ത്രിദേവി സങ്കല്പംBrahma Halebid.jpg

ബ്രഹ്മാവ്, ഒരു ശില്പം


Hamuman..jpg

പഞ്ചമുഖഹനുമാൻ, കളിമൺ പ്രതിമ


Khajuraho 126.jpg

ഖജുരാഹോ ഗുഹയിലുള്ള ഗണപതി പ്രതിമ


Kailash Nath Temple Murugesh palaya Bangalore.JPG

ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള കൈലാഷ്നാഥ് പ്രതിമ