കാരക്കാട് എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

  1. കാരക്കാട്, ആലപ്പുഴ
  2. കാരക്കാട്, പാലക്കാട്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാരക്കാട്&oldid=2716721" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്