വിക്കിപദ്ധതി/ഉത്സവം
Bhairavi 16 Areca palm leaf performing.jpg
ലക്ഷ്യംഉത്സവങ്ങളുമായി സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ/ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി
അംഗങ്ങൾവിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികളും

തുലാം മാസത്തിൽ മലബാറിലാരംഭിക്കുന്ന തെയ്യത്തിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഉത്സവകാലം ആരംഭിക്കുന്നത്. പതിയെ ഇത് തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് പടർന്ന് ആറുമാസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു . ഇക്കാലയളവ് കൊണ്ട് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലും സഹോദരസംരംഭങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം ചേർക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ആരംഭിച്ച വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രധാനതാൾ ആണിത്.

ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

  • ഉത്സവങ്ങലുമായും മറ്റ് അനുബന്ധങ്ങളുമായും (അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ക്ഷേത്രകലകൾ..) ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, നിലവിലുള്ളവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക
  • ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതീഹ്യങ്ങളും പുരാവൃത്തങ്ങളും ശേഖരിക്കുക.
  • ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും കോമൺസിലെത്തിക്കുക
  • വായ്ത്താരികളും തോറ്റംപാട്ടും മറ്റും ചൊല്ലുകളിലെത്തിക്കുക.

അംഗങ്ങൾതിരുത്തുക

കാസർഗോഡ്തിരുത്തുക

കണ്ണൂർതിരുത്തുക

വയനാട്തിരുത്തുക

കോഴിക്കോട്തിരുത്തുക

മലപ്പുറംതിരുത്തുക

പാലക്കാട്തിരുത്തുക

തൃശ്ശൂർതിരുത്തുക

  1. മനോജ്‌ .കെ

എറണാകുളംതിരുത്തുക

ഇടുക്കിതിരുത്തുക

കോട്ടയംതിരുത്തുക

ആലപ്പുഴതിരുത്തുക

പത്തനംതിട്ടതിരുത്തുക

കൊല്ലംതിരുത്തുക

  1. അഖിലൻ
  2. കണ്ണൻഷൺമുഖം

തിരുവനന്തപുരംതിരുത്തുക

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തുടങ്ങിയ/മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ലേഖനങ്ങൾതിരുത്തുക

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണംതിരുത്തുക