>

<Typo word="പലിസ →‎ പലിശ" find="പലിസ" replace="പലിശ"/>

<Typo word="പറയുന്നുന്റ്റ് →‎ പറയുന്നുണ്ട്" find="പറയുന്നുന്റ്റ്" replace="പറയുന്നുണ്ട്"/>

<Typo word="പാക്കിസ്താ →‎ പാകിസ്താ" find="പാക്കിസ്താ" replace="പാകിസ്താ"/>

<Typo word="പാക്കിസ്ഥാ →‎ പാകിസ്താ" find="പാക്കിസ്ഥാ" replace="പാകിസ്താ"/>

<Typo word="പാകിസ്ഥാ →‎ പാകിസ്താ" find="പാകിസ്ഥാ" replace="പാകിസ്താ"/>

<Typo word="പാക്കിസ്താൻ →‎ പാകിസ്താൻ" find="പാക്കിസ്താൻ" replace="പാകിസ്താൻ"/>

<Typo word="പാക്കിസ്ഥാൻ →‎ പാകിസ്താൻ" find="പാക്കിസ്ഥാൻ" replace="പാകിസ്താൻ"/>

<Typo word="പാണിഗൃഹണ →‎ പാണിഗ്രഹണ" find="പാണിഗൃഹണ" replace="പാണിഗ്രഹണ"/>

<Typo word="പാണിഗൃഹണം →‎ പാണിഗ്രഹണം" find="പാണിഗൃഹണം" replace="പാണിഗ്രഹണം"/>

<Typo word="പാണ്ഡിത്വം →‎ പാണ്ഡിത്യം" find="പാണ്ഡിത്വം" replace="പാണ്ഡിത്യം"/>

<Typo word="പാദസ്വര →‎ പാദസര" find="പാദസ്വര" replace="പാദസര"/>

<Typo word="പാദസ്വരം →‎ പാദസരം" find="പാദസ്വരം" replace="പാദസരം"/>

<Typo word="പാംബ് →‎ പാമ്പ്" find="പാംബ്" replace="പാമ്പ്"/>

<Typo word="പാക്കറ്റ് →‎ പായ്ക്കറ്റ്" find="പാക്കറ്റ്" replace="പായ്ക്കറ്റ്"/>

<Typo word="പാരിചാതം →‎ പാരിജാതം" find="പാരിചാതം" replace="പാരിജാതം"/>

<Typo word="പാലകി →‎ പാലികാ" find="പാലകി" replace="പാലികാ"/>

<Typo word="പാവയ്ക്ക →‎ പാവക്ക" find="പാവയ്ക്ക" replace="പാവക്ക"/>

<Typo word="പാശുപദം →‎ പാശുപതം" find="പാശുപദം" replace="പാശുപതം"/>

<Typo word="പാശ്ഛാത്യം →‎ പാശ്ചാത്യം" find="പാശ്ഛാത്യം" replace="പാശ്ചാത്യം"/>

<Typo word="പുറകേ →‎ പിറകേ" find="പുറകേ" replace="പിറകേ"/>

<Typo word="പുറന്നു →‎ പിറന്നു" find="പുറന്നു" replace="പിറന്നു"/>

<Typo word="പീഢ →‎ പീഡ" find="പീഢ" replace="പീഡ"/>

<Typo word="പീഢന →‎ പീഡന" find="പീഢന" replace="പീഡന"/>

<Typo word="പീടനം →‎ പീഡനം" find="പീടനം" replace="പീഡനം"/>

<Typo word="പീഠനം →‎ പീഡനം" find="പീഠനം" replace="പീഡനം"/>

<Typo word="പീഢനം →‎ പീഡനം" find="പീഢനം" replace="പീഡനം"/>

<Typo word="പുശ്ചം →‎ പുച്ഛം" find="പുശ്ചം" replace="പുച്ഛം"/>

<Typo word="പൊടവ →‎ പുടവ" find="പൊടവ" replace="പുടവ"/>

<Typo word="പുനർസംഘടന →‎ പുനസ്സംഘടന" find="പുനർസംഘടന" replace="പുനസ്സംഘടന"/>

<Typo word="പുരാണഇതിഹാസങ്ങൾ →‎ പുരാണേതിഹാസങ്ങൾ" find="പുരാണഇതിഹാസങ്ങൾ" replace="പുരാണേതിഹാസങ്ങൾ"/>

<Typo word="പുരാതിന →‎ പുരാതന" find="പുരാതിന" replace="പുരാതന"/>

<Typo word="പുരാതീന →‎ പുരാതന" find="പുരാതീന" replace="പുരാതന"/>

<Typo word="പുരാതിനം →‎ പുരാതനം" find="പുരാതിനം" replace="പുരാതനം"/>

<Typo word="പുരാതീനം →‎ പുരാതനം" find="പുരാതീനം" replace="പുരാതനം"/>

<Typo word="പുരാവർത്തപരാമർശം →‎ പുരാവൃത്തപരാമർശം" find="പുരാവർത്തപരാമർശം" replace="പുരാവൃത്തപരാമർശം"/>

<Typo word="പൂർവ്വാന്നം →‎ പൂർവ്വാഹ്നം" find="പൂർവ്വാന്നം" replace="പൂർവ്വാഹ്നം"/>

<Typo word="പൂർവീക →‎ പൂർവ്വിക" find="പൂർവീക" replace="പൂർവ്വിക"/>

<Typo word="പൃഥിവിപതി →‎ പൃഥിവീപതി" find="പൃഥിവിപതി" replace="പൃഥിവീപതി"/>

<Typo word="പെട്ടന്ന →‎ പെട്ടെന്ന" find="പെട്ടന്ന" replace="പെട്ടെന്ന"/>

<Typo word="പെട്ടന്ന് →‎ പെട്ടെന്ന്" find="പെട്ടന്ന്" replace="പെട്ടെന്ന്"/>

<Typo word="പേരയ്ക്ക →‎ പേരക്ക" find="പേരയ്ക്ക" replace="പേരക്ക"/>

<Typo word="പൈശ →‎ പൈസ" find="പൈശ" replace="പൈസ"/>

<Typo word="പ്രകൃദി →‎ പ്രകൃതി" find="പ്രകൃദി" replace="പ്രകൃതി"/>

<Typo word="പ്രകൃധി →‎ പ്രകൃതി" find="പ്രകൃധി" replace="പ്രകൃതി"/>

<Typo word="പ്രക്രിതി →‎ പ്രകൃതി" find="പ്രക്രിതി" replace="പ്രകൃതി"/>

<Typo word="പ്രകൃതീദേവി →‎ പ്രകൃതിദേവി" find="പ്രകൃതീദേവി" replace="പ്രകൃതിദേവി"/>

<Typo word="പ്രകൃതീസൌന്ദര്യം →‎ പ്രകൃതിസൌന്ദര്യം" find="പ്രകൃതീസൌന്ദര്യം" replace="പ്രകൃതിസൌന്ദര്യം"/>

<Typo word="പക്രിയ →‎ പ്രക്രിയ" find="പക്രിയ" replace="പ്രക്രിയ"/>

<Typo word="പ്രക്ഷോഭണ →‎ പ്രക്ഷോഭ" find="പ്രക്ഷോഭണ" replace="പ്രക്ഷോഭ"/>

<Typo word="പ്രക്ഷോഭനം →‎ പ്രക്ഷോഭനം" find="പ്രക്ഷോഭനം" replace="പ്രക്ഷോഭനം"/>

<Typo word="പ്രഗല്ഭ →‎ പ്രഗത്ഭ" find="പ്രഗല്ഭ" replace="പ്രഗത്ഭ"/>

<Typo word="പ്രഗത്ഭ →‎ പ്രഗല്ഭ" find="പ്രഗത്ഭ" replace="പ്രഗല്ഭ"/>

<Typo word="പ്രദക്ഷണ →‎ പ്രദക്ഷിണ" find="പ്രദക്ഷണ" replace="പ്രദക്ഷിണ"/>

<Typo word="പ്രദിക്ഷണ →‎ പ്രദക്ഷിണ" find="പ്രദിക്ഷണ" replace="പ്രദക്ഷിണ"/>

<Typo word="പ്രദിക്ഷിണ →‎ പ്രദക്ഷിണ" find="പ്രദിക്ഷിണ" replace="പ്രദക്ഷിണ"/>

<Typo word="പ്രഥാന →‎ പ്രധാന" find="പ്രഥാന" replace="പ്രധാന"/>

<Typo word="പ്രഥാനം →‎ പ്രധാനം" find="പ്രഥാനം" replace="പ്രധാനം"/>

<Typo word="പ്രബന്തം →‎ പ്രബന്ധം" find="പ്രബന്തം" replace="പ്രബന്ധം"/>

<Typo word="പ്രവൃത്തകൻ →‎ പ്രവർത്തകൻ" find="പ്രവൃത്തകൻ" replace="പ്രവർത്തകൻ"/>

<Typo word="പ്രവൃത്തന →‎ പ്രവർത്തന" find="പ്രവൃത്തന" replace="പ്രവർത്തന"/>

<Typo word="പ്രവൃത്തനം →‎ പ്രവർത്തനം" find="പ്രവൃത്തനം" replace="പ്രവർത്തനം"/>

<Typo word="പ്രവൃത്തനമാണ് →‎ പ്രവർത്തനമാണ്" find="പ്രവൃത്തനമാണ്" replace="പ്രവർത്തനമാണ്"/>

<Typo word="പ്രവൃത്തിക്ക →‎ പ്രവർത്തിക്ക" find="പ്രവൃത്തിക്ക" replace="പ്രവർത്തിക്ക"/>

<Typo word="പ്രവൃത്തിക്കുക →‎ പ്രവർത്തിക്കുക" find="പ്രവൃത്തിക്കുക" replace="പ്രവർത്തിക്കുക"/>

<Typo word="പ്രവർത്തി →‎ പ്രവൃത്തി" find="പ്രവർത്തി" replace="പ്രവൃത്തി"/>

<Typo word="പ്രവർത്തിയല →‎ പ്രവൃത്തിയല" find="പ്രവർത്തിയല" replace="പ്രവൃത്തിയല"/>

<Typo word="പ്രവർത്തിയി →‎ പ്രവൃത്തിയി" find="പ്രവർത്തിയി" replace="പ്രവൃത്തിയി"/>

<Typo word="പ്രവർത്തിയു →‎ പ്രവൃത്തിയു" find="പ്രവർത്തിയു" replace="പ്രവൃത്തിയു"/>

<Typo word="പ്രവർത്തിയെ →‎ പ്രവൃത്തിയെ" find="പ്രവർത്തിയെ" replace="പ്രവൃത്തിയെ"/>

<Typo word="പ്രവർത്തിയേ →‎ പ്രവൃത്തിയേ" find="പ്രവർത്തിയേ" replace="പ്രവൃത്തിയേ"/>

<Typo word="പ്രസ്ഥാരം →‎ പ്രസ്താരം" find="പ്രസ്ഥാരം" replace="പ്രസ്താരം"/>

<Typo word="പ്രസ്ഥാപം →‎ പ്രസ്താവം" find="പ്രസ്ഥാപം" replace="പ്രസ്താവം"/>

<Typo word="പ്രസ്ഥാവന →‎ പ്രസ്താവന" find="പ്രസ്ഥാവന" replace="പ്രസ്താവന"/>

<Typo word="പ്രസ്ഥുതം →‎ പ്രസ്തുതം" find="പ്രസ്ഥുതം" replace="പ്രസ്തുതം"/>

<Typo word="പ്രസ്താനം →‎ പ്രസ്ഥാനം" find="പ്രസ്താനം" replace="പ്രസ്ഥാനം"/>

<Typo word="പ്രസ്താവന →‎ പ്രസ്ഥാവന" find="പ്രസ്താവന" replace="പ്രസ്ഥാവന"/>

<Typo word="പ്രാഗല്ഭ്യം →‎ പ്രാഗത്ഭ്യം" find="പ്രാഗല്ഭ്യം" replace="പ്രാഗത്ഭ്യം"/>

<Typo word="പ്രാഗത്ഭ്യ →‎ പ്രാഗല്ഭ്യ" find="പ്രാഗത്ഭ്യ" replace="പ്രാഗല്ഭ്യ"/>

<Typo word="പ്രാധമികം →‎ പ്രാഥമികം" find="പ്രാധമികം" replace="പ്രാഥമികം"/>

<Typo word="പ്രാംസേറിനോട്ട് →‎ പ്രാമിസ്സറിനോട്ട്" find="പ്രാംസേറിനോട്ട്" replace="പ്രാമിസ്സറിനോട്ട്"/>

<Typo word="പ്രിൻസിപ്പാൽ →‎ പ്രിൻസിപ്പൽ" find="പ്രിൻസിപ്പാൽ" replace="പ്രിൻസിപ്പൽ"/>

<Typo word="പ്രസിഡെന്റ് →‎ പ്രെസിഡെന്റ്" find="പ്രസിഡെന്റ്" replace="പ്രെസിഡെന്റ്"/>

<Typo word="പ്രസ് →‎ പ്രെസ്" find="പ്രസ്" replace="പ്രെസ്"/>

<Typo word="പ്രഫസർ →‎ പ്രൊഫെസർ" find="പ്രഫസർ" replace="പ്രൊഫെസർ"/>

<Typo word="പ്രൊഫസർ →‎ പ്രൊഫെസർ" find="പ്രൊഫസർ" replace="പ്രൊഫെസർ"/>

<Typo word="ഫലിദം →‎ ഫലിതം" find="ഫലിദം" replace="ഫലിതം"/>

<Typo word="ഫലിധം →‎ ഫലിതം" find="ഫലിധം" replace="ഫലിതം"/>

<Typo word="ബങ്കളാവ് →‎ ബംഗ്ലാവ്" find="ബങ്കളാവ്" replace="ബംഗ്ലാവ്"/>

<Typo word="ബേഗ് →‎ ബാഗ്" find="ബേഗ്" replace="ബാഗ്"/>

<Typo word="ബേങ്ക് →‎ ബാങ്ക്" find="ബേങ്ക്" replace="ബാങ്ക്"/>

<Typo word="ബാധ്യത →‎ ബാദ്ധ്യത" find="ബാധ്യത" replace="ബാദ്ധ്യത"/>

<Typo word="ഭാഹ്യം →‎ ബാഹ്യം" find="ഭാഹ്യം" replace="ബാഹ്യം"/>

<Typo word="ഭീഭത്സ →‎ ബീഭത്സ" find="ഭീഭത്സ" replace="ബീഭത്സ"/>

<Typo word="ഭീഭത്സം →‎ ബീഭത്സം" find="ഭീഭത്സം" replace="ബീഭത്സം"/>

<Typo word="ബ്രഹ്മാണ്ഠ →‎ ബ്രഹ്മാണ്ഡ" find="ബ്രഹ്മാണ്ഠ" replace="ബ്രഹ്മാണ്ഡ"/>

<Typo word="ഭഗവത്ചൈതന്യം →‎ ഭഗവച്ചൈതന്യം" find="ഭഗവത്ചൈതന്യം" replace="ഭഗവച്ചൈതന്യം"/>

<Typo word="ഭഗവത്‌മാഹാത്മ്യം →‎ ഭഗവത്മാഹാത്മ്യം" find="ഭഗവത്‌മാഹാത്മ്യം" replace="ഭഗവത്മാഹാത്മ്യം"/>

<Typo word="ഭഗവത്ഗീത →‎ ഭഗവദ്ഗീത" find="ഭഗവത്ഗീത" replace="ഭഗവദ്ഗീത"/>

<Typo word="ഭഗവത്ദർശനം →‎ ഭഗവദ്ദർശനം" find="ഭഗവത്ദർശനം" replace="ഭഗവദ്ദർശനം"/>

<Typo word="ഭണ്ടാരം →‎ ഭണ്ഡാരം" find="ഭണ്ടാരം" replace="ഭണ്ഡാരം"/>

<Typo word="ഭണ്ഠാരം →‎ ഭണ്ഡാരം" find="ഭണ്ഠാരം" replace="ഭണ്ഡാരം"/>

<Typo word="ബയം →‎ ഭയം" find="ബയം" replace="ഭയം"/>

<Typo word="ബാഗ്യം →‎ ഭാഗ്യം" find="ബാഗ്യം" replace="ഭാഗ്യം"/>

<Typo word="ഭാക്യം →‎ ഭാഗ്യം" find="ഭാക്യം" replace="ഭാഗ്യം"/>

<Typo word="ബാരതം →‎ ഭാരതം" find="ബാരതം" replace="ഭാരതം"/>

<Typo word="ഭാരഥം →‎ ഭാരതം" find="ഭാരഥം" replace="ഭാരതം"/>

<Typo word="ഭാരധം →‎ ഭാരതം" find="ഭാരധം" replace="ഭാരതം"/>

<Typo word="ഭാര്യപുത്രന്മാർ →‎ ഭാര്യാപുത്രന്മാർ" find="ഭാര്യപുത്രന്മാർ" replace="ഭാര്യാപുത്രന്മാർ"/>

<Typo word="ഫാവി →‎ ഭാവി" find="ഫാവി" replace="ഭാവി"/>

<Typo word="ഫൂതം →‎ ഭൂതം" find="ഫൂതം" replace="ഭൂതം"/>

<Typo word="ബൂതം →‎ ഭൂതം" find="ബൂതം" replace="ഭൂതം"/>

<Typo word="ഫൂമി →‎ ഭൂമി" find="ഫൂമി" replace="ഭൂമി"/>

<Typo word="ഭ്രത്യ →‎ ഭൃത്യ" find="ഭ്രത്യ" replace="ഭൃത്യ"/>

<Typo word="ഭ്രത്യൻ →‎ ഭൃത്യൻ" find="ഭ്രത്യൻ" replace="ഭൃത്യൻ"/>

<Typo word="ഭൗതീക →‎ ഭൗതിക" find="ഭൗതീക" replace="ഭൗതിക"/>

<Typo word="ഭൗതീകം →‎ ഭൗതികം" find="ഭൗതീകം" replace="ഭൗതികം"/>

<Typo word="ഭ്രഷ്ഠ →‎ ഭ്രഷ്ട" find="ഭ്രഷ്ഠ" replace="ഭ്രഷ്ട"/>

<Typo word="ഭ്രഷ്ഠൻ →‎ ഭ്രഷ്ടൻ" find="ഭ്രഷ്ഠൻ" replace="ഭ്രഷ്ടൻ"/>

<Typo word="മോൻ →‎ മകൻ" find="മോൻ" replace="മകൻ"/>

<Typo word="മഗരം →‎ മകരം" find="മഗരം" replace="മകരം"/>

<Typo word="മകാള് →‎ മകൾ" find="മകാള്" replace="മകൾ"/>

<Typo word="മോള് →‎ മകൾ" find="മോള്" replace="മകൾ"/>

<Typo word="മഠയ →‎ മടയ" find="മഠയ" replace="മടയ"/>

<Typo word="മടയത്വ →‎ മടയത്ത" find="മടയത്വ" replace="മടയത്ത"/>

<Typo word="മഠയത്വ →‎ മടയത്ത" find="മഠയത്വ" replace="മടയത്ത"/>

<Typo word="മടയത്വം →‎ മടയത്തം" find="മടയത്വം" replace="മടയത്തം"/>

<Typo word="മഠയത്വം →‎ മടയത്തം" find="മഠയത്വം" replace="മടയത്തം"/>

<Typo word="മഠയൻ →‎ മടയൻ" find="മഠയൻ" replace="മടയൻ"/>

<Typo word="മണ്ഡൻ →‎ മണ്ടൻ" find="മണ്ഡൻ" replace="മണ്ടൻ"/>

<Typo word="മണ്ടലം →‎ മണ്ഡലം" find="മണ്ടലം" replace="മണ്ഡലം"/>

<Typo word="മതുരം →‎ മധുരം" find="മതുരം" replace="മധുരം"/>

<Typo word="മദുരം →‎ മധുരം" find="മദുരം" replace="മധുരം"/>

<Typo word="മധ്യസ്തൻ →‎ മധ്യസ്ഥൻ" find="മധ്യസ്തൻ" replace="മധ്യസ്ഥൻ"/>

<Typo word="മധ്യാന്നം →‎ മധ്യാഹ്നം" find="മധ്യാന്നം" replace="മധ്യാഹ്നം"/>

<Typo word="മനോഖഗം →‎ മനഃഖഗം" find="മനോഖഗം" replace="മനഃഖഗം"/>

<Typo word="മനപരിഷ്കാരം →‎ മനഃപരിഷ്കാരം" find="മനപരിഷ്കാരം" replace="മനഃപരിഷ്കാരം"/>

<Typo word="മനഃപീഢ →‎ മനഃപീഡ" find="മനഃപീഢ" replace="മനഃപീഡ"/>

<Typo word="മന: പൂ →‎ മനഃപൂ" find="മന: പൂ" replace="മനഃപൂ"/>

<Typo word="മന:പൂ →‎ മനഃപൂ" find="മന:പൂ" replace="മനഃപൂ"/>

<Typo word="മനപ്പൂർവ →‎ മനഃപൂർവ" find="മനപ്പൂർവ" replace="മനഃപൂർവ"/>

<Typo word="മനപ്പൂർവ്വ →‎ മനഃപൂർവ" find="മനപ്പൂർവ്വ" replace="മനഃപൂർവ"/>

<Typo word="മനപ്പൂർവം →‎ മനഃപൂർവം" find="മനപ്പൂർവം" replace="മനഃപൂർവം"/>

<Typo word="മനപ്പൂർവ്വം →‎ മനഃപൂർവം" find="മനപ്പൂർവ്വം" replace="മനഃപൂർവം"/>

<Typo word="മനോചാഞ്ചല്യം →‎ മനശ്ചാഞ്ചല്യം" find="മനോചാഞ്ചല്യം" replace="മനശ്ചാഞ്ചല്യം"/>

<Typo word="മനസ്സാ →‎ മനസാ" find="മനസ്സാ" replace="മനസാ"/>

<Typo word="മനസ്ഥാപ →‎ മനസ്താപ" find="മനസ്ഥാപ" replace="മനസ്താപ"/>

<Typo word="മനസ്ഥാപം →‎ മനസ്താപം" find="മനസ്ഥാപം" replace="മനസ്താപം"/>

<Typo word="മനോതാപം →‎ മനസ്താപം" find="മനോതാപം" replace="മനസ്താപം"/>

<Typo word="മനസാക്ഷി →‎ മനസ്സാക്ഷി" find="മനസാക്ഷി" replace="മനസ്സാക്ഷി"/>

<Typo word="മനസി →‎ മനസ്സി" find="മനസി" replace="മനസ്സി"/>

<Typo word="മനസ്സിലാകി →‎ മനസ്സിലാക്കി" find="മനസ്സിലാകി" replace="മനസ്സിലാക്കി"/>

<Typo word="മനസ്വിനി →‎ മനസ്സ്വിനി" find="മനസ്വിനി" replace="മനസ്സ്വിനി"/>

<Typo word="മനുഷ്യത്ത്വ →‎ മനുഷ്യത്വ" find="മനുഷ്യത്ത്വ" replace="മനുഷ്യത്വ"/>

<Typo word="മനുഷ്യത്ത്വം →‎ മനുഷ്യത്വം" find="മനുഷ്യത്ത്വം" replace="മനുഷ്യത്വം"/>

<Typo word="മന്ധര →‎ മന്ഥര" find="മന്ധര" replace="മന്ഥര"/>

<Typo word="മന്താരം →‎ മന്ദാരം" find="മന്താരം" replace="മന്ദാരം"/>

<Typo word="മന്ധാരം →‎ മന്ദാരം" find="മന്ധാരം" replace="മന്ദാരം"/>

<Typo word="മന്തിരം →‎ മന്ദിരം" find="മന്തിരം" replace="മന്ദിരം"/>

<Typo word="മന്ധിരം →‎ മന്ദിരം" find="മന്ധിരം" replace="മന്ദിരം"/>

<Typo word="മയൂകം →‎ മയൂഖം" find="മയൂകം" replace="മയൂഖം"/>

<Typo word="മയൂഗം →‎ മയൂഖം" find="മയൂഗം" replace="മയൂഖം"/>

<Typo word="മയൂഘം →‎ മയൂഖം" find="മയൂഘം" replace="മയൂഖം"/>

<Typo word="മഹത്ചരിത →‎ മഹച്ചരിത" find="മഹത്ചരിത" replace="മഹച്ചരിത"/>

<Typo word="മഹശ്ചരിത →‎ മഹച്ചരിത" find="മഹശ്ചരിത" replace="മഹച്ചരിത"/>

<Typo word="മഹത്ചരിതം →‎ മഹച്ചരിതം" find="മഹത്ചരിതം" replace="മഹച്ചരിതം"/>

<Typo word="മഹശ്ചരിതം →‎ മഹച്ചരിതം" find="മഹശ്ചരിതം" replace="മഹച്ചരിതം"/>

<Typo word="മഹത്വ →‎ മഹത്ത്വ" find="മഹത്വ" replace="മഹത്ത്വ"/>

<Typo word="മഹത്വം →‎ മഹത്ത്വം" find="മഹത്വം" replace="മഹത്ത്വം"/>

<Typo word="മഹജ്ജനം →‎ മഹാജനം" find="മഹജ്ജനം" replace="മഹാജനം"/>

<Typo word="മഹൽദീപം →‎ മഹാദീപം" find="മഹൽദീപം" replace="മഹാദീപം"/>

<Typo word="മഹാഐശ്വര്യം →‎ മഹൈശ്വര്യം" find="മഹാഐശ്വര്യം" replace="മഹൈശ്വര്യം"/>

<Typo word="മാതൃപിതാക്കൾ →‎ മാതാപിതാക്കൾ" find="മാതൃപിതാക്കൾ" replace="മാതാപിതാക്കൾ"/>

<Typo word="മാഥുലൻ →‎ മാതുലൻ" find="മാഥുലൻ" replace="മാതുലൻ"/>

<Typo word="മാദുലൻ →‎ മാതുലൻ" find="മാദുലൻ" replace="മാതുലൻ"/>

<Typo word="മാധുലൻ →‎ മാതുലൻ" find="മാധുലൻ" replace="മാതുലൻ"/>

<Typo word="മാതൃബാഷ →‎ മാതൃഭാഷ" find="മാതൃബാഷ" replace="മാതൃഭാഷ"/>

<Typo word="മാദൃഭാഷ →‎ മാതൃഭാഷ" find="മാദൃഭാഷ" replace="മാതൃഭാഷ"/>

<Typo word="മാതൃബൂമി →‎ മാതൃഭൂമി" find="മാതൃബൂമി" replace="മാതൃഭൂമി"/>

<Typo word="മാതുരി →‎ മാധുരി" find="മാതുരി" replace="മാധുരി"/>

<Typo word="മാദുരി →‎ മാധുരി" find="മാദുരി" replace="മാധുരി"/>

<Typo word="മാധ്യസ്ഥം →‎ മാധ്യസ്ഥ്യം" find="മാധ്യസ്ഥം" replace="മാധ്യസ്ഥ്യം"/>

<Typo word="മാനസ്സാ →‎ മാനസാ" find="മാനസ്സാ" replace="മാനസാ"/>

<Typo word="മാനസീക →‎ മാനസിക" find="മാനസീക" replace="മാനസിക"/>

<Typo word="മാനസ്സിക →‎ മാനസിക" find="മാനസ്സിക" replace="മാനസിക"/>

<Typo word="മാനസ്സീക →‎ മാനസിക" find="മാനസ്സീക" replace="മാനസിക"/>

<Typo word="മാനസീകം →‎ മാനസികം" find="മാനസീകം" replace="മാനസികം"/>

<Typo word="മാർഗം →‎ മാർഗ്ഗം" find="മാർഗം" replace="മാർഗ്ഗം"/>

<Typo word="മാർഗം →‎ മാർഗ്ഗം " find="മാർഗം " replace="മാർഗ്ഗം "/>

<Typo word="മാർഗത്ത →‎ മാർഗ്ഗത്ത" find="മാർഗത്ത" replace="മാർഗ്ഗത്ത"/>

<Typo word="മാർഗമ →‎ മാർഗ്ഗമ" find="മാർഗമ" replace="മാർഗ്ഗമ"/>

<Typo word="മാർജന →‎ മാർജ്ജന" find="മാർജന" replace="മാർജ്ജന"/>

<Typo word="മാർജാര →‎ മാർജ്ജാര" find="മാർജാര" replace="മാർജ്ജാര"/>

<Typo word="മാർജാരൻ →‎ മാർജ്ജാരൻ" find="മാർജാരൻ" replace="മാർജ്ജാരൻ"/>

<Typo word="മഹാത്മ്യം →‎ മാഹാത്മ്യം" find="മഹാത്മ്യം" replace="മാഹാത്മ്യം"/>

<Typo word="മികച →‎ മികച്ച" find="മികച" replace="മികച്ച"/>

<Typo word="മിഠിപ്പ് →‎ മിടിപ്പ്" find="മിഠിപ്പ്" replace="മിടിപ്പ്"/>

<Typo word="മിഡിപ്പ് →‎ മിടിപ്പ്" find="മിഡിപ്പ്" replace="മിടിപ്പ്"/>

<Typo word="മിഢിപ്പ് →‎ മിടിപ്പ്" find="മിഢിപ്പ്" replace="മിടിപ്പ്"/>

<Typo word="മിധുനം →‎ മിഥുനം" find="മിധുനം" replace="മിഥുനം"/>

<Typo word="മുഗ്ദ്ധകണ്ഠ →‎ മുക്തകണ്ഠ" find="മുഗ്ദ്ധകണ്ഠ" replace="മുക്തകണ്ഠ"/>

<Typo word="മുഖദാവിൽ →‎ മുഖതാവിൽ" find="മുഖദാവിൽ" replace="മുഖതാവിൽ"/>

<Typo word="മുഖാന്തിര →‎ മുഖാന്തര" find="മുഖാന്തിര" replace="മുഖാന്തര"/>

<Typo word="മുതലാളിത്വ →‎ മുതലാളിത്ത" find="മുതലാളിത്വ" replace="മുതലാളിത്ത"/>

<Typo word="മുതലാളിത്വം →‎ മുതലാളിത്തം" find="മുതലാളിത്വം" replace="മുതലാളിത്തം"/>

<Typo word="മുറിയേറ്റ് →‎ മുറിവേറ്റ്" find="മുറിയേറ്റ്" replace="മുറിവേറ്റ്"/>

<Typo word="മുർശ്ച →‎ മൂർഛ" find="മുർശ്ച" replace="മൂർഛ"/>

<Typo word="മൂർശ്ച →‎ മൂർഛ" find="മൂർശ്ച" replace="മൂർഛ"/>

<Typo word="മേഘല →‎ മേഖല" find="മേഘല" replace="മേഖല"/>

<Typo word="മേഖ →‎ മേഘ" find="മേഖ" replace="മേഘ"/>

<Typo word="മേഗം →‎ മേഘം" find="മേഗം" replace="മേഘം"/>

<Typo word="മേഢം →‎ മേടം" find="മേഢം" replace="മേടം"/>

<Typo word="മയ്ലാഞ്ചി →‎ മൈലാഞ്ചി" find="മയ്ലാഞ്ചി" replace="മൈലാഞ്ചി"/>

<Typo word="മൈലാജി →‎ മൈലാഞ്ചി" find="മൈലാജി" replace="മൈലാഞ്ചി"/>

<Typo word="മോഹാത്സ്യം →‎ മോഹാലസ്യം" find="മോഹാത്സ്യം" replace="മോഹാലസ്യം"/>

<Typo word="മൗലീക →‎ മൗലിക" find="മൗലീക" replace="മൗലിക"/>

<Typo word="മ്യുസീയം →‎ മ്യൂസിയം" find="മ്യുസീയം" replace="മ്യൂസിയം"/>

<Typo word="മ്യൂസീയം →‎ മ്യൂസിയം" find="മ്യൂസീയം" replace="മ്യൂസിയം"/>

<Typo word="മ്ലേശ്ചൻ →‎ മ്ലേച്ഛൻ" find="മ്ലേശ്ചൻ" replace="മ്ലേച്ഛൻ"/>

<Typo word="യഞ്ജം →‎ യജ്ഞം" find="യഞ്ജം" replace="യജ്ഞം"/>

<Typo word="യന്ദ്രം →‎ യന്ത്രം" find="യന്ദ്രം" replace="യന്ത്രം"/>

<Typo word="യെമൂന →‎ യമുന" find="യെമൂന" replace="യമുന"/>

<Typo word="യശശരീര →‎ യശഃശരീര" find="യശശരീര" replace="യശഃശരീര"/>

<Typo word="യശശരീരൻ →‎ യശഃശരീരൻ" find="യശശരീരൻ" replace="യശഃശരീരൻ"/>

<Typo word="യാജകൻ →‎ യാചകൻ" find="യാജകൻ" replace="യാചകൻ"/>

<Typo word="യാധാർത്ഥം →‎ യാഥാർത്ഥം" find="യാധാർത്ഥം" replace="യാഥാർത്ഥം"/>

<Typo word="യാദൃശ്ചിക →‎ യാദൃച്ഛിക" find="യാദൃശ്ചിക" replace="യാദൃച്ഛിക"/>

<Typo word="യാദൃശ്ചികം →‎ യാദൃച്ഛികം" find="യാദൃശ്ചികം" replace="യാദൃച്ഛികം"/>

<Typo word="യാദൃശ്ചികമായി →‎ യാദൃച്ഛികമായി" find="യാദൃശ്ചികമായി" replace="യാദൃച്ഛികമായി"/>

<Typo word="യുക്ത്യാനുസരണം →‎ യുക്ത്യനുസരണം" find="യുക്ത്യാനുസരണം" replace="യുക്ത്യനുസരണം"/>

<Typo word="യുദ്ദം →‎ യുദ്ധം" find="യുദ്ദം" replace="യുദ്ധം"/>

<Typo word="യുവത്തം →‎ യുവത്വം" find="യുവത്തം" replace="യുവത്വം"/>

<Typo word="യൂണിവേൾസിറ്റി →‎ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി" find="യൂണിവേൾസിറ്റി" replace="യൂണിവേഴ്സിറ്റി, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി"/>

<Typo word="യോകം →‎ യോഗം" find="യോകം" replace="യോഗം"/>

<Typo word="യോചിക്കു →‎ യോജിക്കു" find="യോചിക്കു" replace="യോജിക്കു"/>

<Typo word="യോചിക്കുക →‎ യോജിക്കുക" find="യോചിക്കുക" replace="യോജിക്കുക"/>

<Typo word="യൌവ്വനം →‎ യൌവനം" find="യൌവ്വനം" replace="യൌവനം"/>

<Typo word="യൗവ്വന →‎ യൗവന" find="യൗവ്വന" replace="യൗവന"/>

<Typo word="രക്ഷകർത്താവ് →‎ രക്ഷാകർത്താവ്" find="രക്ഷകർത്താവ്" replace="രക്ഷാകർത്താവ്"/>

<Typo word="രങ്കം →‎ രംഗം" find="രങ്കം" replace="രംഗം"/>

<Typo word="രംഘപൂജ →‎ രംഗപൂജ" find="രംഘപൂജ" replace="രംഗപൂജ"/>

<Typo word="രങ്കപൂജ →‎ രംഗപൂജ" find="രങ്കപൂജ" replace="രംഗപൂജ"/>

<Typo word="രജിസ്റ്റാർ →‎ രജിസ്റ്റ്രാർ" find="രജിസ്റ്റാർ" replace="രജിസ്റ്റ്രാർ"/>

<Typo word="രാഞ്ജി →‎ രാജ്ഞി" find="രാഞ്ജി" replace="രാജ്ഞി"/>

<Typo word="രാപ്പക →‎ രാപക" find="രാപ്പക" replace="രാപക"/>

<Typo word="രുഗ്മിണി →‎ രുക്മിണി" find="രുഗ്മിണി" replace="രുക്മിണി"/>

<Typo word="രൂപീകര →‎ രൂപവത്കര" find="രൂപീകര" replace="രൂപവത്കര"/>

<Typo word="രോകം →‎ രോഗം" find="രോകം" replace="രോഗം"/>

<Typo word="രോഗ ഗ്രസ്ഥ →‎ രോഗഗ്രസ്ത" find="രോഗ ഗ്രസ്ഥ" replace="രോഗഗ്രസ്ത"/>

<Typo word="രോഗഗ്രസ്ഥ →‎ രോഗഗ്രസ്ത" find="രോഗഗ്രസ്ഥ" replace="രോഗഗ്രസ്ത"/>

<Typo word="രോഗഗ്രസ്ഥൻ →‎ രോഗഗ്രസ്തൻ" find="രോഗഗ്രസ്ഥൻ" replace="രോഗഗ്രസ്തൻ"/>

<Typo word="രോഗപീഢ →‎ രോഗപീഡ" find="രോഗപീഢ" replace="രോഗപീഡ"/>

<Typo word="ലക്ഷോപിലക്ഷം →‎ ലക്ഷോപലക്ഷം" find="ലക്ഷോപിലക്ഷം" replace="ലക്ഷോപലക്ഷം"/>

<Typo word="ലജ്ഞ →‎ ലജ്ജ" find="ലജ്ഞ" replace="ലജ്ജ"/>

<Typo word="ലൈംഗീക →‎ ലൈംഗിക" find="ലൈംഗീക" replace="ലൈംഗിക"/>

<Typo word="ലൈംഗീകം →‎ ലൈംഗികം" find="ലൈംഗീകം" replace="ലൈംഗികം"/>

<Typo word="ലൌകീകം →‎ ലൌകികം" find="ലൌകീകം" replace="ലൌകികം"/>

<Typo word="ലൗകീക →‎ ലൗകിക" find="ലൗകീക" replace="ലൗകിക"/>

<Typo word="ലൗകീകം →‎ ലൗകികം" find="ലൗകീകം" replace="ലൗകികം"/>

<Typo word="വകഭേതങ്ങളുണ്ട് →‎ വകഭേദങ്ങളുണ്ട്" find="വകഭേതങ്ങളുണ്ട്" replace="വകഭേദങ്ങളുണ്ട്"/>

<Typo word="വകഭേതങ്ങൾ →‎ വകഭേദങ്ങൾ" find="വകഭേതങ്ങൾ" replace="വകഭേദങ്ങൾ"/>

<Typo word="വഗാരം →‎ വകാരം" find="വഗാരം" replace="വകാരം"/>

<Typo word="വകുപ്പുമേതാവികൾ →‎ വകുപ്പുമേധാവികൾ" find="വകുപ്പുമേതാവികൾ" replace="വകുപ്പുമേധാവികൾ"/>

<Typo word="വെയ്യ്ക്കാം →‎ വക്കാം" find="വെയ്യ്ക്കാം" replace="വക്കാം"/>

<Typo word="വെക്കുനത്‌ →‎ വക്കുനതു" find="വെക്കുനത്‌" replace="വക്കുനതു"/>

<Typo word="വക്ത്താക്കളായി →‎ വക്താക്കളായി" find="വക്ത്താക്കളായി" replace="വക്താക്കളായി"/>

<Typo word="വക്ത്താവായി →‎ വക്താവായി" find="വക്ത്താവായി" replace="വക്താവായി"/>

<Typo word="വക്ത്താവ് →‎ വക്താവ്" find="വക്ത്താവ്" replace="വക്താവ്"/>

<Typo word="വക്ക്ത്തിയും →‎ വക്തിയും" find="വക്ക്ത്തിയും" replace="വക്തിയും"/>

<Typo word="വക്രരേക →‎ വക്രരേഖ" find="വക്രരേക" replace="വക്രരേഖ"/>

<Typo word="വക്രോത്തി →‎ വക്രോക്തി" find="വക്രോത്തി" replace="വക്രോക്തി"/>

<Typo word="വഷസ്സ് →‎ വക്ഷസ്സ്" find="വഷസ്സ്" replace="വക്ഷസ്സ്"/>

<Typo word="വങ്കം →‎ വംഗം" find="വങ്കം" replace="വംഗം"/>

<Typo word="വംഗത്തം →‎ വങ്കത്തം" find="വംഗത്തം" replace="വങ്കത്തം"/>

<Typo word="വജനം →‎ വചനം" find="വജനം" replace="വചനം"/>

<Typo word="വചനപ്രസാതം →‎ വചനപ്രസാദം" find="വചനപ്രസാതം" replace="വചനപ്രസാദം"/>

<Typo word="വചനരേകയിൽ →‎ വചനരേഖയിൽ" find="വചനരേകയിൽ" replace="വചനരേഖയിൽ"/>

<Typo word="വചനശുശ്സ്സുഷാസഹായി →‎ വചനശുശ്രൂഷാസഹായി" find="വചനശുശ്സ്സുഷാസഹായി" replace="വചനശുശ്രൂഷാസഹായി"/>

<Typo word="വചനസുത →‎ വചനസുധ" find="വചനസുത" replace="വചനസുധ"/>

<Typo word="വജസ്സുകൾ →‎ വചസ്സുകൾ" find="വജസ്സുകൾ" replace="വചസ്സുകൾ"/>

<Typo word="വചോസുധ →‎ വചസ്സുധ" find="വചോസുധ" replace="വചസ്സുധ"/>

<Typo word="വജൊത്തരങ്ങൾ →‎ വചോത്തരങ്ങൾ" find="വജൊത്തരങ്ങൾ" replace="വചോത്തരങ്ങൾ"/>

<Typo word="വെച്ച →‎ വച്ച" find="വെച്ച" replace="വച്ച"/>

<Typo word="വെച്ചതാണ് →‎ വച്ചതാണ്" find="വെച്ചതാണ്" replace="വച്ചതാണ്"/>

<Typo word="വെച്ചതായി →‎ വച്ചതായി" find="വെച്ചതായി" replace="വച്ചതായി"/>

<Typo word="വെച്ചശേഷം →‎ വച്ചശേഷം" find="വെച്ചശേഷം" replace="വച്ചശേഷം"/>

<Typo word="വെച്ചുള്ള →‎ വച്ചുള്ള" find="വെച്ചുള്ള" replace="വച്ചുള്ള"/>

<Typo word="വെച്ചോ →‎ വച്ചോ" find="വെച്ചോ" replace="വച്ചോ"/>

<Typo word="വജ്രലേക →‎ വജ്രലേഖ" find="വജ്രലേക" replace="വജ്രലേഖ"/>

<Typo word="വരണ്യൻ →‎ വരേണ്യൻ" find="വരണ്യൻ" replace="വരേണ്യൻ"/>

<Typo word="വർജന →‎ വർജ്ജന" find="വർജന" replace="വർജ്ജന"/>

<Typo word="വർജനം →‎ വർജ്ജനം" find="വർജനം" replace="വർജ്ജനം"/>

<Typo word="വർജിക്ക →‎ വർജ്ജിക്ക" find="വർജിക്ക" replace="വർജ്ജിക്ക"/>

<Typo word="വർജിക്കുക →‎ വർജ്ജിക്കുക" find="വർജിക്കുക" replace="വർജ്ജിക്കുക"/>

<Typo word="വർജിക്കൂ →‎ വർജ്ജിക്കൂ" find="വർജിക്കൂ" replace="വർജ്ജിക്കൂ"/>

<Typo word="വർജ്യം →‎ വർജ്ജ്യം" find="വർജ്യം" replace="വർജ്ജ്യം"/>

<Typo word="വർധന →‎ വർദ്ധന" find="വർധന" replace="വർദ്ധന"/>

<Typo word="വർധനയ →‎ വർദ്ധനയ" find="വർധനയ" replace="വർദ്ധനയ"/>

<Typo word="വർധനവ →‎ വർദ്ധനവ" find="വർധനവ" replace="വർദ്ധനവ"/>

<Typo word="വർധനവ് →‎ വർദ്ധനവ്" find="വർധനവ്" replace="വർദ്ധനവ്"/>

<Typo word="വർധി →‎ വർദ്ധി" find="വർധി" replace="വർദ്ധി"/>

<Typo word="വലുപ്പ →‎ വലിപ്പ" find="വലുപ്പ" replace="വലിപ്പ"/>

<Typo word="വലുപ്പം →‎ വലിപ്പം" find="വലുപ്പം" replace="വലിപ്പം"/>

<Typo word="വംസം →‎ വംശം" find="വംസം" replace="വംശം"/>

<Typo word="വംഷജ →‎ വംശജ" find="വംഷജ" replace="വംശജ"/>

<Typo word="വംശസ്തം →‎ വംശസ്ഥം" find="വംശസ്തം" replace="വംശസ്ഥം"/>

<Typo word="വംശാതിയേ →‎ വംശാധിയേ" find="വംശാതിയേ" replace="വംശാധിയേ"/>

<Typo word="വസുദാ →‎ വസുധാ" find="വസുദാ" replace="വസുധാ"/>

<Typo word="വസ്തുനിഷ്ട →‎ വസ്തുനിഷ്ഠ" find="വസ്തുനിഷ്ട" replace="വസ്തുനിഷ്ഠ"/>

<Typo word="വസ്തുനിഷ്ടം →‎ വസ്തുനിഷ്ഠം" find="വസ്തുനിഷ്ടം" replace="വസ്തുനിഷ്ഠം"/>

<Typo word="വാങ്ങയില്ല →‎ വാങ്ങുകയില്ല" find="വാങ്ങയില്ല" replace="വാങ്ങുകയില്ല"/>

<Typo word="വാഞ്ച →‎ വാഞ്ഛ" find="വാഞ്ച" replace="വാഞ്ഛ"/>

<Typo word="വാദപ്രദിവാദം →‎ വാദപ്രതിവാദം" find="വാദപ്രദിവാദം" replace="വാദപ്രതിവാദം"/>

<Typo word="വാരാർനിധി →‎ വാരാന്നിധി" find="വാരാർനിധി" replace="വാരാന്നിധി"/>

<Typo word="വാർഷീക →‎ വാർഷിക" find="വാർഷീക" replace="വാർഷിക"/>

<Typo word="വാത്മീകി →‎ വാല്മീകി" find="വാത്മീകി" replace="വാല്മീകി"/>

<Typo word="വാൽമീകി →‎ വാല്മീകി" find="വാൽമീകി" replace="വാല്മീകി"/>

<Typo word="വാസ്ഥവ →‎ വാസ്തവ" find="വാസ്ഥവ" replace="വാസ്തവ"/>

<Typo word="വാസ്ഥവം →‎ വാസ്തവം" find="വാസ്ഥവം" replace="വാസ്തവം"/>

<Typo word="വിജ്രംഭ →‎ വിജൃംഭ" find="വിജ്രംഭ" replace="വിജൃംഭ"/>

<Typo word="വിഡ്ഡി →‎ വിഡ്ഢി" find="വിഡ്ഡി" replace="വിഡ്ഢി"/>

<Typo word="വിഡ്ഡിത്വ →‎ വിഡ്ഢിത്ത" find="വിഡ്ഡിത്വ" replace="വിഡ്ഢിത്ത"/>

<Typo word="വിഡ്ഢിത്വ →‎ വിഡ്ഢിത്ത" find="വിഡ്ഢിത്വ" replace="വിഡ്ഢിത്ത"/>

<Typo word="വിഡ്ഡിത്വം →‎ വിഡ്ഢിത്തം" find="വിഡ്ഡിത്വം" replace="വിഡ്ഢിത്തം"/>

<Typo word="വിഡ്ഢിത്വം →‎ വിഡ്ഢിത്തം" find="വിഡ്ഢിത്വം" replace="വിഡ്ഢിത്തം"/>

<Typo word="വിണ്ഡലം →‎ വിണ്ടലം" find="വിണ്ഡലം" replace="വിണ്ടലം"/>

<Typo word="വിദഗ്ധ →‎ വിദഗ്ദ്ധ" find="വിദഗ്ധ" replace="വിദഗ്ദ്ധ"/>

<Typo word="വിദഗ്ധനായ →‎ വിദഗ്ദ്ധനായ" find="വിദഗ്ധനായ" replace="വിദഗ്ദ്ധനായ"/>

<Typo word="വിദഗ്ധൻ →‎ വിദഗ്ദ്ധൻ" find="വിദഗ്ധൻ" replace="വിദഗ്ദ്ധൻ"/>

<Typo word="വിദഗ്ധർ →‎ വിദഗ്ദ്ധർ" find="വിദഗ്ധർ" replace="വിദഗ്ദ്ധർ"/>

<Typo word="വിദ്ധ്യാർത്ഥി →‎ വിദ്യാർത്ഥി" find="വിദ്ധ്യാർത്ഥി" replace="വിദ്യാർത്ഥി"/>

<Typo word="വിദ്ധ്യാർഥി →‎ വിദ്യാർത്ഥി" find="വിദ്ധ്യാർഥി" replace="വിദ്യാർത്ഥി"/>

<Typo word="വിദ്യാർഥി →‎ വിദ്യാർത്ഥി" find="വിദ്യാർഥി" replace="വിദ്യാർത്ഥി"/>

<Typo word="വിധ്യാർത്ഥി →‎ വിദ്യാർത്ഥി" find="വിധ്യാർത്ഥി" replace="വിദ്യാർത്ഥി"/>

<Typo word="വിധ്യാർഥി →‎ വിദ്യാർത്ഥി" find="വിധ്യാർഥി" replace="വിദ്യാർത്ഥി"/>

<Typo word="വിദ്യുത്ശക്തി →‎ വിദ്യുച്ഛക്തി" find="വിദ്യുത്ശക്തി" replace="വിദ്യുച്ഛക്തി"/>

<Typo word="വ്യന്യാസ →‎ വിന്യാസ" find="വ്യന്യാസ" replace="വിന്യാസ"/>

<Typo word="വിപ്രലംബശ്യംഗാരം →‎ വിപ്രലംഭശ്യംഗാരം" find="വിപ്രലംബശ്യംഗാരം" replace="വിപ്രലംഭശ്യംഗാരം"/>

<Typo word="വിമ്മിഷ്ട →‎ വിമ്മിട്ട" find="വിമ്മിഷ്ട" replace="വിമ്മിട്ട"/>

<Typo word="വിമ്മിഷ്ഠ →‎ വിമ്മിട്ട" find="വിമ്മിഷ്ഠ" replace="വിമ്മിട്ട"/>

<Typo word="വിമ്മിഷ്ടം →‎ വിമ്മിട്ടം" find="വിമ്മിഷ്ടം" replace="വിമ്മിട്ടം"/>

<Typo word="വിമ്മിഷ്ഠം →‎ വിമ്മിട്ടം" find="വിമ്മിഷ്ഠം" replace="വിമ്മിട്ടം"/>

<Typo word="വിരുധ →‎ വിരുദ്ധ" find="വിരുധ" replace="വിരുദ്ധ"/>

<Typo word="വിരുധം →‎ വിരുദ്ധം" find="വിരുധം" replace="വിരുദ്ധം"/>

<Typo word="വിവാഹക്കാര്യം →‎ വിവാഹകാര്യം" find="വിവാഹക്കാര്യം" replace="വിവാഹകാര്യം"/>

<Typo word="വിശദ്മായുണ്ടായിരുന്നു →‎ വിശദമായുണ്ടായിരുന്നു" find="വിശദ്മായുണ്ടായിരുന്നു" replace="വിശദമായുണ്ടായിരുന്നു"/>

<Typo word="വിശ്വസ്ഥ →‎ വിശ്വസ്ത" find="വിശ്വസ്ഥ" replace="വിശ്വസ്ത"/>

<Typo word="വിശ്വസ്ഥം →‎ വിശ്വസ്തം" find="വിശ്വസ്ഥം" replace="വിശ്വസ്തം"/>

<Typo word="വിശ്വസ്ഥൻ →‎ വിശ്വസ്തൻ" find="വിശ്വസ്ഥൻ" replace="വിശ്വസ്തൻ"/>

<Typo word="വിഷണ്ഡൻ →‎ വിഷണ്ണൻ" find="വിഷണ്ഡൻ" replace="വിഷണ്ണൻ"/>

<Typo word="വൃക്ഷഛായ →‎ വൃക്ഷച്ഛായ" find="വൃക്ഷഛായ" replace="വൃക്ഷച്ഛായ"/>

<Typo word="വ്രിണ →‎ വൃണ" find="വ്രിണ" replace="വൃണ"/>

<Typo word="വൃധാ →‎ വൃഥാ" find="വൃധാ" replace="വൃഥാ"/>

<Typo word="വൃച്ചികം →‎ വൃശ്ചികം" find="വൃച്ചികം" replace="വൃശ്ചികം"/>

<Typo word="വൃച്ഛികം →‎ വൃശ്ചികം" find="വൃച്ഛികം" replace="വൃശ്ചികം"/>

<Typo word="വൃശ്ഛികം →‎ വൃശ്ചികം" find="വൃശ്ഛികം" replace="വൃശ്ചികം"/>

<Typo word="വേണ്ടിയ →‎ വേണ്ട" find="വേണ്ടിയ" replace="വേണ്ട"/>

<Typo word="വേറാരും →‎ വേറെ ആരും" find="വേറാരും" replace="വേറെ ആരും"/>

<Typo word="വയ്കുന്നേരം →‎ വൈകുന്നേരം" find="വയ്കുന്നേരം" replace="വൈകുന്നേരം"/>

<Typo word="വൈദഗ്ധ്യ →‎ വൈദഗ്ദ്ധ്യ" find="വൈദഗ്ധ്യ" replace="വൈദഗ്ദ്ധ്യ"/>

<Typo word="വൈദഗ്ധ്യം →‎ വൈദഗ്ദ്ധ്യം" find="വൈദഗ്ധ്യം" replace="വൈദഗ്ദ്ധ്യം"/>

<Typo word="വൈദീക →‎ വൈദിക" find="വൈദീക" replace="വൈദിക"/>

<Typo word="വൈദീകം →‎ വൈദികം" find="വൈദീകം" replace="വൈദികം"/>

<Typo word="വയ്യാകരണൻ →‎ വൈയാകരണൻ" find="വയ്യാകരണൻ" replace="വൈയാകരണൻ"/>

<Typo word="വൈരുധ്യ →‎ വൈരുദ്ധ്യ" find="വൈരുധ്യ" replace="വൈരുദ്ധ്യ"/>

<Typo word="വൈരുധ്യം →‎ വൈരുദ്ധ്യം" find="വൈരുധ്യം" replace="വൈരുദ്ധ്യം"/>

<Typo word="വൈരുധ്യമായ →‎ വൈരുദ്ധ്യമായ" find="വൈരുധ്യമായ" replace="വൈരുദ്ധ്യമായ"/>

<Typo word="വൈശിഷ്യം →‎ വൈശിഷ്ട്യം" find="വൈശിഷ്യം" replace="വൈശിഷ്ട്യം"/>

<Typo word="വ്യജ്ഞന →‎ വ്യഞ്ജന" find="വ്യജ്ഞന" replace="വ്യഞ്ജന"/>

<Typo word="വ്യജ്ഞനം →‎ വ്യഞ്ജനം" find="വ്യജ്ഞനം" replace="വ്യഞ്ജനം"/>

<Typo word="വിത്യസ്ത →‎ വ്യത്യസ്ത" find="വിത്യസ്ത" replace="വ്യത്യസ്ത"/>

<Typo word="വിത്യസ്ഥ →‎ വ്യത്യസ്ത" find="വിത്യസ്ഥ" replace="വ്യത്യസ്ത"/>

<Typo word="വ്യത്യസ്ഥ →‎ വ്യത്യസ്ത" find="വ്യത്യസ്ഥ" replace="വ്യത്യസ്ത"/>

<Typo word="വിത്യസ്തം →‎ വ്യത്യസ്തം" find="വിത്യസ്തം" replace="വ്യത്യസ്തം"/>

<Typo word="വിത്യസ്ഥം →‎ വ്യത്യസ്തം" find="വിത്യസ്ഥം" replace="വ്യത്യസ്തം"/>

<Typo word="വ്യത്യസ്ഥം →‎ വ്യത്യസ്തം" find="വ്യത്യസ്ഥം" replace="വ്യത്യസ്തം"/>

<Typo word="വ്യത്യസ്ഥമായ →‎ വ്യത്യസ്തമായ" find="വ്യത്യസ്ഥമായ" replace="വ്യത്യസ്തമായ"/>

<Typo word="വിത്യാസ →‎ വ്യത്യാസ" find="വിത്യാസ" replace="വ്യത്യാസ"/>

<Typo word="വിത്യാസം →‎ വ്യത്യാസം" find="വിത്യാസം" replace="വ്യത്യാസം"/>

<Typo word="വ്യവസ്ത →‎ വ്യവസ്ഥ" find="വ്യവസ്ത" replace="വ്യവസ്ഥ"/>

<Typo word="വ്യാഖരണം →‎ വ്യാകരണം" find="വ്യാഖരണം" replace="വ്യാകരണം"/>

<Typo word="വില്പത്തി →‎ വ്യുൽപത്തി" find="വില്പത്തി" replace="വ്യുൽപത്തി"/>

<Typo word="വൃണം →‎ വ്രണം" find="വൃണം" replace="വ്രണം"/>

<Typo word="വൃത →‎ വ്രത" find="വൃത" replace="വ്രത"/>

<Typo word="വൃതം →‎ വ്രതം" find="വൃതം" replace="വ്രതം"/>

<Typo word="വൃതമെ →‎ വ്രതമെ" find="വൃതമെ" replace="വ്രതമെ"/>

<Typo word="വൃതശുദ്ധി →‎ വ്രതശുദ്ധി" find="വൃതശുദ്ധി" replace="വ്രതശുദ്ധി"/>

<Typo word="വൃതാനു →‎ വ്രതാനു" find="വൃതാനു" replace="വ്രതാനു"/>

<Typo word="ശരിപകർപ്പ് →‎ ശരിപ്പകർപ്പ്" find="ശരിപകർപ്പ്" replace="ശരിപ്പകർപ്പ്"/>

<Typo word="ശിശ്രൂഷ →‎ ശുശ്രൂഷ" find="ശിശ്രൂഷ" replace="ശുശ്രൂഷ"/>

<Typo word="ശൃംഘല →‎ ശൃംഖല" find="ശൃംഘല" replace="ശൃംഖല"/>

<Typo word="ശേഘരം →‎ ശേഖരം" find="ശേഘരം" replace="ശേഖരം"/>

<Typo word="ശ്രദ്ദ →‎ ശ്രദ്ധ" find="ശ്രദ്ദ" replace="ശ്രദ്ധ"/>

<Typo word="ശ്രദ്ധവച്ചു →‎ ശ്രദ്ധിച്ചു" find="ശ്രദ്ധവച്ചു" replace="ശ്രദ്ധിച്ചു"/>

<Typo word="ശ്രാർദ്ധം →‎ ശ്രാദ്ധം" find="ശ്രാർദ്ധം" replace="ശ്രാദ്ധം"/>

<Typo word="ശ്ലാഘയോഗ്യൻ →‎ ശ്ലാഘായോഗ്യൻ" find="ശ്ലാഘയോഗ്യൻ" replace="ശ്ലാഘായോഗ്യൻ"/>

<Typo word="ശാസോശ്വാസ →‎ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ" find="ശാസോശ്വാസ" replace="ശ്വാസോച്ഛ്വാസ"/>

<Typo word="ശ്വാസോശ്വാസം →‎ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം" find="ശ്വാസോശ്വാസം" replace="ശ്വാസോച്ഛ്വാസം"/>

<Typo word="സംഗ്രമം →‎ സംക്രമം" find="സംഗ്രമം" replace="സംക്രമം"/>

<Typo word="ശംക്രാന്തി →‎ സംക്രാന്തി" find="ശംക്രാന്തി" replace="സംക്രാന്തി"/>

<Typo word="സക്രീയ →‎ സക്രിയ" find="സക്രീയ" replace="സക്രിയ"/>

<Typo word="സംഷപവും →‎ സംക്ഷപവും" find="സംഷപവും" replace="സംക്ഷപവും"/>

<Typo word="സംഷിപ്ത →‎ സംക്ഷിപ്ത" find="സംഷിപ്ത" replace="സംക്ഷിപ്ത"/>

<Typo word="സംഷിപ്തചരിത്രം →‎ സംക്ഷിപ്തചരിത്രം" find="സംഷിപ്തചരിത്രം" replace="സംക്ഷിപ്തചരിത്രം"/>

<Typo word="സംക്ഷിപ്തചരിത്രവും →‎ സംക്ഷിപ്തചരിത്രവും" find="സംക്ഷിപ്തചരിത്രവും" replace="സംക്ഷിപ്തചരിത്രവും"/>

<Typo word="സംഷിപ്തജനനചരിത്രം →‎ സംക്ഷിപ്തജനനചരിത്രം" find="സംഷിപ്തജനനചരിത്രം" replace="സംക്ഷിപ്തജനനചരിത്രം"/>

<Typo word="സംഷിപ്തജീവചരിത്രം →‎ സംക്ഷിപ്തജീവചരിത്രം" find="സംഷിപ്തജീവചരിത്രം" replace="സംക്ഷിപ്തജീവചരിത്രം"/>

<Typo word="സംഷിപ്തപട്ടിക →‎ സംക്ഷിപ്തപട്ടിക" find="സംഷിപ്തപട്ടിക" replace="സംക്ഷിപ്തപട്ടിക"/>

<Typo word="സംഷിപ്തപട്ടികയും →‎ സംക്ഷിപ്തപട്ടികയും" find="സംഷിപ്തപട്ടികയും" replace="സംക്ഷിപ്തപട്ടികയും"/>

<Typo word="സംഷിപ്തപഠനം →‎ സംക്ഷിപ്തപഠനം" find="സംഷിപ്തപഠനം" replace="സംക്ഷിപ്തപഠനം"/>

<Typo word="സംഷിപ്തപതിപ്പാണ് →‎ സംക്ഷിപ്തപതിപ്പാണ്" find="സംഷിപ്തപതിപ്പാണ്" replace="സംക്ഷിപ്തപതിപ്പാണ്"/>

<Typo word="സംഷിപ്തപതിപ്പിന്റെ →‎ സംക്ഷിപ്തപതിപ്പിന്റെ" find="സംഷിപ്തപതിപ്പിന്റെ" replace="സംക്ഷിപ്തപതിപ്പിന്റെ"/>

<Typo word="സംഷിപ്തപതിപ്പ് →‎ സംക്ഷിപ്തപതിപ്പ്" find="സംഷിപ്തപതിപ്പ്" replace="സംക്ഷിപ്തപതിപ്പ്"/>

<Typo word="സംഷിപ്തഭാരതം →‎ സംക്ഷിപ്തഭാരതം" find="സംഷിപ്തഭാരതം" replace="സംക്ഷിപ്തഭാരതം"/>

<Typo word="സംഷിപ്തമായി →‎ സംക്ഷിപ്തമായി" find="സംഷിപ്തമായി" replace="സംക്ഷിപ്തമായി"/>

<Typo word="സംഷിപ്തമായിരുന്നു →‎ സംക്ഷിപ്തമായിരുന്നു" find="സംഷിപ്തമായിരുന്നു" replace="സംക്ഷിപ്തമായിരുന്നു"/>

<Typo word="സംഷിപ്തമായ് →‎ സംക്ഷിപ്തമായ്" find="സംഷിപ്തമായ്" replace="സംക്ഷിപ്തമായ്"/>

<Typo word="സംഷിപ്തരാമായണം →‎ സംക്ഷിപ്തരാമായണം" find="സംഷിപ്തരാമായണം" replace="സംക്ഷിപ്തരാമായണം"/>

<Typo word="സംഷിപ്തരൂപം →‎ സംക്ഷിപ്തരൂപം" find="സംഷിപ്തരൂപം" replace="സംക്ഷിപ്തരൂപം"/>

<Typo word="സംഷിപ്തരൂപമൂലം →‎ സംക്ഷിപ്തരൂപമൂലം" find="സംഷിപ്തരൂപമൂലം" replace="സംക്ഷിപ്തരൂപമൂലം"/>

<Typo word="സംഷിപ്തരേഖ →‎ സംക്ഷിപ്തരേഖ" find="സംഷിപ്തരേഖ" replace="സംക്ഷിപ്തരേഖ"/>

<Typo word="സംഷിപ്തവിവരണം →‎ സംക്ഷിപ്തവിവരണം" find="സംഷിപ്തവിവരണം" replace="സംക്ഷിപ്തവിവരണം"/>

<Typo word="സംഷിപ്തവിവരണത്തോടുകൂടി →‎ സംക്ഷിപ്തവിവരണത്തോടുകൂടി" find="സംഷിപ്തവിവരണത്തോടുകൂടി" replace="സംക്ഷിപ്തവിവരണത്തോടുകൂടി"/>

<Typo word="സംഷിപ്തശബ്ദകോഷ് →‎ സംക്ഷിപ്തശബ്ദകോഷ്" find="സംഷിപ്തശബ്ദകോഷ്" replace="സംക്ഷിപ്തശബ്ദകോഷ്"/>

<Typo word="സങ്കടിപ്പികാൻ →‎ സംഘടിപ്പിക്കാൻ" find="സങ്കടിപ്പികാൻ" replace="സംഘടിപ്പിക്കാൻ"/>

<Typo word="സങ്കടിപ്പിക്കു →‎ സംഘടിപ്പിക്കു" find="സങ്കടിപ്പിക്കു" replace="സംഘടിപ്പിക്കു"/>

<Typo word="സങ്കടിപ്പിക്കും →‎ സംഘടിപ്പിക്കും" find="സങ്കടിപ്പിക്കും" replace="സംഘടിപ്പിക്കും"/>

<Typo word="സങ്കടിപ്പിക്കുക →‎ സംഘടിപ്പിക്കുക" find="സങ്കടിപ്പിക്കുക" replace="സംഘടിപ്പിക്കുക"/>

<Typo word="സതിമൌലിര്തനം →‎ സതീമൌലിര്തനം" find="സതിമൌലിര്തനം" replace="സതീമൌലിര്തനം"/>

<Typo word="സന്തുഷ്ഠ →‎ സന്തുഷ്ട" find="സന്തുഷ്ഠ" replace="സന്തുഷ്ട"/>

<Typo word="സന്തുഷ്ഠകുടുബം →‎ സന്തുഷ്ടകുടുബം" find="സന്തുഷ്ഠകുടുബം" replace="സന്തുഷ്ടകുടുബം"/>

<Typo word="സന്തുഷ്ഠചിത്തൻ →‎ സന്തുഷ്ടചിത്തൻ" find="സന്തുഷ്ഠചിത്തൻ" replace="സന്തുഷ്ടചിത്തൻ"/>

<Typo word="സന്തുഷ്ഠൻ →‎ സന്തുഷ്ടൻ" find="സന്തുഷ്ഠൻ" replace="സന്തുഷ്ടൻ"/>

<Typo word="സന്തുഷ്ഠവാൻ →‎ സന്തുഷ്ടവാൻ" find="സന്തുഷ്ഠവാൻ" replace="സന്തുഷ്ടവാൻ"/>

<Typo word="സന്തോശം →‎ സന്തോഷം" find="സന്തോശം" replace="സന്തോഷം"/>

<Typo word="സന്ദോശം →‎ സന്തോഷം" find="സന്ദോശം" replace="സന്തോഷം"/>

<Typo word="സന്ദോഷം →‎ സന്തോഷം" find="സന്ദോഷം" replace="സന്തോഷം"/>

<Typo word="സന്തര്ഷിക്കുക →‎ സന്ദർശിക്കുക" find="സന്തര്ഷിക്കുക" replace="സന്ദർശിക്കുക"/>

<Typo word="സന്യാസീവേഷം →‎ സന്യാസിവേഷം" find="സന്യാസീവേഷം" replace="സന്യാസിവേഷം"/>

<Typo word="സംബധി →‎ സംബന്ധി" find="സംബധി" replace="സംബന്ധി"/>

<Typo word="സംഭന്ധിക്കുക →‎ സംബന്ധിക്കുക" find="സംഭന്ധിക്കുക" replace="സംബന്ധിക്കുക"/>

<Typo word="സംഭോധന →‎ സംബോധന" find="സംഭോധന" replace="സംബോധന"/>

<Typo word="സമത്ത്വ →‎ സമത്വ" find="സമത്ത്വ" replace="സമത്വ"/>

<Typo word="സമത്ത്വം →‎ സമത്വം" find="സമത്ത്വം" replace="സമത്വം"/>

<Typo word="സമർദ്ധൻ →‎ സമർത്ഥൻ" find="സമർദ്ധൻ" replace="സമർത്ഥൻ"/>

<Typo word="സമുദ്രമദനം →‎ സമുദ്രമഥനം" find="സമുദ്രമദനം" replace="സമുദ്രമഥനം"/>

<Typo word="സമർദ്ധി →‎ സമൃദ്ധി" find="സമർദ്ധി" replace="സമൃദ്ധി"/>

<Typo word="സമൃഥി →‎ സമൃദ്ധി" find="സമൃഥി" replace="സമൃദ്ധി"/>

<Typo word="സമൃദ്ദി →‎ സമൃദ്ധി" find="സമൃദ്ദി" replace="സമൃദ്ധി"/>

<Typo word="സമ്രിദ്ധി →‎ സമൃദ്ധി" find="സമ്രിദ്ധി" replace="സമൃദ്ധി"/>

<Typo word="സമൂസ →‎ സമോസ" find="സമൂസ" replace="സമോസ"/>

<Typo word="സംബത്ത് →‎ സമ്പത്ത്" find="സംബത്ത്" replace="സമ്പത്ത്"/>

<Typo word="സബ്ബത്ത് →‎ സമ്പത്ത്" find="സബ്ബത്ത്" replace="സമ്പത്ത്"/>

<Typo word="സംഭാതിച്ചു →‎ സമ്പാതിച്ചു" find="സംഭാതിച്ചു" replace="സമ്പാതിച്ചു"/>

<Typo word="സംഭാതിക്കും →‎ സമ്പാദിക്കും" find="സംഭാതിക്കും" replace="സമ്പാദിക്കും"/>

<Typo word="സംഭാദിക്കും →‎ സമ്പാദിക്കും" find="സംഭാദിക്കും" replace="സമ്പാദിക്കും"/>

<Typo word="സംഭാതിച്ചല്ല →‎ സമ്പാദിച്ചല്ല" find="സംഭാതിച്ചല്ല" replace="സമ്പാദിച്ചല്ല"/>

<Typo word="സംഭാദിച്ചില്ല →‎ സമ്പാദിച്ചില്ല" find="സംഭാദിച്ചില്ല" replace="സമ്പാദിച്ചില്ല"/>

<Typo word="സംഭാദിച്ചു →‎ സമ്പാദിച്ചു" find="സംഭാദിച്ചു" replace="സമ്പാദിച്ചു"/>

<Typo word="സംപ്രതായം →‎ സമ്പ്രദായം" find="സംപ്രതായം" replace="സമ്പ്രദായം"/>

<Typo word="സമതിക്കുക →‎ സമ്മതിക്കുക" find="സമതിക്കുക" replace="സമ്മതിക്കുക"/>

<Typo word="സമ്മദിക്കുക →‎ സമ്മതിക്കുക" find="സമ്മദിക്കുക" replace="സമ്മതിക്കുക"/>

<Typo word="സമ്മധിക്കുക →‎ സമ്മതിക്കുക" find="സമ്മധിക്കുക" replace="സമ്മതിക്കുക"/>

<Typo word="സാമ്രാട്ട →‎ സമ്രാട്ട" find="സാമ്രാട്ട" replace="സമ്രാട്ട"/>

<Typo word="സാമ്രാട്ട് →‎ സമ്രാട്ട്" find="സാമ്രാട്ട്" replace="സമ്രാട്ട്"/>

<Typo word="സർവത്ത് →‎ സർബത്ത്" find="സർവത്ത്" replace="സർബത്ത്"/>

<Typo word="സർവ്വതോന്മുഖമായ →‎ സർവ്വതോമുഖമായ" find="സർവ്വതോന്മുഖമായ" replace="സർവ്വതോമുഖമായ"/>

<Typo word="സംക്ഷിപ്തരൂപത്തിൽവിവർത്തനം →‎ സംഷിപ്തരൂപത്തിൽവിവർത്തനം" find="സംക്ഷിപ്തരൂപത്തിൽവിവർത്തനം" replace="സംഷിപ്തരൂപത്തിൽവിവർത്തനം"/>

<Typo word="സംക്ഷിപ്തസഹകരണ →‎ സംഷിപ്തസഹകരണ" find="സംക്ഷിപ്തസഹകരണ" replace="സംഷിപ്തസഹകരണ"/>

<Typo word="സഹികൂക →‎ സഹിക്കുക" find="സഹികൂക" replace="സഹിക്കുക"/>

<Typo word="സാംക്രാമികം →‎ സാംക്രമികം" find="സാംക്രാമികം" replace="സാംക്രമികം"/>

<Typo word="സാംക്രാമികരോഗം →‎ സാംക്രമികരോഗം" find="സാംക്രാമികരോഗം" replace="സാംക്രമികരോഗം"/>

<Typo word="സാദൃശ്യത്ത →‎ സാദൃശ്യത്ത" find="സാദൃശ്യത്ത" replace="സാദൃശ്യത്ത"/>

<Typo word="സാദാരണ →‎ സാധാരണ" find="സാദാരണ" replace="സാധാരണ"/>

<Typo word="സാദാരണം →‎ സാധാരണം" find="സാദാരണം" replace="സാധാരണം"/>

<Typo word="സാദാരണക്കാരിൽ →‎ സാധാരണക്കാരിൽ" find="സാദാരണക്കാരിൽ" replace="സാധാരണക്കാരിൽ"/>

<Typo word="സാദാരണക്കാർ →‎ സാധാരണക്കാർ" find="സാദാരണക്കാർ" replace="സാധാരണക്കാർ"/>

<Typo word="സ്വാന്തന →‎ സാന്ത്വന" find="സ്വാന്തന" replace="സാന്ത്വന"/>

<Typo word="സ്വാന്ത്വന →‎ സാന്ത്വന" find="സ്വാന്ത്വന" replace="സാന്ത്വന"/>

<Typo word="സ്വാന്തനം →‎ സാന്ത്വനം" find="സ്വാന്തനം" replace="സാന്ത്വനം"/>

<Typo word="സാമൂഹ്യ →‎ സാമൂഹിക" find="സാമൂഹ്യ" replace="സാമൂഹിക"/>

<Typo word="സാമൂഹ്യപാഠ →‎ സാമൂഹ്യപാഠ" find="സാമൂഹ്യപാഠ" replace="സാമൂഹ്യപാഠ"/>

<Typo word="സുഖന്തം →‎ സുഗന്ധം" find="സുഖന്തം" replace="സുഗന്ധം"/>

<Typo word="സുഖന്ദം →‎ സുഗന്ധം" find="സുഖന്ദം" replace="സുഗന്ധം"/>

<Typo word="സുഖന്ധം →‎ സുഗന്ധം" find="സുഖന്ധം" replace="സുഗന്ധം"/>

<Typo word="സുഗന്തം →‎ സുഗന്ധം" find="സുഗന്തം" replace="സുഗന്ധം"/>

<Typo word="സുഗന്ദം →‎ സുഗന്ധം" find="സുഗന്ദം" replace="സുഗന്ധം"/>

<Typo word="സുരനദിസുതൻ →‎ സുരനദീസുതൻ" find="സുരനദിസുതൻ" replace="സുരനദീസുതൻ"/>

<Typo word="സുഹ്രുത്തും →‎ സുഹൃത്തും" find="സുഹ്രുത്തും" replace="സുഹൃത്തും"/>

<Typo word="സുഹ്രുത്ത് →‎ സുഹൃത്ത്" find="സുഹ്രുത്ത്" replace="സുഹൃത്ത്"/>

<Typo word="സൂഷ്മ →‎ സൂക്ഷ്മ" find="സൂഷ്മ" replace="സൂക്ഷ്മ"/>

<Typo word="സൂഷ്മം →‎ സൂക്ഷ്മം" find="സൂഷ്മം" replace="സൂക്ഷ്മം"/>

<Typo word="സൂചനപത്രിക →‎ സൂചനാപത്രിക" find="സൂചനപത്രിക" replace="സൂചനാപത്രിക"/>

<Typo word="സ്രഷ്ടി →‎ സൃഷ്ടി" find="സ്രഷ്ടി" replace="സൃഷ്ടി"/>

<Typo word="സ്രിഷ്ടി →‎ സൃഷ്ടി" find="സ്രിഷ്ടി" replace="സൃഷ്ടി"/>

<Typo word="സ്രഷ്ടിച്ചു →‎ സൃഷ്ടിച്ചു" find="സ്രഷ്ടിച്ചു" replace="സൃഷ്ടിച്ചു"/>

<Typo word="സൈനീക →‎ സൈനിക" find="സൈനീക" replace="സൈനിക"/>

<Typo word="സോഫ്റ്റ്വെയർ →‎ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ" find="സോഫ്റ്റ്വെയർ" replace="സോഫ്റ്റ്‌വെയർ"/>

<Typo word="സോഫ്റ്റ്വേർ →‎ സോഫ്റ്റ്‌വേർ" find="സോഫ്റ്റ്വേർ" replace="സോഫ്റ്റ്‌വേർ"/>

<Typo word="സൌഷ്ടവം →‎ സൌഷ്ഠവം" find="സൌഷ്ടവം" replace="സൌഷ്ഠവം"/>

<Typo word="സ്ത്രോത്ര →‎ സ്തോത്ര" find="സ്ത്രോത്ര" replace="സ്തോത്ര"/>

<Typo word="സ്ത്രോത്രം →‎ സ്തോത്രം" find="സ്ത്രോത്രം" replace="സ്തോത്രം"/>

<Typo word="സ്ത്രോത്രസ്സ് →‎ സ്തോത്രസ്സ്" find="സ്ത്രോത്രസ്സ്" replace="സ്തോത്രസ്സ്"/>

<Typo word="സ്ത്രീത്ത്വ →‎ സ്ത്രീത്വ" find="സ്ത്രീത്ത്വ" replace="സ്ത്രീത്വ"/>

<Typo word="സ്ത്രീത്ത്വം →‎ സ്ത്രീത്വം" find="സ്ത്രീത്ത്വം" replace="സ്ത്രീത്വം"/>

<Typo word="സ്താനം →‎ സ്ഥാനം" find="സ്താനം" replace="സ്ഥാനം"/>

<Typo word="സ്താനത്യാഗം →‎ സ്ഥാനത്യാഗം" find="സ്താനത്യാഗം" replace="സ്ഥാനത്യാഗം"/>

<Typo word="സ്തിതി →‎ സ്ഥിതി" find="സ്തിതി" replace="സ്ഥിതി"/>

<Typo word="സ്പുട്നിക →‎ സ്പുട്നിക" find="സ്പുട്നിക" replace="സ്പുട്നിക"/>

<Typo word="സ്പുടം →‎ സ്ഫുടം" find="സ്പുടം" replace="സ്ഫുടം"/>

<Typo word="സ്പുടത →‎ സ്ഫുടത" find="സ്പുടത" replace="സ്ഫുടത"/>

<Typo word="സ്പുടപ →‎ സ്ഫുടപ" find="സ്പുടപ" replace="സ്ഫുടപ"/>

<Typo word="സ്പുരിക്ക →‎ സ്ഫുരിക്ക" find="സ്പുരിക്ക" replace="സ്ഫുരിക്ക"/>

<Typo word="സൃഷ്ടാ →‎ സ്രഷ്ടാ" find="സൃഷ്ടാ" replace="സ്രഷ്ടാ"/>

<Typo word="സൃഷ്ടാവ് →‎ സ്രഷ്ടാവ്" find="സൃഷ്ടാവ്" replace="സ്രഷ്ടാവ്"/>

<Typo word="ശ്രോതസാ →‎ സ്രോതസ്സാ" find="ശ്രോതസാ" replace="സ്രോതസ്സാ"/>

<Typo word="സ്രോതസാ →‎ സ്രോതസ്സാ" find="സ്രോതസാ" replace="സ്രോതസ്സാ"/>

<Typo word="ശ്രോതസി →‎ സ്രോതസ്സി" find="ശ്രോതസി" replace="സ്രോതസ്സി"/>

<Typo word="ശ്രോതസ്സി →‎ സ്രോതസ്സി" find="ശ്രോതസ്സി" replace="സ്രോതസ്സി"/>

<Typo word="സ്രോതസി →‎ സ്രോതസ്സി" find="സ്രോതസി" replace="സ്രോതസ്സി"/>

<Typo word="ശ്രോതസിൽ →‎ സ്രോതസ്സിൽ" find="ശ്രോതസിൽ" replace="സ്രോതസ്സിൽ"/>

<Typo word="ശ്രോതസ്സിൽ →‎ സ്രോതസ്സിൽ" find="ശ്രോതസ്സിൽ" replace="സ്രോതസ്സിൽ"/>

<Typo word="സ്രോതസിൽ →‎ സ്രോതസ്സിൽ" find="സ്രോതസിൽ" replace="സ്രോതസ്സിൽ"/>

<Typo word="ശ്രോതസു →‎ സ്രോതസ്സു" find="ശ്രോതസു" replace="സ്രോതസ്സു"/>

<Typo word="സ്രോതസു →‎ സ്രോതസ്സു" find="സ്രോതസു" replace="സ്രോതസ്സു"/>

<Typo word="ശ്രോതസ് →‎ സ്രോതസ്സ്" find="ശ്രോതസ്" replace="സ്രോതസ്സ്"/>

<Typo word="ശ്രോതസ്സ് →‎ സ്രോതസ്സ്" find="ശ്രോതസ്സ്" replace="സ്രോതസ്സ്"/>

<Typo word="സ്രോതസ് →‎ സ്രോതസ്സ്" find="സ്രോതസ്" replace="സ്രോതസ്സ്"/>

<Typo word="ശ്രോതസ് →‎ സ്രോതസ്സ് " find="ശ്രോതസ് " replace="സ്രോതസ്സ് "/>

<Typo word="ശ്രോതസ്സ് →‎ സ്രോതസ്സ് " find="ശ്രോതസ്സ് " replace="സ്രോതസ്സ് "/>

<Typo word="സ്രോതസ് →‎ സ്രോതസ്സ് " find="സ്രോതസ് " replace="സ്രോതസ്സ് "/>

<Typo word="സ്വച്ചം →‎ സ്വച്ഛം" find="സ്വച്ചം" replace="സ്വച്ഛം"/>

<Typo word="സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്വെയർ →‎ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ" find="സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്വെയർ" replace="സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ"/>

<Typo word="സ്വതസിദ →‎ സ്വതസ്സിദ" find="സ്വതസിദ" replace="സ്വതസ്സിദ"/>

<Typo word="സ്വമേഥയാ →‎ സ്വമേധയാ" find="സ്വമേഥയാ" replace="സ്വമേധയാ"/>

<Typo word="സ്വമേദയാ →‎ സ്വമേധയാ" find="സ്വമേദയാ" replace="സ്വമേധയാ"/>

<Typo word="സ്വയരക്ഷ →‎ സ്വയംരക്ഷ" find="സ്വയരക്ഷ" replace="സ്വയംരക്ഷ"/>

<Typo word="സ്വാദിഷ്ട →‎ സ്വാദിഷ്ഠ" find="സ്വാദിഷ്ട" replace="സ്വാദിഷ്ഠ"/>

<Typo word="സ്വാദിഷ്ടം →‎ സ്വാദിഷ്ഠം" find="സ്വാദിഷ്ടം" replace="സ്വാദിഷ്ഠം"/>

<Typo word="സ്വാദിഷ്ടമായ →‎ സ്വാദിഷ്ഠമായ" find="സ്വാദിഷ്ടമായ" replace="സ്വാദിഷ്ഠമായ"/>

<Typo word="സ്വീകരികു →‎ സ്വീകരിക്കു" find="സ്വീകരികു" replace="സ്വീകരിക്കു"/>

<Typo word="സ്വീകരികുക →‎ സ്വീകരിക്കുക" find="സ്വീകരികുക" replace="സ്വീകരിക്കുക"/>

<Typo word="സ്വീകാര്യയോഗ്യം →‎ സ്വീകാരയോഗ്യം" find="സ്വീകാര്യയോഗ്യം" replace="സ്വീകാരയോഗ്യം"/>

<Typo word="സ്വൈര്യ →‎ സ്വൈര" find="സ്വൈര്യ" replace="സ്വൈര"/>

<Typo word="സ്വൈര്യം →‎ സ്വൈരം" find="സ്വൈര്യം" replace="സ്വൈരം"/>

<Typo word="സ്വൈര്യവിഹാരം →‎ സ്വൈരവിഹാരം" find="സ്വൈര്യവിഹാരം" replace="സ്വൈരവിഹാരം"/>

<Typo word="ഹർതാൽ →‎ ഹർത്താൽ" find="ഹർതാൽ" replace="ഹർത്താൽ"/>

<Typo word="ഹർമ്യ →‎ ഹർമ്മ്യ" find="ഹർമ്യ" replace="ഹർമ്മ്യ"/>

<Typo word="ഹർമ്യം →‎ ഹർമ്മ്യം" find="ഹർമ്യം" replace="ഹർമ്മ്യം"/>

<Typo word="ഹാർദ്ദവം →‎ ഹാർദ്ദം" find="ഹാർദ്ദവം" replace="ഹാർദ്ദം"/>

<Typo word="ഹാർദ്ദവമാ →‎ ഹാർദ്ദമാ" find="ഹാർദ്ദവമാ" replace="ഹാർദ്ദമാ"/>

<Typo word="ഹാർദ്ദവമായി →‎ ഹാർദ്ദമായി" find="ഹാർദ്ദവമായി" replace="ഹാർദ്ദമായി"/>

<Typo word="ഹൃസ്വ →‎ ഹ്രസ്വ" find="ഹൃസ്വ" replace="ഹ്രസ്വ"/>

<Typo word="ഹൃസ്വം →‎ ഹ്രസ്വം" find="ഹൃസ്വം" replace="ഹ്രസ്വം"/>

<Typo word="ഹൃസ്വചിത്രം →‎ ഹ്രസ്വചിത്രം" find="ഹൃസ്വചിത്രം" replace="ഹ്രസ്വചിത്രം"/>
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:AutoWikiBrowser/Typos&oldid=1774010" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്