പുഞ്ചക്കാട്

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് പുഞ്ചക്കാട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുഞ്ചക്കാട്&oldid=3310944" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്