ഫലകം:Infobox Protected area

(ഫലകം:Infobox protected area എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is part of the Protected Areas WikiProject.

Usageതിരുത്തുക

To get started, you can simply copy this blank definition into your page, and fill in the data. Be sure to read the notes below it.

{{Infobox Protected area
 | name      = 
 | iucn_category  = 
 | image      = 
 | caption     = 
 | base_width   = 
 | locator_x    = 
 | locator_y    = 
 | location    = 
 | nearest_city  = 
 | lat_degrees= |lat_minutes= |lat_seconds= |lat_direction= 
 | long_degrees= |long_minutes= |long_seconds= |long_direction=
 | area      = 
 | established   = 
 | visitation_num = 
 | visitation_year = 
 | governing_body = 
 | world_heritage_site =
}}
 • Each group of items above is optional.
  • You may include an image with no caption, but a caption will not be shown if there is no image.
  • To hide the locator dot, leave locator_x and locator_y blank
 • The "IUCN category" must be one of the following (case-sensitive): Ia, Ib, II, III, IV, V, or VI — or it can be left blank.
 • base_width is the width of the base map (default value 288)
 • locator_x and locator_y are the number of pixels to offset the locator dot from the left and top edges of the base map. Note: there is a 3px y-axis difference between Internet Explorer and Firefox.
 • Be flexible with the "Location" field. Depending on the scale of the protected area it could be very broad (example: "Northwest Alberta, Canada), or could be a more specific place (examples: "St. Mary's County, Maryland, USA" or "Chartres, France").
 • The "Nearest city" is optional, but it is highly recommended if the "Location" field is not already an identifiable city. It could be a city with a major airport, or even a recognizable large gateway town where supplies and lodging are available.
 • If you have only degrees and minutes, set the seconds to "0".
 • Wiki links [[]] are fine in any of the Infobox fields except IUCN category and coordinates.
 • Include the HTML comments before and following the template; they help inexperienced editors.
 • Please spend some time at the Protected Areas WikiProject article and its talk page for standards on presenting names and other data.

Finding coordinates for the locator dotതിരുത്തുക

There is a simple template tool named {{Locator grid}} which you can use to help with pinpointing the x and y coordinates for a locator dot. If you're using a popular locator map, you can test with the list of examples already included in the usage and instructions page

Sub-templatesതിരുത്തുക

This template calls the following sub-templates:

IUCN Category Ia (Strict Nature Reserve)
IUCN Category Ib (Wilderness Area)
IUCN Category III (Natural Monument)
IUCN Category IV (Habitat/Species Management Area)
IUCN Category V (Protected Landscape/Seascape)
IUCN Category VI (Managed Resource Protected Area)
 • {{Superimpose}} (talk) provides the ability to overlay the locator dot on the base image.
 • {{Coord}} (talk) formats the coordinates and makes the link to other mapping resources.

Examplesതിരുത്തുക

With locator mapതിരുത്തുക

Yosemite National Park
LocationCalifornia, United States
Nearest cityMariposa
Area761,266 acres (3,081 km²)
EstablishedOctober 1 1890
Visitors3,280,911 (in 2004)
Governing bodyNational Park Service
World Heritage Site1984
{{Infobox Protected area
|name      = Yosemite National Park
|iucn_category  = Ib
|image      = US_Locator_Blank.svg
|caption     = 
|locator_x=20 |locator_y=84
|location    = [[California]], [[United States]]
|nearest_city  = [[Mariposa, California|Mariposa]]
|lat_degrees=37 |lat_minutes=50 |lat_seconds=0 |lat_direction=N
|long_degrees=119 |long_minutes=30 |long_seconds=0 |long_direction=W
|area      = 761,266 acres (3,081 km²)
|established   = [[October 1]] [[1890]]
|visitation_num = 3,280,911
|visitation_year = 2004
|governing_body = [[National Park Service]]
|world_heritage_site = 1984
}}

With photograph and captionതിരുത്തുക

Yosemite National Park
LocationCalifornia, United States
Nearest cityMariposa
Area761,266 acres (3,081 km²)
EstablishedOctober 1 1890
Visitors3,280,911 (in 2004)
Governing bodyNational Park Service
World Heritage Site1984
{{Infobox Protected area
|name      = Yosemite National Park
|iucn_category  = Ib
|image      = 100 1325.JPG
|caption     = Yosemite Valley from Tunnel View
|locator_x= |locator_y= 
|location    = [[California]], [[United States]]
|nearest_city  = [[Mariposa, California|Mariposa]]
|lat_degrees=37 |lat_minutes=50 |lat_seconds=0 |lat_direction=N
|long_degrees=119 |long_minutes=30 |long_seconds=0 |long_direction=W
|area      = 761,266 acres (3,081 km²)
|established   = [[October 1]] [[1890]]
|visitation_num = 3,280,911
|visitation_year = 2004
|governing_body = [[National Park Service]]
|world_heritage_site = 1984
}}

With no imageതിരുത്തുക

Yosemite National Park
LocationCalifornia, United States
Nearest cityMariposa
Area761,266 acres (3,081 km²)
EstablishedOctober 1 1890
Visitors3,280,911 (in 2004)
Governing bodyNational Park Service
World Heritage Site1984
{{Infobox Protected area
|name      = Yosemite National Park
|iucn_category  = Ib
|image      = 
|caption     = 
|locator_x= |locator_y= 
|location    = [[California]], [[United States]]
|nearest_city  = [[Mariposa, California|Mariposa]]
|lat_degrees=37 |lat_minutes=50 |lat_seconds=0 |lat_direction=N
|long_degrees=119 |long_minutes=30 |long_seconds=0 |long_direction=W
|area      = 761,266 acres (3,081 km²)
|established   = [[October 1]] [[1890]]
|visitation_num = 3,280,911
|visitation_year = 2004
|governing_body = [[National Park Service]]
|world_heritage_site = 1984
}}

With image and mapതിരുത്തുക

Dry Island Buffalo Jump Provincial Park
Panoramic view
LocationCanada
Nearest cityThree Hills, Red Deer
Area34.5 km² (13.3 sq mi)
EstablishedDecember 15, 1970
Governing bodyAlberta Tourism, Parks, Recreation and Culture
{{Infobox_protected_area 
 | name = Dry Island Buffalo Jump Provincial Park<br>[[Image:Dry Island Provincial Park2.jpg|center|280px|Panoramic view]]
 | iucn_category = III
 | image = Canadian National Parks Location.png
 | caption = Location of ''Dry Island Park'' in [[Canada]]
 | locator_x = 64
 | locator_y = 171
 | location = [[Canada]]
 | nearest_city = [[Three Hills, Alberta|Three Hills]], [[Red Deer, Alberta|Red Deer]]
 | lat_degrees = 51
 | lat_minutes = 56
 | lat_seconds = 10
 | lat_direction = N
 | long_degrees = 112
 | long_minutes = 57
 | long_seconds = 41
 | long_direction = W
 | area = {{km2 to mi2|34.5|abbr=yes}}
 | established = December 15, [[1970]]
 | visitation_num = 
 | visitation_year = 
 | governing_body = [[Alberta Tourism, Parks, Recreation and Culture]]
}}

Microformatതിരുത്തുക

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templatesതിരുത്തുക

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classesതിരുത്തുക

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precisionതിരുത്തുക

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

See alsoതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Protected_area&oldid=2858400" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്