നഗരസഭ

(മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലെയും വലിയ പട്ടണങ്ങളിലെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നഗരസഭ. വൻ നഗരങ്ങളിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നും ചെറിയ നഗരങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണങ്ങളിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ (മുനിസിപ്പാലിറ്റി) എന്നായും തരം തരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയെ പൊതുവായി പറയുന്ന പേരാണ് നഗരസഭ. ജനസംഖ്യ, സമ്പദ്‌ഘടന, നഗരവത്കരണ തോത് തുടങ്ങി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നഗരങ്ങളെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നും തരംതിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ നഗരസഭാ സംവിധാനങ്ങൾ രണ്ടു വിധത്തിൽ ആണുള്ളത്

മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെന്നും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ വെറും കോർപ്പറേഷനുകളെന്നും, സിറ്റി കോർപ്പറേഷനുകളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും, 6 കോർപറേഷനുകളുമുണ്ട്.

നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ പൗരപ്രവൃത്തികളും പ്രാദേശിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നഗര പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ. 1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം (Kerala Municipality Act) മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നഗര തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. അവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്;

 • ടൗൺ പഞ്ചായത്തുകൾ (ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയയ്ക്ക്, അതായത്, ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്ന് നഗരപ്രദേശത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം)
 • മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ (ചെറിയ നഗര പ്രദേശങ്ങൾക്ക്, ഉദാഹരണത്തിന് പട്ടണങ്ങൾ)
 • മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ (കൂടുതൽ നഗരവത്കൃത പ്രദേശങ്ങൾക്കായി, ഉദാ: വൻ നഗരങ്ങൾക്ക്; വലിയ നഗരപ്രദേശങ്ങൾക്ക്)


കേരളം ഇതുവരെ ടൗൺ പഞ്ചായത്തുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.

അംഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് അവരുടേതായ ബോഡികളുണ്ട്, അതിൽ നഗരപ്രദേശത്തെ വിവിധ വാർഡുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷനുകളെയൊ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കൗൺസിലർമാർ ഉൾപെടന്നു. കൗൺസിലർമാരെ അതാത് വാർഡുകളിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കൗൺസിലർമാർ മേയറെയോ ചെയർപേഴ്‌സണേയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കോർപറേഷനുകളിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് മേയറും മുൻസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ചെയർപേഴ്സനുമാണ്. മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത തലവന്മാരായി മേയർമാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റി കളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത തലവന്മാരായി ചെയർപേഴ്സൺമാരും വർത്തിക്കുന്നു. കോർപറേഷനുകളുടേയും മുൻസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും നയങ്ങളും പദ്ധതികളും പരിപാടികളും നിയമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥ വിഭാഗവും ഉണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേധാവി ആയി സെക്രട്ടറിമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇവരെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നിയമിക്കുന്നു.

ചുമതലകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും

തിരുത്തുക

നഗരസഭകളുടെ ചുമതലകളെ പൊതുവായി മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം;

അനിവാര്യമായവ

തിരുത്തുക
 1. കെട്ടിട നിർമ്മാണം നിയന്ത്രിക്കൽ.
 2. പൊതുഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കൽ.
 3. പരമ്പരാഗത കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം.
 4. കുളങ്ങളുടെയും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം.
 5. നഗരസഭകളുടെ ചുമതലയിലുള്ള ജലപാതകളുടെയും കനാലുകളുടെയും പരിപാലനം.
 6. ഖരമാലിന്യങ്ങളുടെ ശേഖരണവും സംസ്കരണവും ദ്രവമാലിന്യ നിർമാർജന നിയന്ത്രണവും.
 7. ഡ്രെയിനേജ് (മലിനജലം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ).
 8. പരിസര ശുചിത്വം പരിപാലിക്കൽ.
 9. മാർക്കറ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണം, നടത്തിപ്പ്.
 10. കീട നിയന്ത്രണം.
 11. മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും മാംസം, മത്സ്യം, മറ്റ് കേടാകുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കും നിയന്ത്രണം, ലൈസൻസ് നൽകൽ.
 12. ഭക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം.
 13. ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നത് തടയൽ.
 14. റോഡുകളുടെയും മറ്റ് പൊതു ആസ്തികളുടെയും പരിപാലനം.
 15. തെരുവ് വിളക്കുകളും അവയുടെ പരിപാലനവും.
 16. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്.
 17. രോഗപ്രതിരോധ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള ദേശീയ, സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളും പരിപാടികളും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തൽ.
 18. ശ്മശാന സ്ഥലങ്ങളും പൊതു അടക്കം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും തുറക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 19. അപകടകരവും കുറ്റകരവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകുക.
 20. ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ.
 21. കുളിക്കുന്നതിനും കഴുകുന്നതിനും കടവുകൾ നൽകുക.
 22. കടത്തുവള്ളങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ.
 23. വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങൾ ഒരുക്കുക.
 24. യാത്രക്കാർക്കായി കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക
 25. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ശൗചാലയ സൗകര്യം ഒരുക്കുക.
 26. മേളകളുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുക.
 27. വളർത്തുനായ്ക്കൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുക, തെരുവ് നായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുക.
 28. ചേരികളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക.
 29. കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് നടപ്പാത, റോഡ് ക്രോസിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക.
 30. ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ
 31. വിശദമായ നാഗരാസൂത്രണവും ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കൽ.
 32. നഗരസഭ പരിധിയിലെ റോഡുകളുടെ (ജില്ലാ റോഡുകൾ ഒഴികെ) നിർമാണവും പരിപാലനവും

പൊതുവായവ

തിരുത്തുക
 • അവശ്യ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ ശേഖരണവും പുതുക്കലും.
 • സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സംഭാവനയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരേയും സംഘടിപ്പിക്കുക.
 • മിതവ്യയത്തിനായി പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുക.
 • മദ്യപാനം, മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗം, സ്ത്രീധനം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെയും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുമുള്ള ബോധവൽക്കരണം
 • വികസനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പരമാവധി ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക.
 • പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസം സംഘടിപ്പിക്കുക.

മേഖലകൾ തിരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 1. കൃഷിഭവനുകളുടെ നടത്തിപ്പ്
 2. തരിശുഭൂമികളും നാമമാത്രമായ ഭൂമികളും കൃഷിയോഗ്യമാക്കുക .
 3. ഭൂമിയുടെ പരമാവധി വിനിയോഗം കൊണ്ടുവരിക.
 4. മണ്ണ് സംരക്ഷണം.
 5. ജൈവവളത്തിന്റെ ഉത്പാദനം.
 6. നഴ്സറികളുടെ സ്ഥാപനം.
 7. സഹകരണ-സംഘകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 8. കർഷകർക്കിടയിൽ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക.
 9. തോട്ടക്കൃഷി, പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നിവയുടെ പ്രോത്സാഹനം
 10. കാലിത്തീറ്റ വികസനം.
 11. സസ്യസംരക്ഷണം.
 12. വിത്ത് ഉത്പാദനം.
 13. ഫാം യന്ത്രവൽക്കരണം.
 14. കാർഷിക പ്രദർശനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്.

മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും

തിരുത്തുക
 1. മൃഗാശുപത്രികളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. കന്നുകാലി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പരിപാടികൾ.
 3. ക്ഷീരോത്‌പാദന കേന്ദ്രം
 4. കോഴി വളർത്തൽ, തേനീച്ച വളർത്തൽ, പന്നിവളർത്തൽ വികസനം, ആട് വളർത്തൽ, മുയൽ വളർത്തൽ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 5. ഐസിഡിപി ഉപകേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 6. മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ പരിപാടി.
 7. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ.
 8. ഫെർട്ടിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പരിപാടികൾ.
 9. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം.
 10. വെറ്ററിനറി പോളി ക്ലിനിക്കുകളുടെയും പ്രാദേശിക കൃത്രിമ ബീജസങ്കലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ്.
 11. മൃഗസംരക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ നൽകുക.
 12. കന്നുകാലി കോഴി പ്രദർശനം നടത്തുക.

ചെറുകിട ജലസേചനം

തിരുത്തുക
 1. മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിലെ എല്ലാ ചെറുകിട ജലസേചന, ലിഫ്റ്റ് പദ്ധതികളും.
 2. എല്ലാ സൂക്ഷ്മ ജലസേചന പദ്ധതികളും.
 3. ജലസംരക്ഷണം.
 4. ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ വികസനം.

മത്സ്യബന്ധനം

തിരുത്തുക
 1. കുളങ്ങളിലും ശുദ്ധജലത്തിലും ഉപ്പുവെള്ളത്തിലും മത്സ്യകൃഷി വികസിപ്പിക്കുക.
 2. മത്സ്യവിത്ത് ഉത്പാദനവും വിതരണവും.
 3. മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം.
 4. മത്സ്യ വിപണന സഹായം.
 5. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.
 6. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതി.
 7. പരമ്പരാഗത ലാൻഡിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനം.
 8. ഫിഷറീസ് സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.

സാമൂഹ്യ വനവൽകരണം

തിരുത്തുക
 1. തരിശുഭൂമിയിലെ വനവൽക്കരണം
 2. കാലിത്തീറ്റ, ഇന്ധനം എന്നിവക്കുള്ള മരങ്ങളും, മറ്റു ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വളർത്തൽ.
 3. നടീലിനും പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണത്തിനുമായി കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുക.

ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 1. കുടിൽ, ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 2. കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 3. പരമ്പരാഗത, ചെറു വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 4. ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.
 5. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് നിക്ഷേപ പരിധിയുള്ള വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 6. വ്യവസായ മേഖലയിലെ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ.
 7. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 8. സംരംഭക വികസന പരിപാടികൾ.
 1. ഭവനരഹിതരെയും പോരമ്പോക്ക് താമസക്കാരെയും തിരിച്ചറിയുകയും വീടുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക
 2. നഗര ഭവന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കൽ.
 3. വീടു നവീകരണ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കൽ
 4. ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഭവനങ്ങളുടെ ജനകീയവൽക്കരണം.
 5. ഹൗസിംഗ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 6. ഭവന സമുച്ചയവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും.
 7. ഭവന ധനസഹായം സമാഹരിക്കൽ

ജലവിതരണം

തിരുത്തുക
 1. ഒരു നഗരസഭയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. ഒരു നഗരസഭയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കൽ.

വൈദ്യുതിയും ഊർജവും

തിരുത്തുക
 1. തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.
 2. ബയോ-ഗ്യാസിന്റെ പ്രോത്സാഹനം.
 3. പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ പ്രോത്സാഹനം.

വിദ്യാഭ്യാസം

തിരുത്തുക
 1. നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സർക്കാർ പ്രീ-പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ ഹൈ സ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. സാക്ഷരതാ പരിപാടികൾ.
 3. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 4. നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പും മാനേജ്മെന്റും.
 5. മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ്.
 6. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പോളിടെക്നിക്കുകളുടെയും നടത്തിപ്പ്.
 7. മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്തെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ്.

പൊതുമരാമത്ത്

തിരുത്തുക
 1. ദേശിയ പാതകൾ, സംസ്ഥാന പാതകൾ, പ്രധാന ജില്ലാ റോഡുകൾ ഒഴികെയുള്ള നഗരസഭാ അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും.
 2. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം.

പൊതുജനാരോഗ്യവും ശുചിത്വവും

തിരുത്തുക
 1. എല്ലാ ചികിത്സ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ള ഡിസ്പെൻസറികളുടെയും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പും മാനേജ്മെന്റും
 2. ശിശുക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പ്രസവ ഭവനങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ്.
 3. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പും മറ്റ് പ്രതിരോധ നടപടികളും.
 4. കുടുംബക്ഷേമം.
 5. ശുചിത്വം.
 6. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ എല്ലാ ചികിത്സ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളുടെയും താലൂക്ക് ആശുപത്രികളുടെയും നടത്തിപ്പും മാനേജ്മെന്റും.
 7. നഗര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ്
 8. പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കൽ

സാമൂഹ്യക്ഷേമം

തിരുത്തുക
 1. അങ്കണവാടികളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. അഗതികൾ, വിധവകൾ, വികലാംഗർ, കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്കുള്ള പെൻഷൻ അനുവദിക്കലും വിതരണവും.
 3. തൊഴിൽരഹിതർക്കുള്ള സഹായത്തിന്റെ അനുമതിയും വിതരണവും.
 4. വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് സഹായം അനുവദിക്കൽ.
 5. ദരിദ്രർക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ്.
 6. അനാഥാലയങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകൽ.
 7. വികലാംഗർ, നിരാലംബർ തുടങ്ങിയവർക്കായി ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക.

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം

തിരുത്തുക
 1. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ, സംഘ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കൽ.
 2. പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തൽ.
 3. ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിലിനും കൂലി തൊഴിലിനും വേണ്ടിയുള്ള നൈപുണ്യ നവീകരണം
 4. സ്വയം തൊഴിൽ പരിപാടികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക.
 5. കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കൽ.

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസനം

തിരുത്തുക
 1. SCP, TSP എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഗുണഭോക്താധിഷ്ഠിത പദ്ധതികൾ.
 2. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള നഴ്സറി സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 3. പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക.
 4. പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സഹായം.
 5. ആവശ്യമുള്ള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള വിവേചനാധികാര സഹായം.
 6. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 7. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 8. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 9. നഗരസഭ അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്

കായിക സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 1. കളിസ്ഥലം, സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, പരിപാലനം

പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം

തിരുത്തുക
 • പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരായ പരാതികൾ പരിശോധിക്കുകയും പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • തൂക്കവും അളവും സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക
 • റേഷൻ കടകളുടെയും മാവേലി സ്റ്റോറുകളുടെയും മറ്റ് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടവും മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകലും,ആവശ്യമെങ്കിൽ പുതിയ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കലും.

ദുരന്ത നിവാരണവും ദുരിതാശ്വാസവും

തിരുത്തുക
 1. ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംഘാടനം

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 1. നഗരസഭ അധികാരപരിധിയിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സംഘാടനം.
 2. നഗരസഭ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ സർക്കാർ സഹായധനങ്ങളും സബ്‌സിഡിയും നൽകൽ.

വാർഡ് സഭ

തിരുത്തുക

ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഓരോ വാർഡിലെയും വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ പേരുള്ള എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആ വാർഡിന്റെ വാർഡുസഭ. കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ 42 A പ്രകാരവും ഒരു വാർഡിലെ എല്ലാ വോട്ടർമാരും വാർഡ് സഭയിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. വാർഡ് കൗൺസിലർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൺവീനർ. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒരു വാർഡിലെ വോട്ടർ ആ വാർഡ്‌സഭയിലെ മെമ്പർ ആണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ചെയര്പെഴ്സന്റെ അസാന്യദ്ധ്യത്തിൽ ഡെപ്യുട്ടി ചെയർപേഴ്സൺോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സൻ നിർദേശിക്കുന്ന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനോ അവരുടെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ കൺവീനറോ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കണം. കുറഞ്ഞത് മൂന്നുമാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വാർഡ് സഭാ യോഗം ചേരണം. യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കൺവീനർ കൂടിയായ വാർഡ്‌ അംഗത്തിൽ നിക്ഷിപ്താമാണ്. ഗ്രാമസഭയ്ക്ക്/വാർഡ് സഭയ്ക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും, അറിയുവാനും, നടപ്പിലാക്കുവാനും അവകാശമുണ്ട്:

 1. മുൻസിപ്പാലിറ്റി/ കോർപറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുവാൻ.
 2. തെരുവുവിളക്കുകൾ, പൊതുടാപ്പുകൾ, പൊതു കിണറുകൾ, പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ, ജലസേചന പദ്ധതികൾ എന്നിവ നിശ്ചയിക്കുവാൻ.
 3. അഴിമതിക്കെതിരെ നിലപാട് എടുക്കുവാൻ.
 4. കലാ/കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ.
 5. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുവാൻ.
 6. വാർഡിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക അറിയിന്നതിനും, ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും.
 7. മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ അറിയുവാൻ.
 8. മുൻപ് വാർഡ്സഭ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയുവാൻ.
 9. വാർഡിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ പോകുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ അളവും ഗുണനിലവാരവും അറിയുവാൻ
 10. നഗരസഭയുടെ സ്കീമുകൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി വാർഡ്സഭയ്ക്ക് സബ് കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ.
 11. സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികളിലേക്കുവേണ്ടി ഗുണഭോക്താക്കളെ ഭരണസമിതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ലിസ്റ്റ് വാർഡ് സഭയുടെ ചർച്ചയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വാർഡ്സഭ ചർച്ച ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നഗരസഭ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്.

ഗ്രാമ /വാർഡ് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ സർക്കാരിനോ / ഓംബുഡ്സ്മാനോ അയക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നഗരസഭ&oldid=4090886" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്