രാമപുരം പുഴയ്ക്കും ചെമ്പല്ലി കുണ്ട് പുഴയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വിശാലമായ തടാകം. ഏതാണ്ടു ആയിരത്തോളം ഏക്കർ ഈ ജലാശയം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. കാലപ്പഴക്കത്തിൽ നാട്ടിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ കാപ്പിൽ പിടി എന്ന സമൂഹിക കൂട്ടായ്മ നടന്നത് വയലപ്ര പരപ്പിലാണ്

കാപ്പിൽ പിടി തിരുത്തുക

കാപ്പിൽ പിടി ഒരു സാമൂഹിക മത്സ്യ ബന്ധന പരിപാടിയാണ്. ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക് മടായി കാവിനോളം പഴക്കമുണ്ട് [അവലംബം ആവശ്യമാണ്].മാടായിക്കാവിലെ കലശത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മീനമൃതിനായുള്ള [മത്സ്യ സമർപ്പണം] ഒരു ഗ്രമോത്സവമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇടവമാസം പിറക്കുന്ന സംക്രാന്തി,കലശം കുറിക്കുന്ന ദിവസം, കലശത്തിൻറെ തലേന്നാൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് കാപ്പിൽ പിടി നടക്കുക. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജാതിഭേദമന്യേ എല്ലാ വീടുകളിൽനിന്നും പുരുഷന്മാർ കുത്തൂട്, വീശുവല, തണ്ടുവല, കോരുവല തുടങ്ങിയ മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുമായി വയലപ്ര പരപ്പിലും രാമപുരം ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് പുഴകളിലും എത്തി മത്സ്യ ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടും.

റഫറൻസുകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വയലപ്ര_പരപ്പ്&oldid=2501358" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്