0 വിക്കിപീഡിയന് 0 വർഷം, 0 മാസം,0 ദിവസം പ്രായമുണ്ട്
ഏപ്രിൽ 19, 2024 അനുസരിച്ച്.
Usage തിരുത്തുക

{{User current age|day=16|month=08|year=1982}}

41 വിക്കിപീഡിയന് 41 വർഷം, 8 മാസം,3 ദിവസം പ്രായമുണ്ട്
ഏപ്രിൽ 19, 2024 അനുസരിച്ച്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:User_current_age&oldid=1816664" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്