ചെന്നിത്തലയിലുള്ള യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അരാധനാലയമാണു ഹോറേബ് പള്ളി. സെന്റ് ജോർജ്ജ് ഹോറേബ് യാക്കൊബായ സുറിയാനി പള്ളി എന്ന താണു ശരിയായ നാമം. ചെന്നിത്തല കൊച്ചൂപള്ളി, ചെന്നിത്തല പുത്തൻ പള്ളി എന്നും ഈ പള്ളി അറിയപെടും. ആന്ത്യോഖ്യായുടെയും കിഴക്കോക്കെയുടെയും പരിശുദ്ധ പത്രൊസിന്റെ ശ്ലൈഹീക സിംഹാസനത്തിൻ കീഴിലുള്ള യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സഭയുടെ നിരണം ഭദ്രാസനത്തിൻ കീഴിലുള്ള പള്ളിയാണു ചെന്നിത്തല ഹോറേബ് പള്ളി.ചെന്നിത്തല ത്രിപ്പെരുമ്ന്തുറ പഞ്ചായത്തിലെ ഇർമത്തുരാണു പള്ളി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

  1. ചെന്നിത്തല ഹോറേബ് പള്ളി Archived 2011-07-08 at the Wayback Machine.
  2. യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സഭ
  3. നിരണം ഭദ്രാസന വെബ്സൈറ്റ്