പ്രാകൃതികശാസ്ത്രം

പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ
(പ്രകൃതിശാസ്ത്രം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
For a topical guide to this subject, see Outline of പ്രാകൃതികശാസ്ത്രം.

പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് പ്രാകൃതികശാസ്ത്രം. പ്രാകൃതികശാസ്ത്രത്തിന് പല ശാഖകളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായവ

The natural sciences seek to understand how the world and universe around us works. There are five major branches (top left to bottom right): Chemistry, astronomy, earth science, physics, and biology.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രാകൃതികശാസ്ത്രം&oldid=3372295" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്