ഒരു ലായകത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ലീനം (Solute). ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തമാണ് ലായനി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലീനം&oldid=2302776" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്