പ്രക്യതിദത്തമായുണ്ടാകുന്ന തന്മാത്രകളായ കൊഴുപ്പ്, മെഴുക്, കൊഴുപ്പ് അലിയിക്കാവുന്ന ജീവകങ്ങൾ (ജീവകം , ഡി, , കെ), മോണോഗ്ലിസറൈഡ്സ്, ഡൈഗ്ലിസറൈഡ്സ്, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് തുടങ്ങിയവയെയെല്ലാം പൊതുവെ ലിപ്പിഡുകൾ എന്നു പറയുന്നു. ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുക, ശരീരസന്ദേശവിനിമയത്തിൽ പ്രധാനമായ പങ്കുവ‌ഹിക്കുക എന്നിവയാണ്, കോശഭിത്തികളുടെ ഘടകമായ ലിപ്പിഡുകളുടെ ജീവശാത്രപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ.

പൊതുവായ ലിപ്പിഡുകളുടെ ഘടന. മുകളിൽ ഓലിക്ക് ആസിഡ്[1] ഉം കൊളസ്ട്രോൾ‍.[2] മധ്യത്തിൽ ട്രിഗ്ല്യസിറൈഡ് നിബന്ദിതമായിരിക്കുന്നത് ഒലയോൾ, സ്റ്റീറോൾ, പാമിറ്റോൾ ച്ചങ്ങല ഗ്ലിസറോളിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. താഴെ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്, ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈക്ലോറോലൈൽ.[3]

ലിപ്പിഡുകളുടെ വർഗ്ഗം

തിരുത്തുക
 • ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ
 • ഗ്ലിസറോലിപ്പിഡുകൾ
 • ഗ്ലിസറോഫോസ്ഫോലിപ്പിഡുകൾ
 • സ്ഫിങ്ങോലിപ്പിഡുകൾ
 • സ്റ്റീറോൾ ലിപ്പിഡുകൾ
 • പ്രേനോൾ ലിപ്പിഡുകൾ
 • സാക്കറോലിപ്പിഡുകൾ
 • പോലികേറ്റിഡസ്
 1. Stryer et al., p. 328.
 2. Maitland, Jr Jones (1998). Organic Chemistry. W W Norton & Co Inc (Np). p. 139. ISBN 0-393-97378-6.
 3. Stryer et al., p. 330.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലിപ്പിഡ്&oldid=3931535" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്