ഘടകം:Tlgതിരുത്തുക

ഘടകം:Tlg (edit | talk | history | links | watch | logs)

ഒരു താളുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. 2020ൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് Adithyak1997 (സംവാദം) 16:54, 29 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)

 Y ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ചർച്ചയില്ലാതെ പെട്ടെന്നു തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാം എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 17:01, 29 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)