"കൽക്കരി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

2,109 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
 
==ഉത്പാദനം==
==പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ==
=== പ്രധാന ഉത്പാദകർ ===
{| class="wikitable sortable" align="center" style="text-align:right"
|+ '''Production of Coal by Country and year (million tonnes)'''<ref name="BPReview"/><ref>
 
[http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_
 
assets/2009_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2009.xls BP Statistical Review of World Energy 2009 (XLS)]</ref>
|-
! width="120pt"|രാജ്യം
! width="100pt"|2004
! width="100pt"|2005
! width="100pt"|2006
! width="100pt"|ഓഹരി2007
! width="100pt"|2008
! width="100pt"|Share
! width="100pt"|Reserve Life (years)
|-
|align="left"|{{flagFlag|China}}
| 1722.0
| 1992.3
| 2204.7
| 2380.0
| 382526.4 %0
| 2782.0
| 42.5 %
| 41
|-
|align="left"|{{flagFlag|USA}}
| 972.3
| 1008.9
| 1026.5
| 1053.6
| 171040.0 %2
| 1062.8
| 18.0 %
| 224
|-
|align="left"|''{{Flag|EU}}''
| 638.0
| 628.4
| 608.0
| 595.5
| 593.4
| 587.7
| 5.2 %
| 51
|-
|align="left"|{{flagFlag|India}}
| 375.4
| 407.7
| 428.4
| 447.3
| 7478.2 %4
| 521.7
| 5.8 %
| 114
|-
|align="left"|{{flagFlag|Australia}}
| 351.5
| 366.1
| 378.8
| 373385.83
| 6399.0 %
| 401.5
| 6.6 %
| 190
|-
|align="left"|{{flagFlag|Russia}}
| 276.7
| 281.7
| 298.5
| 309.2
| 5314.0 %2
|- 326.5
| 4.6 %
|align="left"|{{flag|South Africa}}
| 237.9 481
| 243.4
| 244.4
| 256.9
| 4.1 %
|-
|align="left"|{{flagFlag|GermanySouth Africa}}
| 204237.9
| 207243.8 4
| 202244.8 4
| 197244.28
| 3247.2 %7
| 250.4
| 4.2 %
| 121
|-
|align="left"|{{flagFlag|Indonesia}}
| 114.3
| 132.4
| 146.9
| 195.0
| 3217.1 %4
| 229.5
| 4.2 %
| 19
|-
|align="left"|{{flagFlag|PolandGermany}}
| 204.9
| 207.8
| 202.8
| 197.2
| 201.9
| 192.4
| 3.2 %
| 35
|-
|align="left"|{{Flag|Poland}}
| 163.8
| 162.4
| 159.5
| 156.1
| 145.9
|- 143.9
| 1.8 %
| 52
|-
|-class="sortbottom"
! [[Total]] [[World]]
! 5187.6
! 5585.3
! 5886.7
! 6195.1
! 6421.2
! 6781.2
! 100 %
! 142
|}
=== പ്രധാന കയറ്റുമതിക്കാർ ===
{| class="wikitable sortable" align="center" style="text-align:right"
|+ '''Exports of Coal by Country and year (million short tonnestons)'''<ref>[http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/supplement/pdf/suptab_114.pdf World Steam Coal Flows]</ref><ref>[http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/coal_tables.pdf World Coal Flows by Importing and Exporting Regions]</ref>
 
Coal Flows].</ref><ref>[http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/coal_tables.pdf World Coal Flows by Importing and Exporting Regions]</ref><ref>
 
[http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=1&aid=4&cid=&syid=2003&eyid=2008&unit=TST EIA International Energy
 
Annual]</ref>
|-
! width="120pt"|രാജ്യം
! width="100pt"|2003
! width="100pt"|2004
! width="100pt"|2005
! width="100pt"|2006
! width="100pt"|2007
! width="100pt"|2008
! width="100pt"|Share
|-
|align="left"|{{flagFlag|Australia}}
| 238.1
| 247.6
| 257255.6 0
| 255.3200
| 268.5
| 278.0
| 25.6%
|-
|align="left"|{{flagFlag|Indonesia}}
| 107.8
| 131.4
| 147142.60
| 192.1342
| 221.9
| 228.2
| 21.0%
|-
|align="left"|{{flagFlag|ChinaRussia}}
| 10341.4 0
| 9555.5 7
| 7998.06
| 103.0984
| 112.2
| 115.4
| 10.6%
|-
|align="left"|{{flagFlag|South AfricaUSA}}
| 7843.7 0
| 7448.9 0
| 7751.57
| 51.0962
| 60.6
| 83.5
| 7.7%
|-
|align="left"|{{flagFlag|RussiaColombia}}
| 4150.0 4
| 5556.7 4
| 6259.32
| 68.0773
| 74.5
| 81.5
| 7.5%
|-
|align="left"|{{flagFlag|USAChina}}
| 43103.0 4
| 4895.05
| 4993.91
| 85.0626
|- 75.4
| 68.8
|align="left"|{{flag|Canada}}
| 276.7 3%
|-
| 28.8
|align="left"|{{Flag|South Africa}}
| 31.0
| 78.0397
| 74.9
| 78.8
| 75.8
| 72.6
| 68.2
| 6.3%
|-
|align="left"|{{Flag|Canada}}
| 27.7
| 28.8
| 31.2
| 31.2
| 33.4
| 36.5
| 3.4%
<!-- |-
|align="left"|{{flag|Poland}}
| 16.4
| 16.3
| 16.4
| 2.0200%
|-
|align="left"|{{flag|Vietnam}}
| 10.3
| 14.1
| 1.0188% -->
|-
|-class="sortbottom"
! [[Total]]
! 713.9
! 764.0
! 804936.2 0
! 1,000.6
! 1,073.4
! 1,087.3
! 100%
|}
=== പ്രധാന ഇറക്കുമതിക്കാർ ===
{| class="wikitable sortable" align="center" style="text-align:right"
|+ '''Imports of Coal by Country and year (million short tons)'''<ref>[http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=1&aid=3&cid=&syid=2006&eyid=2008&unit=TST International Energy Annual]</ref>
|-
! width="120pt"|രാജ്യം
! width="100pt"|2006
! width="100pt"|2007
! width="100pt"|2008
! width="100pt"|പങ്ക്
|-
|align="left"|{{Flag|Japan}}
| 199.7
| 209.0
| 206.0
| 19.4%
|-
|align="left"|{{Flag|South Korea}}
| 84.1
| 94.1
| 107.1
| 10.1%
|-
|align="left"|{{Flag|India}}
| 52.7
| 29.6
| 70.9
| 6.7%
|-
|align="left"|{{Flag|Taiwan}}
| 69.1
| 72.5
| 70.9
| 6.7%
|-
|align="left"|{{Flag|Germany}}
| 50.6
| 56.2
| 55.7
| 5.2%
|-
|-class="sortbottom"
! Total
! 991.8
! 1,056.5
! 1,063.2
! 100%
|}
{{Energy country lists|state=collapsed}}
 
== അവലംബം ==
<references/>
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/832952" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്