ഒരു ലീനത്തെ ലയിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ലായകം (Solvent). ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തമാണ് ലായനി.

A bottle of acetic acid, a liquid solvent

ലായകങ്ങൾതിരുത്തുക

Name Composition
Solvent 645 toluene 50%, butyl acetate 18%, ethyl acetate 12%, butanol 10%, ethanol 10%.
Solvent 646 toluene 50%, ethanol 15%, butanol 10%, butyl- or amyl acetate 10%, ethyl cellosolve 8%, acetone 7% [1]
Solvent 647 butyl- or amyl acetate 29.8%, ethyl acetate 21.2%, butanol 7.7%, toluene or pyrobenzene 41.3% [2]
Solvent 648 butyl acetate 50%, ethanol 10%, butanol 20%, toluene 20% [3]
Solvent 649 ethyl cellosolve 30%, butanol 20%, xylene 50%
Solvent 650 ethyl cellosolve 20%, butanol 30%, xylene 50% [4]
Solvent 651 white spirit 90%, butanol 10%
Solvent KR-36 butyl acetate 20%, butanol 80%
Solvent P-4 toluene 62%, acetone 26%, butyl acetate 12%.
Solvent P-10 xylene 85%, acetone 15%.
Solvent P-12 toluene 60%, butyl acetate 30%, xylene 10%.
Solvent P-14 cyclohexanone 50%, toluene 50%.
Solvent P-24 solvent 50%, xylene 35%, acetone 15%.
Solvent P-40 toluene 50%, ethyl cellosolve 30%, acetone 20%.
Solvent P-219 toluene 34%, cyclohexanone 33%, acetone 33%.
Solvent P-3160 butanol 60%, ethanol 40%.
Solvent RCC xylene 90%, butyl acetate 10%.
Solvent RML ethanol 64%, ethylcellosolve 16%, toluene 10%, butanol 10%.
Solvent PML-315 toluene 25%, xylene 25%, butyl acetate 18%, ethyl cellosolve 17%, butanol 15%.
Solvent PC-1 toluene 60%, butyl acetate 30%, xylene 10%.
Solvent PC-2 white spirit 70%, xylene 30%.
Solvent RFG ethanol 75%, butanol 25%.
Solvent RE-1 xylene 50%, acetone 20%, butanol 15%, ethanol 15%.
Solvent RE-2 Solvent 70%, ethanol 20%, acetone 10%.
Solvent RE-3 solvent 50%, ethanol 20%, acetone 20%, ethyl cellosolve 10%.
Solvent RE-4 solvent 50%, acetone 30%, ethanol 20%.
Solvent FK-1 (?) absolute alcohol (99.8%) 95%, ethyl acetate 5%

തിന്നേഴ്സ്തിരുത്തുക

Name Composition
Thinner RKB-1 butanol 50%, xylene 50%
Thinner RKB-2 butanol 95%, xylene 5%
Thinner RKB-3 xylene 90%, butanol 10%
Thinner M ethanol 65%, butyl acetate 30%, ethyl acetate 5%.
Thinner P-7 cyclohexanone 50%, ethanol 50%.
Thinner R-197 xylene 60%, butyl acetate 20%, ethyl cellosolve 20%.
Thinner of WFD toluene 50%, butyl acetate (or amyl acetate) 18%, butanol 10%, ethanol 10%, ethyl acetate 9%, acetone 3%.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

ഗ്രന്ഥസൂചികതിരുത്തുക

  • Lowery, T.H. and Richardson, K.S., Mechanism and Theory in Organic Chemistry, Harper Collins Publishers 3rd ed. 1987 ISBN 0-06-364044-9

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾതിരുത്തുക

solvent എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലായകം&oldid=3438968" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്