.നെറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ പതിപ്പുകളുടെ അവലോകനം
പതിപ്പ് പതിപ്പിന്റെ സംഖ്യ പ്രകാശന ദിവസം ഡെവലപ്മെന്റ് ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്
1.0 1.0.3705.0 13 ഫെബ്രുവരി 2002 Visual Studio .NET N/A
1.1 1.1.4322.573 24 ഏപ്രിൽ 2003 Visual Studio .NET 2003 വിൻഡോസ് സെർവർ 2003
2.0 2.0.50727.42 7 നവംബർ 2005 Visual Studio 2005 Windows Server 2003 R2
3.0 3.0.4506.30 6 നവംബർ 2006 Expression Blend വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ, വിൻഡോസ് സെർവർ 2008
3.5 3.5.21022.8 19 നവംബർ 2007 Visual Studio 2008 വിൻഡോസ് 7, Windows Server 2008 R2
4.0 4.0.30319.1 12 ഏപ്രിൽ 2010 Visual Studio 2010 N/A
4.5 4.5.50709.17929 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012 Visual Studio 2012 വിൻഡോസ് 8, Windows Server 2012


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:.NET_Framework_version_history&oldid=1815398" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്