കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഐടി@സ്കൂൾ [1]. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഐ.ടി. അധിഷ്ഠിതമായി അദ്ധ്യയനരീതി പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അധ്യാപക പരിശീലനം നടത്തുക, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, അധ്യാപക സഹായികൾ, തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി യെ സഹായിക്കുക, ലാപ്ടോപ്പ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഫലപ്രദമായ വിന്യാസം തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഐ.ടി. പഠനവും സെക്കണ്ടറിതലം വരെ നൽകുന്നതിനൊപ്പം ക്ലാസ്സുകളിൽ ലാപ്​ടോപ്പും പ്രൊജക്ടറുമുപയോഗിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായി മാഹി, ലക്ഷദ്വീപ്, ഗൾഫ് എന്നിവടങ്ങളിൽ അടക്കം, കേരള സർക്കാറിന്റെ കീഴിലുള്ള 2738 ലധികം സ്കൂളുകളിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. [2]


ഐടി@സ്കൂൾപ്രോജക്ട്
പ്രവർത്തന മേഖലകേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഐ.ടി. അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സംരംഭം
ചുരുക്കപ്പേര്IT@School
തലവൻഎക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ
സ്ഥിതിപ്രവർത്തനക്ഷമം
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്2001
വെബ്‌സൈറ്റ്http://www.itschool.gov.in
മാതൃ സ്ഥാപനംകേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
സഹ സ്ഥാപനംവിക്ടേഴ്സ്

ചരിത്രം

തിരുത്തുക
 
ഇടപ്പള്ളി റീജിയണൽ സെന്റർ

വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായ പ്രൊഫ. യു.ആർ. റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദൗത്യസംഘം തയ്യാറാക്കിയ ഐ.റ്റി ഇൻ എജുക്കേഷൻ - വിഷൻ 2010 (IT in Education -vision 2010) എന്ന മാർഗ്ഗരേഖ 2000 നവംബർ 22 ന് കേരളസർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. 2001 സെപ്റ്റംബറിൽ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഐ.ടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചു. അദ്ധ്യാപകരെതന്നെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരായി പരിശീലിപ്പിച്ച് അവരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എല്ലാ സ്കൂളുകളിലേയും അദ്ധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 2001 ൽതന്നെ 108 അദ്ധ്യാപകർക്ക് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരായി പരിശീലനം നൽകി ഐ.ടി @ സ്കൂൾ പ്രോജക്ട് നിലവിൽ വന്നു.

ഒന്നാം ഘട്ടം (2002-2005)

തിരുത്തുക

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം 2002 മുതൽ തുടങ്ങി 2005 ൽ അവസാനിച്ചു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 15 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകി. കൂടാതെ 2699 ലധികം സ്കൂളുകളിൽ 25540 കമ്പ്യൂട്ടർ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി. [3]വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ധാരാളം ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഐടി@സ്കൂൾ പ്രോജക്ടിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. സ്കൂളുകളിൽ ഐ.സി.റ്റി അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ പരമമായലക്ഷ്യം പഠനബോധന പ്രക്രീയ ലളിതവും രസകരവും കൂടുതലൽ ഫലപ്രദവുമാക്കുക എന്നതാണ്.ക്ലാസ്സ് മുറികളിൽ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വിനിമയം ഐ.ടി അധിഷ്ടിതമാക്കുന്നതിനും വിദ്യാലയപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഐ.സിറ്റി അധിഷ്ടിതമാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഐടി@സ്കൂൾ പ്രോജക്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്.

രണ്ടാം ഘട്ടം (2005 - 2008)

തിരുത്തുക

സാറ്റലൈറ്റ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂളുകളിൽ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ നടപ്പാക്കി. കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്കൂളുകളിൽ ലഭ്യമാക്കി. [4]2005 ഫെബ്രുവരിയിൽ എസ്സ് എസ്സ് എൽ സി യുടെ ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ നടത്തിയതും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പരീക്ഷാ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. കേരള ഐ.റ്റി മിഷൻ ,ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ സ്വന്തമായി ഗ്നു ലിനക്സ് വെർഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ ഐ.ടി @ സ്കൂൾ പ്രോജക്ടിന് കഴിഞ്ഞു. 2008 മാർച്ചിലെ എസ്സ്.എസ്സ്.എൽ.സി യുടെ ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വിജയകരമായി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂളുകൾ, ഹയർസെക്കന്ററി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾക്കും ഐ.ടി സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിവർഷം 1 ലക്ഷം രൂപാ വിലമതിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധഉപകരണങ്ങളും അഞ്ചു വർഷം നൽകി. എല്ലാ സ്ഖൂളുകളിലും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യവും ലാപ്ടോപ്പുകളും എൽ.സി.ഡി പ്രൊജക്റ്ററുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.[5]

ഉച്ചഭക്ഷണപരിപാടി, അദ്ധ്യാപകരുടേയും പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരുടെയും സ്ഥലംമാറ്റം, സമ്പൂർണ്ണകായികക്ഷമതാ പദ്ധതി, പാഠപുസ്തക വിതരണം, ന്യൂനപക്ഷസ്കോളർഷിപ്പിന്ന അർഹമായവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഭരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലാക്കാൻ ഐ.ടി @ സ്കൂൾ പ്രോജക്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഹയർസെക്കന്ററി പ്രവേശനം സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാൻ ഏകജാലക സംവിധാനം നടപ്പാക്കി.


സംസ്ഥാനസർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാവകുപ്പുകളിലേയ്ക്കും ഇ-ഗവേർണൻസിന്റെ സൗകര്യമൊരുക്കുവാൻ ഐ.ടി @ സ്കൂൾ പ്രോജക്ടിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.എല്ലാവകുപ്പുകളിലേയും എല്ലാ ജീവനക്കാരുടേയും ശമ്പളബില്ലുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ശമ്പളബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ക്ലാർക്കുമാർ ഡ്രായിങ് ആന്റ് ഡിസ്ബേർസിങ്ങ് ഓഫീസർമാർ എന്നിവർക്ക് പരിശീലനം നൽകി.

സ്കൂൾവിക്കി

തിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: സ്കൂൾവിക്കി കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഐ.ടി. @ സ്‌കൂൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സംരംഭമാണ് സ്കൂൾ വിക്കി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗാത്മകസൃഷ്ടികളും അദ്ധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കുന്ന പഠനസഹായ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നതിനും പങ്കുവക്കുന്നതിനുമായാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ തയ്യാറാക്കിയ മീഡിയവിക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് സ്‌കൂൾ വിക്കി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2015ലെ സംസ്ഥാന ഐ.ടി. മേളയിലെ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിംഗ് മത്സരത്തിലെ ചിത്രങ്ങളാണ്ഇപ്പോൾ ഹോം പേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2017 ആഗസ്റ്റിൽ ഐ.ടി @ സ്കൂൾ പ്രോജക്ട്, കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയായി മാറി. അന്നുമുതൽ, കൈറ്റ് (KITE - Kerala Infrastructure and Technology for Education) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു [6].

പ്രധാനലേഖനം : കൈറ്റ്

പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പരിശീലനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 
കാഴ്ച പരിമിതരായ അധ്യാപകർക്കുള്ള ഐ.സി.ടി പരിശീലനം

പദ്ധതിയുടെ നാൾവഴി[7]

തിരുത്തുക
കേരളത്തിലെ ഐ.ടി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ
വർഷം പരിപാടി മറ്റ് വിവരങ്ങൾ
1980 CLASS പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കി
1996 അധ്യാപകർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പരിപാടി
1998 ഐടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നയ രൂപീകരണം സംസ്ഥാനതലം
2000 വിഷൻ 2010 ഐടി ആസ്പദമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി വിഭാവനം ചെയ്തു
2001 ഐടി നയരേഖ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയം
2000 - 2002 SCERT യും SIET യും പരിശീലനം ഇന്റലിന്റെ സഹായത്തോടെ
2002 ഐടി സ്കൂൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്കൂളുകളിൽ ഐടി ഒരു വിഷയമായി അവതരിപ്പിച്ചു. Intel teach to future Programme
2002 - 2003 സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയറും ലൈസൻസ് ആവശ്യമുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയറും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയായി
2003 സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയർ ലിനക്സ് ഒരു ഐച്ഛിക വിഷയമായി ഐടി@സ്കൂൾ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ ചേർത്തു
2005 - 2006 സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ അധ്യാപക പരിശീലനം, എട്ടാം ക്ലാസിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയർ പാഠ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി
2005 വിക്ടേഴ്സ് ടെലിവിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു
2008 എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ പൂർണമായും സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കുമാറി.
  1. "ഹിന്ദു വാർത്ത". Archived from the original on 2008-10-28. Retrieved 2009-10-19.
  2. "ഐ.റ്റി@സ്കൂൾ പ്രധാന പേജ്". Retrieved 2009-10-19.
  3. "ഐ.ടി. സ്കൂൾ നേട്ടങ്ങൾ" (PDF). Retrieved 2009-10-19.
  4. "ഐ.ടി. സ്കൂൾ നേട്ടങ്ങൾ" (PDF). Retrieved 2009-10-19.
  5. https://www.itschool.gov.in/evidhya.htm
  6. [1]|kite.kerala.gov.in
  7. ആന്റണി പാലയ്ക്കൽ, വെസ്ലി ഷ്രം (2007). വിവര സമൂഹവും വികസനവും, കേരളത്തിന്റെ അനുഭവ പാഠങ്ങൾ. കോഴിക്കോട്: ഒലിവ്. p. 117. ISBN 8188779482.

പുറം കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
  1. ഐ.ടി.@സ്കൂൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഐടി@സ്കൂൾ_പദ്ധതി&oldid=3802348" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്