ബുദ്ധമതാനുയായികളെ ഉപാസകരെന്നും ഭിക്ഷുക്കളെന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപാസകർ ലൗകിക ജീവിതം വെടിയുന്നില്ല. തൻമൂലം അവർക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ കാർക്കശ്യം കുറഞ്ഞവയാണ്. ബുദ്ധമതാനുയായികളെ എല്ലാവരും പൊതുവിൽ ബാധിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പഞ്ച ശീലങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

  1. ജന്തു ഹിംസ ഒഴിവാക്കുക
  2. മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക.
  3. ബ്രഹ്മചര്യഭംഗം ഒഴിവാക്കുക.
  4. അസത്യം പറയാതിരിക്കുക.
  5. മാദക ദ്രവ്യങ്ങൾ വർജ്ജിക്കുക.

 
ബുദ്ധമതം
എന്ന  പരമ്പരയുടെ  ഭാഗം 


ചരിത്രം

ധാർമ്മിക മതങ്ങൾ
ബുദ്ധമതത്തിന്റെ നാഴികകല്ലുകൾ
ബൗദ്ധ സഭകൾ

സ്ഥാപനം

ചതുര സത്യങ്ങൾ
അഷ്ട വിശിഷ്ട പാതകൾ
പഞ്ച ദർശനങ്ങൾ
നിർ‌വാണം· ത്രിരത്നങ്ങൾ

പ്രധാന വിശ്വാസങ്ങൾ

ജീവൻറെ മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ
സ്കന്ദർ · Cosmology · ധർമ്മം
ജീവിതം · പുനർ‌ജന്മം · ശൂന്യത
Pratitya-samutpada · കർമ്മം

പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ

ഗൗതമബുദ്ധൻ
ആനന്ദ ബുദ്ധൻ · നാഗാർജ്ജുനൻ
ഇരുപത്തെട്ട് ബുദ്ധന്മാർ
ശിഷ്യന്മാർ · പിൽകാല ബുദ്ധസാന്യാസിമാർ

Practices and Attainment

ബുദ്ധൻ · ബോധിസത്വം
ബോധോദയത്തിന്റെ നാലുഘട്ടങ്ങൾ
Paramis · Meditation · Laity

ആഗോളതലത്തിൽ

തെക്കുകിഴക്കനേഷ്യ · കിഴക്കനേഷ്യ
ഇന്ത്യ · ശ്രീലങ്ക · ടിബറ്റ്
പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങൾ

വിശ്വാസങ്ങൾ

ഥേർ‌വാദ · മഹായാനം · നവായാനം
വജ്രയാനം · ഹീനയാനം · ആദ്യകാലസരണികൾ

ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

പാലി സംഹിത · മഹായാന സൂത്രങ്ങൾ
ടിബറ്റൻ സംഹിത

താരതമ്യപഠനങ്ങൾ
സംസ്കാരം · വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടിക
കവാടം: ബുദ്ധമതം

ഈ അഞ്ച് നിഷേധാത്മക നിയമങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ നാലും യമങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ യോഗ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവ തന്നെയാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പഞ്ച_ദർശനങ്ങൾ&oldid=2983758" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്