ഡോക്യുമെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡൽ

എച്.റ്റി.എം.എൽ., എക്സ്.എച്.റ്റി.എം.എൽ., എക്സ്.എം.എൽ പ്രമാണങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ നിർവ്വചിക്കുവാനും അവയുമായി സംവദിക്കുവാനും മറ്റുമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡൽ (Document Object Model) അഥവാ ഡോം (DOM). ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റവുമായോ, പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ഭാഷയുമായോ ബന്ധിതമല്ല ഇത്[1].

പുറമെ നിന്നുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

ഡബ്ല്യു3സി വെബ്സൈറ്റിൽ ഡോമിനെപ്പറ്റി

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "എന്താണ് ഡോം ?". ഡബ്ല്യു3സി. ശേഖരിച്ചത് 29 ഓഗസ്റ്റ് 2011.