ബംഗ്ലാദേശിലെ മഹാനഗരങ്ങളുടെയും പട്ടണങ്ങളുടെയും പട്ടിക

ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളുടെയും പട്ടണങ്ങളുടെയും പട്ടിക താഴെക്കൊടുക്കുന്നു:

Map of Bangladesh

മെട്രോപോലിറ്റൻ നഗരങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക