മാന്തൾ അഥവാ മാന്ത ശരീരം പരന്നു നാക്കു പോലെ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ട മത്സ്യങ്ങളെ പൊതുവെ 'ടങ് സോൾസ്' എന്നു പറയപ്പെറ്റുന്നത്.അത്തരത്തിൽ പെട്ട ഒരു മത്സ്യമാണ് സൈനോഗ്ലോസിഡേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട മാന്തളുകൾ . നങ്കുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.മാന്തളിൻടെ വിവിധ സ്പീഷിസുകൾ കേരളാതീരത്ത് ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഏറെ വാണിജ്യ പ്രാധാന്യമുള്ളത് മലബാർ ടങ്സോൾ (Cynoglossus macrostomus),എന്നറിയപ്പെടുന്ന മത്സ്യമാണ്.

മാന്തൾ
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
സാമ്രാജ്യം:
ഫൈലം:
ക്ലാസ്സ്‌:
നിര:
കുടുംബം:
ജനുസ്സ്:
Cynoglossus

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാന്തൾ&oldid=1851654" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്