ജൂൺ 12 11:14 അമാവാസി
ജൂൺ 21 11:28 ഉത്തര അയനാന്തം
ജൂൺ 26 11:30 പൗർണ്ണമി
ജൂൺ 26 ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം
ജൂൺ 28 12:06 ബുധൻ ഉച്ചയുതിയിൽ