മനുഷ്യനും അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവുമാണ് ഹ്യൂമനിസം. മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ കലാചിന്തയ്ക്കാണ് മാനവതാവാദത്തിൽ പ്രാധാന്യം. പ്രാദേശികഭേദങ്ങളോ മറ്റുമില്ലാതെ ഏകലോകമെന്ന ആശയത്തിലേക്കാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ വളരുന്നത്. വ്യക്തി, സമൂഹം മുതലായവയാണ് പ്രധാന ആശയലോകം.

മനുഷ്യ മഹത്ത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ.' സ്വർഗവും നരകവും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാനവതാവാദം&oldid=3086744" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്