കുമ്പിടി

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ തൃത്താല ബ്ളോക്കിൽ ആനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമം ആണ് കുമ്പിടി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുമ്പിടി&oldid=3344694" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്