പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

ലുഡ്‌വിഗ് വിറ്റ്ജൻ‌സ്റ്റൈൻ എന്ന ലേഖനം ഒന്ന് കൈവച്ചാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. സംശോധനായജ്ഞത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 16:56, 21 ഡിസംബർ 2009 (UTC)