ആർ‌എൻ‌എ വൈറസുകളുടെ ഒരു കുടുംബമാണ് കൊറോണവിരിഡേ. ഒരു ആവരണത്താൽ പൊതിഞ്ഞ, ഒറ്റ ഇഴയുള്ള പോസിറ്റീവ്-സെൻസ്, ആർ. എൻ. എ വൈറസുകളാണിവ. വൈറൽ ജീനോമിന്റെ നീളം 26–32 കിലോബേസാണ്. കണങ്ങളെ സാധാരണയായി വലിയ (~ 20nm) ക്ലബ്- അല്ലെങ്കിൽ ദളങ്ങളുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഉപരിതല പ്രൊജക്ഷനുകൾ ("പെപ്ലോമറുകൾ" അല്ലെങ്കിൽ "സ്പൈക്കുകൾ"), കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗോളീയ കണങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോഗ്രാഫുകളിൽ സൗര കൊറോണയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

Coronaviridae
Coronaviruses
Coronaviruses
Virus classification e
(unranked): Virus
Realm: Riboviria
Kingdom: Orthornavirae
Phylum: Pisuviricota
Class: Pisoniviricetes
Order: Nidovirales
Suborder: Cornidovirineae
Family: Coronaviridae
Subfamilies and genera

വൈറോളജിതിരുത്തുക

 
കൊറോണ വൈറസ് വിരിയോൺ ഘടനയുടെ രേഖാചിത്രം

ജീനോമിന്റെ 5', 3' അറ്റങ്ങളിൽ യഥാക്രമം ഒരു തൊപ്പിയും പോളി (എ) വാൽഭാഗവുമുണ്ട്. എൻ‌ഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റികുലം (ഇആർ) അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഗി ഉപകരണങ്ങളുടെ മെംബ്രേനുകളിലൂടെ വളർന്നുവരുന്ന വൈറൽ എൻ‌വലപ്പിൽ സ്ഥിരമായി രണ്ട് വൈറസ് നിർദ്ദിഷ്ട (ഗ്ലൈക്കോ) പ്രോട്ടീൻ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ എസ് വലിയ ഉപരിതല പ്രൊജക്ഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ എം ഒരു ട്രിപ്പിൾ- ട്രാൻസ്‌മെംബ്രെൻ പ്രോട്ടീൻ ഉളക്കൊള്ളുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടനാപരമായ പ്രോട്ടീൻ ഫോസ്ഫോപ്രോട്ടീൻ എൻ ആണ്, ഇത് ന്യൂക്ലിയോകാപ്സിഡിന്റെ ഹെലിക്കൽ സമമിതിക്ക് കാരണമാകുന്നു, ഇത് ജീനോമിക് ആർ‌എൻ‌എയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.[1]

ടാക്സോണമിതിരുത്തുക

കൊറോണവിരിഡേ എന്ന കുടുംബം 2 ഉപകുടുംബങ്ങളിലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 വംശങ്ങളും, 23 ഉപ-വംശങ്ങളും, 40 ഓളം ഇനങ്ങളുമുണ്ട്:[2]

 • കൊറോണവിരിഡേ
 
കൊറോണ വൈറസ് വൈരിയോണിന്റെ ചിത്രം

കൊറോണ വൈറസ്തിരുത്തുക

 
ഒരു കൊറോണ വൈറസിന്റെ ചിത്രീകരണം

കൊറോണ വിറിഡേ, ഓർത്തോകൊറോണാവിറിനേ എന്നിവയെ പൊതുവായി കൊറോണവൈറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.[4][5] കൊറോണ വൈറസുകൾ മനുഷ്യരിലും സസ്തനികളിലും പക്ഷികളിലും രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. മനുഷ്യരിൽ, ഈ വൈറസുകൾ ജലദോഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്വാസകോശ അണുബാധ, സാർസ്, മെർസ് എന്നിവയും മാരകമായ കോവിഡ്-19 ഉണ്ടാക്കുന്നു. മറ്റ് ജീവിവർഗങ്ങളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: കോഴികളിൽ അവ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് കാരണമാകുമ്പോൾ പശുക്കളിലും പന്നികളിലും കൊറോണ വൈറസുകൾ വയറിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധ തടയുന്നതിനോ ചികിത്സിക്കുന്നതിനോ വാക്സിനുകളോ ആൻറിവൈറൽ മരുന്നുകളോ ഇല്ല.

ഓർത്തോകോറോണവിറിന ടാക്സോണമിതിരുത്തുക

 • ഓർത്തോകോറോണവിറിനേ
  • ആൽഫകോറോണവൈറസ്
   • കൊളകോവൈറസ്
    • ബാറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് CDPHE15
   • ഡെക്കാകോവൈറസ്
    • ബാറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് HKU10
    • റിനോലോഫസ് ഫെറുമെക്വിനം ആൽഫാക്കോറോണവൈറസ്
   • ഡുവിനകോവൈറസ്
   • ലുച്ചാക്കോവൈറസ്
    • Lucheng Rn എലി കൊറോണ വൈറസ്
   • മിനാകോവൈറസ്
    • ഫെററ്റ് കൊറോണ വൈറസ്
    • മിങ്ക് കൊറോണ വൈറസ് 1
   • മിനുനകോവൈറസ്
    • മിനിയോപ്റ്റെറസ് ബാറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് 1
    • മിനിയോപ്റ്റെറസ് ബാറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് HKU8
   • മയോട്ടകോവൈറസ്
    • മയോട്ടിസ് റിക്കെറ്റി ആൽഫാകോറോണവൈറസ് സാക്സ് -2011
   • നൈക്ടാകോവൈറസ്
    • Nyctalus velutinus alphacoronavirus SC-2013
   • പെഡകോവൈറസ്
    • പോർസിൻ പകർച്ചവ്യാധി വയറിളക്കം വൈറസ്
    • സ്കോട്ടോഫിലസ് ബാറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് 512
   • റൈനകോവൈറസ്
    • റിനോലോഫസ് ബാറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് HKU2
   • സെട്രാകോവൈറസ്
    • ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ് NL63
    • NL63- അനുബന്ധ ബാറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് ബുദ്ധിമുട്ട് BtKYNL63-9b
   • ടെഗാക്കോവൈറസ്
    • ആൽഫകോറോണവൈറസ് 1 - തരം ഇനം
  • ബീറ്റാകോറോണവൈറസ്
   • എംബെകോവൈറസ്
    • ബീറ്റാകോറോണവൈറസ് 1
     • ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ് OC43
    • ചൈന റാറ്റസ് കൊറോണ വൈറസ് HKU24
    • ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ് HKU1
    • മുരിൻ കൊറോണ വൈറസ് - തരം ഇനം
   • ഹിബെകോവൈറസ്
    • ബാറ്റ് എച്ച്പി-ബീറ്റാകോറോണവൈറസ് സെജിയാങ് 2013
   • മെർബെകോവൈറസ്
   • നോബെകോവൈറസ്
    • റൂസെറ്റസ് ബാറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് ജിസിസിഡിസി 1
    • റൂസെറ്റസ് ബാറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് HKU9
   • സർബെകോവൈറസ്
  • ഡെൽറ്റകോറോണവൈറസ്
   • ആൻഡെകോവൈറസ്
    • വിജിയൻ കൊറോണ വൈറസ് HKU20
   • ബുൾഡെകോവൈറസ്
    • ബൾബുൾ കൊറോണ വൈറസ് HKU11 - തരം ഇനം
    • പോർസിൻ കൊറോണ വൈറസ് HKU15
    • മുനിയ കൊറോണ വൈറസ് HKU13
    • വൈറ്റ്-ഐ കൊറോണ വൈറസ് HKU16
   • ഹെർഡെകോവൈറസ്
    • രാത്രി ഹെറോൺ കൊറോണ വൈറസ് HKU19
   • മൂർഡെകോവൈറസ്
    • സാധാരണ മൂർ‌ഹെൻ കൊറോണ വൈറസ് HKU21
  • ഗാമകോറോണവൈറസ്
   • സെഗാക്കോവൈറസ്
    • ബെലുഗ തിമിംഗലം കൊറോണ വൈറസ് SW1
   • ഇഗാക്കോവൈറസ്
    • ഏവിയൻ കൊറോണ വൈറസ് - തരം ഇനം

പരാമർശങ്ങൾതിരുത്തുക

 1. McBride, Ruth; van Zyl, Marjorie; Fielding, Burtram C. (7 August 2014). "The Coronavirus Nucleocapsid Is a Multifunctional Protein". Viruses. 6 (8): 2991–3018. doi:10.3390/v6082991. PMC 4147684. PMID 25105276.
 2. "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). October 2018. ശേഖരിച്ചത് 24 January 2019.
 3. Fan, Yi; Zhao, Kai; Shi, Zheng-Li; Zhou, Peng (2019). "Bat Coronaviruses in China". Viruses. 11 (3): 210. doi:10.3390/v11030210. ISSN 1999-4915. PMC 6466186. PMID 30832341.
 4. "2017.012-015S". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). October 2018. മൂലതാളിൽ (xlsx) നിന്നും 14 May 2019-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 24 January 2020.
 5. "ICTV Taxonomy history: Orthocoronavirinae". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 January 2020.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൊറോണവിരിഡേ&oldid=3653006" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്