വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.