പാപ്പിലിയോ മച്ചോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് വേൾഡ് സ്വാളോടെയിൽ, പാപ്പിലിയോനിഡെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ചിത്രശലഭമാണ്. കോമൺ യെല്ലോ സ്വാളോടെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാളോടെയിൽ എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു.(സാധാരണ പേര് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണെങ്കിലും ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആദ്യത്തേ സ്പീഷീസിനാണ് ഈ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്).

Old World swallowtail
Upperside
Underside
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
കിങ്ഡം:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Species:
P. machaon
Binomial name
Papilio machaon
Synonyms
List
 • Papilio machaon var. marginalis Robbe, 1891
 • Papilio machaon ab. nigrofasciata Rothke, 1895
 • Papilio machaon ab. niger Heyne, [1895]
 • Papilio machaon var. aurantiaca Speyer, 1858
 • Papilio machaon var. asiatica Ménétriés, 1855
 • Papilio hippocrates C. & R. Felder, 1864
 • Papilio machaon var. micado Pagenstecher, 1875
 • Papilio bairdii Edwards, 1866
 • Papilio asterius var. utahensis Strecker, 1878
 • Papilio hollandii Edwards, 1892
 • Papilio aliaska Scudder, 1869
 • Papilio machaon joannisi Verity, [1907]
 • Papilio machaon petersii Clark, 1932
 • Papilio hippocrates var. oregonia Edwards, 1876
 • Papilio ladakensis Moore, 1884
 • Papilio sikkimensis Moore, 1884
 • Papilio machaon var. centralis Staudinger, 1886
 • Papilio brucei Edwards, 1893
 • Papilio brucei Edwards, 1895
 • Papilio machaon dodi McDunnough, 1939
 • Papilio machaon var. montanus Alphéraky, 1897
 • Papilio machaon alpherakyi Bang-Haas, 1933
 • Papilio machaon minschani Bang-Haas
 • Papilio machaon chinensomandschuriensis Eller, 1939
 • Papilio machaon hieromax Hemming, 1934
 • Papilio machaon mauretanica Verity, 1905
 • Papilio machaon var. mauretanica Blachier, 1908
 • Papilio machaon var. mauretanica Holl, 1910
 • Papilio machaon var. asiatica ab. caerulescens Holl, 1910
 • Papilio machaon var. asiatica ab. djezïrensis Holl, 1910
 • Papilio sphyrus Hübner, [1823]
 • Papilio machaon machaon maxima Verity, 1911
 • Papilio machaon maxima gen.aest. angulata Verity, 1911
 • Papilio machaon f. chrysostoma Chnéour, 1934
 • Papilio machaon f. archias Fruhstorfer, 1907
 • Papilio machaon chishimana Matsumura, 1928
 • Papilio machaon sylvia Esaki, 1930
 • Papilio machaon venchuanus Moonen
 • Papilio machaon schantungensis Eller, 1936

ചിത്രശാല

തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പാപ്പിലിയോ_മച്ചോൺ&oldid=3106905" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്