[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

ഉപയോഗക്രമം തിരുത്തുക

This box can be used as a module in the {{chembox}}. Copy the left column into an existing chembox, before the first section, and give the section a unique number 0–9. For example first line here can be "| Section7 = {{Chembox Hazards".

This parameter list:
| Section7 = {{Chembox Hazards
<!-- (data page) -->
| ExternalSDS = 
| GHSPictograms = 
| GHSSignalWord = 
| HPhrases = 
| PPhrases = 
| EUClass = 
| RPhrases = 
| SPhrases = 
| RSPhrases = 
| MainHazards = 
| IngestionHazard = 
| InhalationHazard = 
| EyeHazard = 
| SkinHazard = 
| NFPA-F = 
| NFPA-H = 
| NFPA-R = 
| NFPA-S = 
| NFPA_ref = 
| FlashPt =
| FlashPtC =
| FlashPt_notes =
| FlashPt_ref =
| AutoignitionPt =
| AutoignitionPtC =
| AutoignitionPt_ref =
| AutoignitionPt_notes =
| ExploLimits = 
| TLV = 
| TLV-TWA = 
| TLV-STEL = 
| TLV-C = 
| LD50 = 
| LDLo = 
| LC50 = 
| LCLo = 
| PEL =
| REL = 
| IDLH =
| NIOSH_id =
| NIOSH_ref =
 }}
{{Chembox Hazards}} - complete list
link to (data page)#Safety data sheet
link to an external Material safety data sheet (MSDS)
Danger pictograms according to GHS 
GHS Signal Word - See Category:GHS templates
GHS Hazard statements
GHS Precautionnary statements
Risk phrases (EU system)
Safety phrases (EU system)
Flammability by NFPA 704, red. See {{NFPA 704 diamond}} documentation
Health, blue. Health hazard code (0–4 or -)
Reactivity, yellow. Reactivity hazard code (0–4 or -)
Special hazards, white. Other hazard codes (like W, OX, RA, -. See list)
Reference for the NFPA fire diamond
Flash point, any text
 Temperature, number in C. Can be a range: '50 to 60'. Also _PtF, _PtK. (see: temperatures)
 
 
Autoignition point, any text
 Temperature, number in C. Can be a range: '50 to 60'. Also _PtF, _PtK. (see: temperatures)
 
 

PEL
Threshold Limit Value
Threshold Limit Value: Time Weighted Average
Threshold Limit Value: Short Time Exposure Limit

Lethal dose for half a population either by oral, dermal or intravenous
 

Uses

 [[{{PAGENAME}} (data page)#Material Safety Data Sheet]]

Example തിരുത്തുക

  • Example data from Ammonia and other
Chembox Hazards
Hazards
Safety data sheet ICSC 0414 (anhydrous)
GHS pictograms GHS04: Compressed GasGHS05: Corrosive[1]
H221, H280, H314, H331, H400[1]
P210, P261, P273, P280, P305+351+338, P310[1]
Flash point {{{value}}}
Explosive limits 15–28%
100 mg
Lethal dose or concentration (LD, LC):
0.015 mL/kg (human, oral)
0.2 mL/kg
NIOSH (US health exposure limits):[3]
PEL (Permissible)
50 ppm (25 ppm ACGIH- TLV; 35 ppm STEL)
REL (Recommended)
75 ppm
IDLH (Immediate danger)
100 ppm
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
{{Chembox
| Section7 = {{Chembox Hazards
| ExternalSDS = [http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0414.htm ICSC 0414] (anhydrous)
| GHSPictograms = {{GHS04}}{{GHS05}}<ref name="sigma">{{Sigma-Aldrich|id=294993|name=Ammonia|accessdate=2013-07-20}}</ref>
| HPhrases = {{H-phrases|221|280|314|331|400}}<ref name="sigma" />
| PPhrases = {{P-phrases|210|261|273|280|305+351+338|310}}<ref name="sigma" />
| RPhrases = {{R10}}, {{R23}}
| SPhrases = {{S1/2}}, {{S9}}
| EUIndex = 007-001-00-5 (anhydrous)<br />
007-001-01-2 (solutions)
| EUClass = {{Hazchem T}} {{Hazchem C}}
| NFPA-F = 1
| NFPA-H = 3
| NFPA-R = 0
| NFPA-S = RA
| NFPA_ref = <ref>Some source here</ref>
| FlashPt = flammable gas (''see text'')
| AutoignitionPtC = 651
| ExploLimits = 15–28%
| TLV = 100 mg
| LD50 = 0.015 mL/kg (human, oral)
| LC50 = 0.2 mL/kg
| PEL = 50 ppm (25 ppm [[ACGIH]]- TLV; 35 ppm [[STEL]])
| REL = 75 ppm
| IDLH = 100 ppm
| NIOSH_id = 0174
 }}}}

GHS തിരുത്തുക


Tracking category തിരുത്തുക

TemplateData തിരുത്തുക

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
See a monthly parameter usage report for Template:Chembox Hazards in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Chembox Hazards

Adds a subsection to {{Chembox}}. To be used: |Section7={{Chembox Hazards|...}}

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
ExternalSDSExternalSDS

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Hazards_data_pageHazards_data_page

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
GHSPictogramsGHSPictograms

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
GHSSignalWordGHSSignalWord

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
HPhrasesHPhrases

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
PPhrasesPPhrases

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
EUClassEUClass

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഒഴിവാക്കി
RPhrasesRPhrases

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഒഴിവാക്കി
SPhrasesSPhrases

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഒഴിവാക്കി
RSPhrasesRSPhrases

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഒഴിവാക്കി
MainHazardsMainHazards

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
IngestionHazardIngestionHazard

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
InhalationHazardInhalationHazard

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
EyeHazardEyeHazard

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
SkinHazardSkinHazard

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
NFPA-FNFPA-F

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
NFPA-HNFPA-H

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
NFPA-RNFPA-R

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
NFPA-SNFPA-S

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
FlashPtFlashPt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
FlashPtCFlashPtC

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
FlashPtFFlashPtF

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
FlashPtKFlashPtK

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
AutoignitionPtAutoignitionPt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
AutoignitionPtCAutoignitionPtC

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
AutoignitionPtFAutoignitionPtF

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
AutoignitionPtKAutoignitionPtK

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
AutoignitionPt_notesAutoignitionPt_notes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ExploLimitsExploLimits

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
PELPEL

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
RELREL

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
IDLHIDLH

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
TLVTLV

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
TLV-TWATLV-TWA

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
TLV-STELTLV-STEL

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
TLV-CTLV-C

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
LD50LD50

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
LDLoLDLo

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
LC50LC50

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
LCLoLCLo

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Hazards_refHazards_ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
NFPA-ONFPA-O

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
NFPA_refNFPA_ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
showimageshowimage

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
catcat

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
FlashPt_notesFlashPt_notes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
FlashPt_refFlashPt_ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
AutoignitionPt_refAutoignitionPt_ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
NIOSH_idNIOSH_id

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
NIOSH_refNIOSH_ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

References

  1. 1.0 1.1 1.2 Sigma-Aldrich Co., Ammonia. Retrieved on 2013-07-20.
  2. Some source here
  3. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards".
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Chembox_Hazards&oldid=3259202" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്