കുംബഡാജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് താലൂക്കിൽ മഞ്ചേശ്വരം ബ്ളോക്കിൽ കുംബഡാജെ, ഉബ്രംഗള വില്ലേജ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 31.039 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കുംബഡാജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • തെക്ക്‌ - ചെങ്കള, കാറഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
 • വടക്ക് - എൻമകജെ, ബദിയഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
 • കിഴക്ക് - കാറഡുക്ക, ബേളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
 • പടിഞ്ഞാറ് - ബദിയഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. അന്നടുക്ക
 2. മുനിയൂർ
 3. കുമ്പഡാജെ
 4. ഏത്തടുക്ക
 5. ചെറുണി
 6. ബെളിഞ്ചെ
 7. ബളക്കല
 8. ഒടമ്പള
 9. മവ്വാർ
 10. ഗോസാട
 11. ജയനഗർ
 12. അഗൽപാടി
 13. ഉബ്രംഗള

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കാസർഗോഡ്
ബ്ലോക്ക് മഞ്ചേശ്വരം
വിസ്തീര്ണ്ണം 31.03 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 12,545
പുരുഷന്മാർ 6335
സ്ത്രീകൾ 6210
ജനസാന്ദ്രത 404
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 980
സാക്ഷരത 79.24%

അവലംബംതിരുത്തുക