കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിമീഡിയ വിവക്ഷാ താൾ

കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.