ഫലകം:Https://youtu.be/6x50pQllxPI ഒരു രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ ഒരു വർഷത്തെ വരുമാനമാണ് ദേശീയ വരുമാനം. ഇത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിച്ച അന്തിമ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഒരു വർഷത്തെ പണമൂല്യമാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദേശീയ_വരുമാനം&oldid=3719023" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്