കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
(കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.