മൗലിക ബീജഗണിതത്തിൽ ദ്വിപദം (binomial) എന്നാൽ രണ്ട് പദങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുപദമാണ്. അതായത് രണ്ട് ഏകപദങ്ങളുടെ തുകയാണ് ദ്വിപദം. ഏകപദത്തെ ഒഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ബഹുപദമാണിത്. ഒരു ദ്വിപദത്തെ രണ്ട് ഏകപദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലമായി ഘടകങ്ങളാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് a2 − b2 = (a + b)(a − b).

(ax + b),(cx + d) ഒരു ജോടി രേഖീയ ഏകപദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം (ax + b)(cx + d) = acx2 + (ad + bc)x + bd ആണ്.nആം കൃതിയിലുള്ള ദ്വിപദത്തെ സാമാന്യമായി (a + b)n എന്ന് സൂചിപ്പിയ്ക്കാം.ഇത് വിപുലീകരിക്കുന്നത് ദ്വിപദപ്രമേയമോ പാസ്കലിന്റെ ത്രികോണമോ ഉപയോഗിച്ചാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദ്വിപദം&oldid=1698801" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്