|

|

|-

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage തിരുത്തുക

This box can be used as a module in the {{chembox}}. Section number |Sectionn= can be between 1 and 9.

This parameter list:
| Section3 = {{Chembox Structure
| CrystalStruct = 
| SpaceGroup = 
| PointGroup = 
| LattConst_a = 
| LattConst_b = 
| LattConst_c = 
| LattConst_alpha = 
| LattConst_beta = 
| LattConst_gamma = 
| LattConst_ref =
| LattConst_Comment = 
| UnitCellVolume = 
| UnitCellFormulas = 
| Coordination = 
| MolShape = 
| OrbitalHybridisation = 
| Dipole = 
  }}
{{Chembox Structure}} - complete list
Crystal structure
Space group (free text)
Point group
Lattice constant (a, b, c)


α, β, γ angles (don't add the ° sign)


Reference for the lattice values
Comment for lattice (any text)
Lattice volume
Number of formulas
Coordination geometry
Molecular geometry
Orbital hybridisation
Dipole moment
 

Example തിരുത്തുക

  • Example values are taken from various chemicals to provide a complete overview.

Value "-" here stands for 'no example value' found. Usually those values are left empty, and no row is shown (or a default value).

Example values
Structure
Face-centered cubic, cF1924
Fm3m, No. 225
-
a = 1.4154 nm, b = -, c = -
α = 40.4°, β = 90°, γ = 90°[1]
Some comment, any text
(Unit Cell Volume)
6 formula per cell
octahedral at Fe
Linear
Hybridisation -
2.98 D
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
{{Chembox
| Name = Example values
| Section8 = {{Chembox Structure
| CrystalStruct = Face-centered cubic, [[Pearson symbol|cF1924]]
| SpaceGroup = Fm{{overline|3}}m, No. 225
| PointGroup = -
| LattConst_a = 1.4154 nm
| LattConst_b = -
| LattConst_c = -
| LattConst_alpha = 40.4
| LattConst_beta =
| LattConst_gamma =
| LattConst_ref =<ref>Some source</ref>
| LattConst_Comment = Some comment, any text
| UnitCellFormulas = 6 formula per cell
| UnitCellVolume = (Unit Cell Volume)
| Coordination = [[octahedral]] at Fe
| MolShape = Linear
| OrbitalHybridisation = -
| Dipole = 2.98 D
  }}
}}

Used subtemplates തിരുത്തുക

See also തിരുത്തുക

  1. Some source
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Chembox_LattConst&oldid=2222829" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്