ഭൂതം ഒരു അമാനുഷിക ജീവിയാണെന്ന്പല മതങ്ങളും പറയുന്നു.

Bronze statuette of the Assyro-ബാബിലോണിയന് demon king Pazuzu, circa 800 BC – circa 700 BC, Louvre

[1] പുരാതന ഗ്രീക്ക് പദം δαίμων ഡൈമോൻ ലാറ്റിൻ ജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ നംപേനെ പോലെയുള്ള ഒരു ആത്മാ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. [2] ദൈമോന് എന്ന ഗ്രീക്ക് സങ്കല്പ പ്രവൃത്തികളെ പ്ലേറ്റോ വിവരിക്കുന്നു.

Buer, the 10th spirit, who teaches "ധാർമിക പ്രകൃതി തത്ത്വചിന്ത" .
  1. Liddell, Henry George; Scott, Robert. "δαιμόνιον". A Greek–English Lexicon. Perseus.
  2. "Demon". Merriam-Webster Dictionary. Encyclopædia Britannica. Retrieved 12 April 2012.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭൂതം&oldid=3566855" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്