ക്രിക്കറ്റ് കളിയിലെ അപൂർവ്വമായ ഒരു തരം പുറത്താകൽ രീതിയാണ് ഫീൽഡിംഗ് തടസ്സപ്പെടുത്തൽ.

നിർവചനം തിരുത്തുക

ക്രിക്കറ്റ് നിയമങ്ങളിലെ 37 ആം നിയമം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

തടസ്സപ്പെടുത്തൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ബാറ്റ്സ്മാനെ ഫീൽഡിംഗ് തടസ്സപ്പെടുത്തൽ എന്ന രീതിയിലൂടെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല.

നിയമത്തിലെ മൂന്നാം ഖണ്ഡിക ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: