പൈവളികെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് താലൂക്കിൽ മഞ്ചേശ്വരം ബ്ളോക്കിലാണ് 72.51 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പൈവളികെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • തെക്ക്‌ - മംഗൽപാടി, പുത്തിഗെ, കുമ്പള പഞ്ചായത്തുകൾ
  • വടക്ക് - കർണാടക സംസ്ഥാനവും, വോർക്കാടി പഞ്ചായത്തും
  • കിഴക്ക് - കർണ്ണാടക സംസ്ഥാനവും, പുത്തിഗെ പഞ്ചായത്തും
  • പടിഞ്ഞാറ് - മീഞ്ച, മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തുകൾ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കാസർഗോഡ്
ബ്ലോക്ക് മഞ്ചേശ്വരം
വിസ്തീര്ണ്ണം 72.51 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 27,913
പുരുഷന്മാർ 13,965
സ്ത്രീകൾ 13,948
ജനസാന്ദ്രത 385
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 999
സാക്ഷരത 76.64%

അവലംബംതിരുത്തുക