റൊമാനിയൻ എഴുത്തുകാരനും കലാനിരൂപകനും ആയിരുന്നു പനേറ്റ് ഇസ്ട്രാറ്റി (ജ: ആഗസ്റ്റ്10, 1884 – ഏപ്രിൽ16, 1935) .തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ യാതനകളെക്കുറിച്ചുമാണ് പനേറ്റ് തന്റെ കൃതികളിൽ ഏറെയും വരച്ചുകാട്ടിയത്. .ബാൾക്കൻസിന്റെ മാക്സിം ഗോർക്കി എന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.റൊമേനിയനുപുറമേ അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ചി<meta />ലും രചനകൾ നടത്തി.പോളിഷ് ചിത്രകാരനായ യോസഫ് ഹെർമന്റെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളെ പനേറ്റ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.[1]

പനേറ്റ് ഇസ്ട്രാറ്റി

പുറംകണ്ണിതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പനേറ്റ്_ഇസ്ട്രാറ്റി&oldid=3297634" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്