ജൂലൈ 1 : നാസയുടെ ക്രിസ് കാസ്സിഡി, ബോബ് ബെൻകെൻ എന്നീ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ ബഹിരാകാശ നടത്തം, അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിനു പുറത്ത്.
ജൂലൈ 4 : അപസൗരദിനം]]. ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടിയ ദൂരത്തിൽ.
ജൂലൈ 5 : പൗർണ്ണമി. ചന്ദ്രൻ, വ്യാഴം, ശനി എന്നിവയുടെ സംഗമം. ഇവ മൂന്നും ചേർന്നു് രാത്രി മുഴുവൻ ആകാശത്ത് ഒരു ത്രികോണം സൃഷ്ടിക്കും.
പുണർതം ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങും
ജൂലൈ 8 : ശുക്രൻ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ തിളക്കത്തിൽ കാണുന്നു. -4.5 ആയിരിക്കും ഈ ദിവസം ശുക്രന്റെ കാന്തിമാനം
ജൂലൈ 11 : ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും വളരെ അടുത്തു വരുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ കാണാം.
ജൂലൈ 14 : യുനൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാ ഓർബിറ്റർ വിക്ഷേപിക്കുന്നു.
വ്യാഴം ഓപ്പോസിഷനിൽ. സൂര്യനും വ്യാഴവും ഭൂമിയുടെ എതിർദിശകളിൽ വരുന്നതു കൊണ്ട് വ്യാഴത്തെ രാത്രി മുഴുവനും കൂടുതൽ തിളക്കത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും.
ജൂലൈ 16 : സൂര്യൻ കർക്കടകം രാശിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു.
ജൂലൈ 17 : ചന്ദ്രനും ശുക്രനും സംഗമത്തിൽ
ജൂലൈ 19 : രാത്രി പൂയം ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നു.
ജൂലൈ 20 : അമാവാസി
ശനി ഓപ്പോസിഷനിൽ.
ജൂലൈ 22 : നാസ പെർസിവറൻസ് (റോവർ) ചൊവ്വയിലേക്കു വിക്ഷേപിക്കുന്നു.
ജൂലൈ 23 : ചൈന അവരുടെ ചൊവ്വാ ദൗത്യമായ ടിയാൻവെൻ 1 വിക്ഷേപിക്കുന്നു.
റഷ്യയുടെ പ്രോഗ്രസ് ബഹിരാകാശ പേടകം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു.