വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളവ പലവക/ഉപയോക്താവ്:രാജീവ്‌ കൃഷ്ണൻ

ഉപയോക്താവ്:രാജീവ്‌ കൃഷ്ണൻതിരുത്തുക

ഉപയോക്താവ്:രാജീവ്‌ കൃഷ്ണൻ (edit | talk | history | links | watch | logs)

നിലവിലില്ലാത്ത ഉപയോക്താവ്. ഉപയോക്താവ് നെയിംസ്പേസിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച താൾ. നീക്കം ചെയ്യണം. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 12:22, 30 മേയ് 2020 (UTC)