പൂക്കാട്ടുപടി

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

പുക്കാട്ടുപടി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കിഴക്കമ്പലം, എടത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമമാണ് പൂക്കാട്ടുപടി. കൊച്ചിയുടെ അതിദ്രുതമായ വികസനത്തിനു് ആനുപാതികമായി ഈ പഞ്ചായത്തുപ്രദേശവും ക്രമേണ ഒരു ഉപനഗരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആലുവ താലൂക്കും കുന്നത്തുനാട് താലൂക്കും ഇവിടെ സംഗമിക്കുന്നു. നിരവധി വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൂക്കാട്ടുപടി&oldid=3331070" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്