ഒരു ലീനത്തെ ലയിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ലായകം (Solvent). ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തമാണ് ലായനി.

A bottle of acetic acid, a liquid solvent

ലായകങ്ങൾ തിരുത്തുക

Name Composition
Solvent 645 toluene 50%, butyl acetate 18%, ethyl acetate 12%, butanol 10%, ethanol 10%.
Solvent 646 toluene 50%, ethanol 15%, butanol 10%, butyl- or amyl acetate 10%, ethyl cellosolve 8%, acetone 7% [1]
Solvent 647 butyl- or amyl acetate 29.8%, ethyl acetate 21.2%, butanol 7.7%, toluene or pyrobenzene 41.3% [2]
Solvent 648 butyl acetate 50%, ethanol 10%, butanol 20%, toluene 20% [3]
Solvent 649 ethyl cellosolve 30%, butanol 20%, xylene 50%
Solvent 650 ethyl cellosolve 20%, butanol 30%, xylene 50% [4]
Solvent 651 white spirit 90%, butanol 10%
Solvent KR-36 butyl acetate 20%, butanol 80%
Solvent P-4 toluene 62%, acetone 26%, butyl acetate 12%.
Solvent P-10 xylene 85%, acetone 15%.
Solvent P-12 toluene 60%, butyl acetate 30%, xylene 10%.
Solvent P-14 cyclohexanone 50%, toluene 50%.
Solvent P-24 solvent 50%, xylene 35%, acetone 15%.
Solvent P-40 toluene 50%, ethyl cellosolve 30%, acetone 20%.
Solvent P-219 toluene 34%, cyclohexanone 33%, acetone 33%.
Solvent P-3160 butanol 60%, ethanol 40%.
Solvent RCC xylene 90%, butyl acetate 10%.
Solvent RML ethanol 64%, ethylcellosolve 16%, toluene 10%, butanol 10%.
Solvent PML-315 toluene 25%, xylene 25%, butyl acetate 18%, ethyl cellosolve 17%, butanol 15%.
Solvent PC-1 toluene 60%, butyl acetate 30%, xylene 10%.
Solvent PC-2 white spirit 70%, xylene 30%.
Solvent RFG ethanol 75%, butanol 25%.
Solvent RE-1 xylene 50%, acetone 20%, butanol 15%, ethanol 15%.
Solvent RE-2 Solvent 70%, ethanol 20%, acetone 10%.
Solvent RE-3 solvent 50%, ethanol 20%, acetone 20%, ethyl cellosolve 10%.
Solvent RE-4 solvent 50%, acetone 30%, ethanol 20%.
Solvent FK-1 (?) absolute alcohol (99.8%) 95%, ethyl acetate 5%

തിന്നേഴ്സ് തിരുത്തുക

Name Composition
Thinner RKB-1 butanol 50%, xylene 50%
Thinner RKB-2 butanol 95%, xylene 5%
Thinner RKB-3 xylene 90%, butanol 10%
Thinner M ethanol 65%, butyl acetate 30%, ethyl acetate 5%.
Thinner P-7 cyclohexanone 50%, ethanol 50%.
Thinner R-197 xylene 60%, butyl acetate 20%, ethyl cellosolve 20%.
Thinner of WFD toluene 50%, butyl acetate (or amyl acetate) 18%, butanol 10%, ethanol 10%, ethyl acetate 9%, acetone 3%.

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾ തിരുത്തുക

  1. "dcpt.ru Solvent 646 Characteristics (ru)". Archived from the original on 26 ഒക്ടോബർ 2018. Retrieved 18 സെപ്റ്റംബർ 2018.
  2. "dcpt.ru Solvent 647 Characteristics (ru)". Archived from the original on 26 ഒക്ടോബർ 2018. Retrieved 18 സെപ്റ്റംബർ 2018.
  3. "dcpt.ru Solvent 648 Characteristics (ru)". Archived from the original on 17 മേയ് 2017. Retrieved 18 സെപ്റ്റംബർ 2018.
  4. "dcpt.ru Solvent 650 Characteristics (ru)". Archived from the original on 26 ഒക്ടോബർ 2018. Retrieved 18 സെപ്റ്റംബർ 2018.

ഗ്രന്ഥസൂചിക തിരുത്തുക

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ തിരുത്തുക

 
Wiktionary
solvent എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലായകം&oldid=3985004" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്