പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം

കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവമുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും സാംസ്ക്കാരികപ്രവർത്തകരുടെയും ഒരു സംഘടനയാണ് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം 1936-ൽ രൂപം കൊണ്ട അഖിലേന്ത്യാ പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘടനയുടെയും 1937-ൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ ജീവത്സാഹിത്യസമിതിയുടെയും ആധുനികരൂപമാണിത്. കല ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി രൂപഭദ്രതാവാദവുമായി ആരംഭകാലത്ത് (ജീവത്സാഹിത്യസമിതിയും പുരോഗമനസാഹിത്യസംഘവും ആശയസമരം നടത്തിയ്ഇരുന്നു. മഹാകവി വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ സപ്തതി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 1981 ആഗസ്റ്റ് 14 ന് എറണാകുളം ടൗൺഹാളിലാണ്പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം രൂപംകൊള്ളുന്നത്. [1] ആരംഭകാലത്ത് സാഹിത്യരംഗത്താണ് ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് കലകളും വിവിധ സാംസ്ക്കാരികമേഖലകളും പ്രവർത്തനപരിധിയിലുൾക്കൊണ്ടു. ഇടതുപക്ഷത്തോട് അനുഭാവമുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും സംഘടനയാണെന്നു പറയാമെങ്കിലും ഇതിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരല്ലാത്തവരും എക്കാലത്തും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം സി.പി.ഐ.(എം.)-നാണെന്ന് മറുപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രേഖ 1992 ൽ പെരുമ്പാവൂർ സംസ്ഥാനസമ്മേളനത്തിൽ ഇ.എം.എസ്, പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, എം.എൻ. വിജയൻ എന്നിവർ പരിഷ്കരിച്ച് തയ്യാറാക്കി. കാലഘട്ടത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളും എഴുത്തുകാരും എന്നാണ് പ്രവർത്തനരേഖയുടെ പേര്. സാഹിത്യസംഘത്തിന് ഒരു ഓൺലൈൻ മാസികയുമുണ്ട്. [2]

പുകസ ലോഗോ
പു. ക. സ നടത്തിയ ഐ ടി ശില്പശാല

തുടക്കംതിരുത്തുക

1981 ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സ്ഥാപിതമായത്. 1936-ൽ ജീവൽ സാഹിത്യ സമിതി എന്ന പേരിൽ ഇഎംഎസ് തുടങ്ങിയവർ മുൻകൈയെടുത്ത് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് പിന്നീട്പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘമായി വളർന്നത്.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] 1970 കളിൽ നിലവിൽവന്ന ദേശാഭിമാനി സ്റ്റഡി സർക്കിൾ ഇതിന് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. അതിനും മുമ്പ് പുരോഗമനസാഹിത്യസംഘം കാലത്ത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയെ]] പോലുള്ളവർ പ്രസ്ഥാനവുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.1992-ൽ പെരുമ്പാവൂർ നടന്നപുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ നാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ഇ.എം.എസ്., പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, എം.എൻ. വിജയൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകരിച്ച കാലഘട്ടത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളും എഴുത്തുകാരും എന്ന 'രേഖയാണ് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രേഖ[3] അത് പിന്നീട് വിവിധ സമ്മേളനങ്ങളിലായി പരിഷ്ക്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും അവസാനമായി നടന്നത് കൊല്ലം സമ്മേളനമാണ്(2010)

പ്രധാന ആശയങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾതിരുത്തുക

സാഹിത്യവും സാഹിത്യകാരന്മാരും സമൂഹപുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ചാണു് സാഹിത്യരചന നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനം വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിക്കും, അത് സോദ്ദേശ്യമായാലും അല്ലെങ്കിലും, ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് ഇത് പറയുന്നു. ഇതിനാൽ സാധാരണക്കാരന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് സാഹിത്യരചന നടത്തണമെന്നും, അല്ലാത്തവ, സാമൂഹത്തിലെ എതിർചേരിയെയാവും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ വാദം.

കല ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിതിരുത്തുക

കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെതിരെ കല ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി എന്ന ബദൽ കാഴ്ചപ്പാടുയർത്തിയത് പുകസയുടെ പൂർവ്വരൂപമായ ജീവൽസാഹിത്യ സംഘമാണ്.

രുപഭദ്രതാവാദത്തിന്റെ വിമർശനംതിരുത്തുക

കല കലയ്ക്കുവേണ്ടിയെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനു ശേഷം ഉയർന്നു വന്ന രൂപഭദ്രതാ വാദത്തെയും പുകസ ശക്തമായി ചെറുത്തിട്ടുണ്ട്.

ദേശീയ സംസ്കാരംതിരുത്തുക

സാംസ്കാരിക ദേശീയത എന്ന വാദത്തിനെ ചെറുക്കാൻ ദേശീയ സംസ്കാരം എന്ന ബദൽ കാഴ്ചപ്പാടുയർത്തുകയാണ് പുകസയുടെ 2007 ലെ (തിരു വനന്തപുരം)സമ്മേളനം പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വിമർശനംതിരുത്തുക

പു.ക.സ.-യിൽനിന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ (സി.പി.എം.) രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പല സാഹിത്യകാരന്മാരെയും പുറത്താക്കി എന്ന് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ അംഗത്വം തന്നെയില്ലാത്ത ഈ സംഘടനയിൽ പുറത്താക്കലിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. തത്ത്വത്തിൽ പു.ക.സ. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ല[അവലംബം ആവശ്യമാണ്],മുണ്ടശ്ശേരി മാസ്റ്റർ,വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ, പ്രൊഫ.എം.കെ.സാനു, പ്രൊഫ. എം.എൻ.വിജയൻ തുടങ്ങിയ മാർക്സിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത സാഹിത്യകാരന്മാരും പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിൽ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നു. സംഘത്തിന്റെ അധ്യക്ഷന്മാരാരുംതന്നെ പാർട്ടിയംഗങ്ങളായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പാർട്ടി അനുഭാ‍വികൾ പു.ക.സ.-യിലും നടപ്പാക്കുന്നു എന്ന് വിമർശനമുണ്ട്. പാർട്ടി പു.ക.സ.-യിലെ ഭാരവാഹികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കൈ കടത്തുന്നു[4] .ഉമേഷ് ബാബു എന്ന വ്യക്തിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നാലെ പുകസ-യിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

പു.ക.സ.യുടെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാർതിരുത്തുക

 • വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ (1981-1984)
 • എം.കെ. സാനു (1984-1990)
 • എം.എൻ. വിജയൻ (1990-2000)
 • എൻ.വി.പി. ഉണ്ണിത്തിരി (2000-2002)
 • കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ (2002- 2007)
 • യു.എ. ഖാദർ (2008 - 2013 )
 • വൈശാഖൻ (2013-18 ആഗസ്റ്റ്)
 • ഷാജി എൻ.കരുൺ (2018ആഗസ്റ്റ് -)

പു.ക.സ.യുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർതിരുത്തുക

 
വി.എൻ.മുരളി (2009 -)
 1. എം.എൻ. കുറുപ്പ് (1981-
 2. എരുമേലി പരമേശ്വരൻ പിള്ള (1984-88)
 3. ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരൻ
 4. എസ്. രമേശൻ
 5. പി. അപ്പുക്കുട്ടൻ
 6. വി.എൻ. മുരളി (2009 -)
 7. അശോകൻ ചരുവിൽ

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. http://pukasa.in/sample-page/
 2. http://pukasa.in/%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B4%AE%E0%B4%A8-%E0%B4%95%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%B9%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF-%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%98%E0%B4%82-2/
 3. പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം
 4. സി.പി.ഐ(എം)ന്റെ പുകസ ഫ്രാൿഷൻ ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിച്ചു.മാതൃഭൂമി‍(കണ്ണൂർ എഡിഷൻ), 21-May-2007

പുറത്തുനിന്നുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

കേരളത്തിന് പുറത്തും പുരോഗമന കല സാഹിത്യ സംഘം -കൊൽക്കത്ത ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവയും നിലവിലുണ്ട്

കേരളത്തിന് പുറത്ത് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കൊൽക്കത്ത ,ബാംഗ്ളൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും മഹത്തായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കൊൽക്കത്ത ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ.സി.നാരായണൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയാണ്. (2020)

വെബ്സൈറ്റ്